Ktl-icon-tai-lieu

Đò án môn học : Kỹ thuật nâng chuyển

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAMH:K/THUAÄT NAÂNG CHUYEÅN GVHD : NGUYEÃN HOÀNG NGAÂN
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hoïc Thieát keá caàu truïc laø böôùc keát thuùc moân hoïc Kyõ
thuaät naâng chuyeån, laø phaàn kieán thöùc quan troïng ñoái vôùi sinh vieân
khoa k noùi chung vaø sinh vieân ngaønh cô giôùi hoaù nghieäp noùi
rieâng, ñoù laø kieán thöùc toång hôïp cuûa caùc moân hoïc : sôû thieát keá maùy,
veõ kyõ thuaät, cô hoïc maùy, söùc beàn vaät lieäu,…
Ñeà taøi ca ñoà aùn naøy laø thieát keá caàu truïc hai daàm kieåu hoäp ñeå
naâng vaät c ti troïng 12.5 taán, duøng ñ naâng chuyeån caùc vaät, caùc chi
tieát, phoâi lieäu … trong nhaø xöôûng . Taäp trung cuûa ñoà aùn laø tính toaùn cô
caáu naâng vaø cô caáu di chuyeån
Qua ñoà aùn giuùp sinh vieân naém vöõng nhöõng vaán ñcô baûn trong
thieát k maùy, tính toaùn thieát keá chi tieát maùy theo c tieâu chuû yeáu l
khaû naêng laøm vieäc, thieát keá chi tieát maùy voû khung, choïn caáp chính xaùc
,laép gheùp vaø phöông phaùp trình baøy baûn veõ, veà dung sai laép gheùp vaø
caùc soá lieäu tra cöùu .
Do kieán thöùc veà thieát keá maùy coøn haïn cheá neân noäi dung vaø
trình baøy coøn haïn cheá khoâng traùnh khoûi thieáu soùt .
Chuùng em raát chaân thaønhcaûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ
trong boâ trong boä moân, söï nhieät tình giuùp ñôõ, chæ daãn, giaûiù thích cuûa
coâ NGUYEÃN HOÀNG NGAÂN
TP.HOÀ CHÍ MINH Ngaøy thaùng naêm 2004
Nhoùm Sinh vieân thöïc hieän ñoà aùn:
Chaâu ngoïc AÂn MSSV : 20100112
Phan vaên Cöôøng MSSV : 2010352
Nhoùm SVTH: Chaâu ngoïc AÂn Trang 1
Phan vaên Cöôøng 1
Đò án môn học : Kỹ thuật nâng chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đò án môn học : Kỹ thuật nâng chuyển - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đò án môn học : Kỹ thuật nâng chuyển 9 10 139