Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học kỹ thuật sấy

Được đăng lên bởi Nguyễn Trang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- ./

0 01
!"#

$ $ %& '
$$$
$$
$$.
$$2
$ 6" 78
$ $
$

"
(#
) " *+ ,
-" !",
) " *+ (#
/ 0# 1 (#
'
3 45 (#
, 9"
:;
" <
=>
<
?
" @ , "

$ ) 1
=>
<
$$ ) 1
$ :;
" =>
<
$. ) 1 <
CE
τ
$2 ) 1
F #
'
+< !"< 78
45 "
$ '
+< 7*
<
'
+< 7*
<
. G< C
CE
7#
2 '
+< 4=I
" #+
J '
+< 4=I
"
. G< C
'
=;
. $ K=I L
D 7# 7+ !"<
.
'
'
=; (#

, 9"
A =>

"#$% &' ("

)

B

CD 4="

'
'
H

+
+
+ !"< 78

45

"

78
AMN ?N KB
!
"#

. $ O C' '
+<
.
'
P
. $ P
Q+ 3 4 "
# C
.
P
7#
7=F
.. '
+< !"< 78
R
∆
..$ '
< 7 P
P
. . G< C
<
D (#
#" !"< 78
. . . K=I
R
. . 2 K=" 4=I
S ' 7"
8
7+ !"< 78
. . J T S 7# 4* ,
@ D CE
. . U K3 ,
V

!

<

*+

*+ #,

R
R

$
%
'
1 #4+7 WX 4Y >
'
7Z 4R
1 !"* 0
2 $ '
7Z 4R
2
) 1 !"* +
D
2 . ) 1 9 4+ 41 ,
L

& "'

2$
2

!

"#$% &' ("

!"#

)

*+

*+ #,

#20 30 45
T[ "3
4
E
+# 1
U Z < M
< 7=F C* 1 7
C@ [ "3
< 3 4 " +
7+
^
_ ` 7Z 4* C
=F
^
,
L
N
^
4
+
b
<
&
,
<
N
%D ; =; # 4 =;
CS
<
"
3 4 " 05
_ 4=I N
c"
] 4+*
"
3 4 " CS C* C=I
N C0 4
L CS
#+
e
?+ C&
(#
C& 7=
# 0 SQ
<
/
e
7+ Cg <
X
0
!"# ; _
"
% 4 4/ C/"
3
C + " "
N Q+
c
X
S 7<
H # 0 7+
, > R b Ci
j ,+ 3
CS X 0 S +
D Cg <

< 7S
;

\ ] ^
_
( " , !"

J C
^

# C\ C=# [
<
a+ Q
F # ,+ !",
L
= 7<
N
N ^#N
C; L N
c"
d# C&
I
>
I
4=I
#+
%&
4
EN
^#N < 4+*
,

^ C=I
=

>
< N

,
Y
EN
CS
;
<

" f
!"# N

V
D

#

'

4 " #
!"< 78
8
(# (

,+ Y *
h 9
)*+ (,+ (-+.

%

<

k

N

l _

./ 012 ,3 4 563 7)89+.:

!

"#$% &' ("

)

*+

*+ #,

m

58;+.
<!

(= >

?@
!
!A
B2 7CD .EFE G5H2 IJ- K2F IL G5M
6",
g 0 ^
/ #" 4;
H 4 #N

H !",N 4;

!

; N 4;

H 7 "N 4;

n K; H !", 4 4; H + N @ N + 8 0 " CHN H (#
o A#7# #B @
>
D A # X +7#B
' AX9 X4 #B
n ?=; 4; H H 4 4; H
N 1 4 7"
8N H
o
@ N c#
@"
1 N Qp 9# 9< > MH
' c
Q
>
n q*
#"
4+* <
F
1 4
0 N
8 #+ 1
4
E 4; H c
@"
9> 1 4 H r 7 "s c 4 E
8 MH 7 " (#
o H
Qp Q3 i > 4
D
'
n G<
0 Y
E 4; H H N @
1 4 H 4 #N b
0
" f
C& '
<
#"
X+ 4+*
MH 4 #
o 0 "
7f
* 7
H
Qp + 7# H * 7+ !"< 78
MH
D 0
" " * MH 4 #
'
"
* < <
+
n 7+

4
K;
+ /
+ (#
c
0
^
+ HN 7+
0 c# ^
Q/" t '# 7+
0 ^
+
4;
@
> OE !",
=F
0 $N
+& .
=F
8 j 0
F+. 7N OP IQI G5*+ IB2 7CD IJ- K2F IL G5M 47R+5 75SD T K2F 78;E:
L G5M I5X 4T:
L G5M UYE 4T:
QI ODCE UV UL +5W+
u MH !",
2. u 2J
2$ u 2
u K;
;
u .
$u2
u MH 7 "
U u `NJ
Uum
u
H4 #
Uu.
Uu l
B2 7CD IJ- +5W+ IL G5M
!

"#$% &' ("

)

*+

*+ #,

v#+ g

nt
nO Q
Q=i
5L+5 G5*+ 56- 5ZI IJ- +5W+ IL G5M
F+. 75L+5 G5*+ 56- 5ZI IJ- +5W+ IL G5M
5L+5 G5*+ 56- 5ZI
R+5 [\+. .] ^^.
u =;
mu$
u ) Q/"
2 u $m
u %*
$Nm u NJ
u t7+ X
l u $U
u )#WX
$ Aw7# #BN Ax+ " #B
u )4+7+ X #9
u 7 + X44 X
$
u #
u )#WX # #9
mul
u )#WX #9
$
u tX +y#
J
u
E
Ju .
u # ...

 ! "#$%&' (")  *+*+#,

-./ 001
 
 !"#

$$ %&'"(#
$$$)"*+,-"!",
$$)"*+(#
$$./0#1(#
$$2'345(#
$6"78,9"
$$:;"<=><,9"
$?"@,"A=><B

$)1=><
$$)1
$:;"=><CD4="
$.)1<CE
$2)1F#
τ

'+<!"<7845"
$'+<7*<'+
'+<7*<'+ 
.G<CCE7#H 

2'+<4=I"#+
J'+<4=I"+!"<7845"
. G<C'=; 
.$K=ILD7#7+!"<78
.''=;(# AMN?NKB
 !"#
.$OC''+<
.'P
.$PQ+34"#C
.P7#7=F
..'+<!"<78R
..$'<7PP

..G<C<D(##"!"<78R
...K=IR
..2K="4=IS'7"87+!"<78R
..JTS7#4*,@DCE
..UK3,V
Đồ án môn học kỹ thuật sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học kỹ thuật sấy - Người đăng: Nguyễn Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án môn học kỹ thuật sấy 9 10 469