Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng

Được đăng lên bởi hientranwru
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng

GVHD: Th.S Lê Trung Dũng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................2
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ......................................................................3
Đề bài 6.20: ..................................................................................................................3
CHƯƠNG 2 : BIỂU ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA BÀI TOÁN. ......................................7
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ LAD (TIÊU CHUẨN IEC) ......................................................8
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU HÌNH PLC VÀ LỰA CHỌN PLC....................10
4.1. Tổng quan về PLC Schneider .............................................................................10
4.2. Các bộ điều khiển và Module đầu vào ................................................................10
4.3. Làm việc với PLC Twindosuite Software...........................................................11
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH LAD TRÊN PHẦN MỀM TWINDOSUITE
SOFTWARE ................................................................................................................14
CHƯƠNG 6: MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM TWINDOSUITE SOFT HÃNG
SCHNEIDER ...............................................................................................................19
CHƯƠNG 7: CÁC PHÉP SO SÁNH VÀ TÍNH TOÁN SỐ HỌC..........................23
Đề bài P7.10: ..............................................................................................................23

Page 1

Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng

GVHD: Th.S Lê Trung Dũng

MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, để
từng bước bắt kịp sự phát triển trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới về mọi
mặt kinh tế và xã hội. Công nghiệp sản xuất hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong
sự phát triển kinh tế và thúc đẩy sự tăng trưởng của xã hội. Tự động hóa quá trình sản
xuất là một yêu cầu cần thiết trong mọi lĩnh vực nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng
cao, tăng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường .
Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, điều khiển tự động hiện đại
và công nghệ điều khiển logic khả trình dựa trên cơ sở phát triển của tin học mà cụ
thể là sự phát triển của kỹ thuật máy tính. Ngày càng có nhiều trang bị kỹ thuật mới
được áp dụng cho quấ trình sản xuất. Một trong những áp dụng kỹ thuật mới đó là bộ
điều khiển có thể lập trình PLC.
Ưu điểm của hệ thống tự động phần mề...
Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng GVHD: Th.S Lê Trung Dũng
Page 1
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................2
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ......................................................................3
Đề bài 6.20: ..................................................................................................................3
CHƯƠNG 2 : BIU ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA BÀI TOÁN. ......................................7
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ LAD (TIÊU CHUẨN IEC) ......................................................8
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU HÌNH PLC VÀ LỰA CHỌN PLC....................10
4.1. Tổng quan về PLC Schneider .............................................................................10
4.2. Các bộ điều khiển và Module đu vào................................................................10
4.3. Làm việc với PLC Twindosuite Software...........................................................11
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH LAD TRÊN PHN MỀM TWINDOSUITE
SOFTWARE ................................................................................................................14
CHƯƠNG 6: MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM TWINDOSUITE SOFT HÃNG
SCHNEIDER ...............................................................................................................19
CHƯƠNG 7: CÁC PHÉP SO SÁNH VÀ TÍNH TOÁN SỐ HỌC..........................23
Đề bài P7.10:..............................................................................................................23
Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng - Người đăng: hientranwru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đồ án môn học Điều Khiển Ứng Dụng 9 10 928