Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi hoanhoan195
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÑAMH Coâng ngheä cheá taïo maùy GVHD: Th.S Leâ Quyù Ñöùc
MUÏC LUÏC
Trang
MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU................................................................................................ 2
CHÖÔNG 1: Xaùc ñònh daïng saûn xuaát ............................................................ 3
CHÖÔNG 2: Phaân tích chi tieát gia coâng.......................................................... 4
CHÖÔNG 3: Choïn daïng phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi.......................... 6
CHÖÔNG 4: Choïn tieán trình gia coâng............................................................ 8
CHÖÔNG 5: Thieát keá nguyeân coâng................................................................10
CHÖÔNG 6: Xaùc ñònh löôïng dö trung gian vaø kích thöôùc trung gian.............22
CHÖÔNG 7: Xaùc ñònh cheá ñoä caét vaø thôøi gian gia coâng cô baûn.....................26
CHÖÔNG 8: Thieát keá ñoà gaù coâng ngheä..........................................................41
CHÖÔNG 9: Laäp phieáu toång hôïp nguyeân coâng..............................................45
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO...............................................................................47
SVTH: Ñoâng Haûi-Ñình Hoøa-Theá Ñónh Trang 1
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy - Người đăng: hoanhoan195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy 9 10 952