Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học kỹ thuật sấy

Được đăng lên bởi Quoc Tuan Tran
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 3 lần

 ! "#$%&' (")  *+*+#,

-./ 001
 
 !"#

$$ %&'"(#
$$$)"*+,-"!",
$$)"*+(#
$$./0#1(#
$$2'345(#
$6"78,9"
$$:;"<=><,9"
$?"@,"A=><B

$)1=><
$$)1
$:;"=><CD4="
$.)1<CE
$2)1F#
τ

'+<!"<7845"
$'+<7*<'+
'+<7*<'+ 
.G<CCE7#H 

2'+<4=I"#+
J'+<4=I"+!"<7845"
. G<C'=; 
.$K=ILD7#7+!"<78
.''=;(# AMN?NKB
 !"#
.$OC''+<
.'P
.$PQ+34"#C
.P7#7=F
..'+<!"<78R
..$'<7PP

..G<C<D(##"!"<78R
...K=IR
..2K="4=IS'7"87+!"<78R
..JTS7#4*,@DCE
..UK3,V
Đồ án môn học kỹ thuật sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học kỹ thuật sấy - Người đăng: Quoc Tuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án môn học kỹ thuật sấy 9 10 512