Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học móng nông

Được đăng lên bởi Đỗ Ngọc Nam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án môn học: NỀN VÀ MÓNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA XÂY DỰNG
*****************

GVHD:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NỀN và MÓNG
1.Họ và tên sinh viên:

Lớp:

2. Số liệu đề bài:
Sơ đồ mặt bằng Số hiệu tải trọng
2

20

Kích thước cột (ac x bc)
50x 35

3. Đánh giá quá trình thông đồ án
Ngày/tháng Nội dung thông
qua

Số hiệu các lớp đất 1, 2, 3
2

Nội dung cần chỉnh sửa

44

Chữ ký
GV

25

Ghi chú

Thuyết minh
Móng nông cột
giữa

Thuyết minh
Móng nông cột
biên + bản vẽ
Móng nông

Thuyết minh
Móng cọc cột
giữa

Thuyết minh
Móng cọc cột
biên + toàn bộ
bản vẽ

Đà Nẵng, ngày10..tháng 01năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

Trương Hồng Minh
SVTH:

– Lớp:

Trang

Đồ án môn học: NỀN VÀ MÓNG

GVHD:

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC: NỀN VÀ MÓNG
============
ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ NỀN & MÓNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
* Số liệu thiết kế:
1. Sơ đồ mặt bằng móng : SƠ ĐỒ 2.
. Tải trọng tính toán : TẢI TRỌNG 20.
. Kích thước cột:
ac x bc = 50 x 35 (cm).
3. SƠ ĐỒ NỀN ĐẤT:

SVTH:

– Lớp:

Trang

Đồ án môn học: NỀN VÀ MÓNG

GVHD:

3. Bảng chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất:
Độ
Số
TT

Lớp đất

Dung
Chiều Tỷ
trọng trọng
dày
(m)

ẩm
tự

()

(g/cm

3)

Giới

Giới

hạn

hạn

1tc

C1tc

2
nhão
dẻo
(độ) (kg/cm )
nhiên
wnh(%) wd(%)
w(%)

2

Cáthạt trung 3.2

2.70

1.86

12.22

44

Sét

4.1

2.63

1.91

21.14 38

25

Á sét

3.5

2.65

1.91

17.7

24

30

0.06

18

16

0.34

16

18

0.25

4. Kết quả thí nghiệm nén lún:
Hệ số rỗng eI ứng với các cấp áp lực P I (Kg/cm2)

Số
TT

Lớp đất

2

P1=1

P2=2

P3=3

P4=4

e1

e2

e3

e4

Cát hạt vừa

0.594

0.572

0.558

0.550

44

Sét

0.651

0.636

0.617

0.610

25

Á sét

0.598

0.575

0.560

0.550

5. Tải trọng tính toán ở mặt móng: (bảng 3)

TẢI TRỌNG

CỘT GIỮA

CỘT BIÊN

N(T)

M(T.m)

Q(T)

N(T)

M(T.m)

Q(T)

Tổ hợp cơ bản

67

2.34

1.84

37.5

4.81

2.04

Tổ hợp bổ sung

72.5

2.48

3.34

41.85

5.31

2.49

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN
I. Đánh giá tình hình nền đất:
1. Lớp 1: Đất cát hạt vừa:
Chiều dày lớp đất H = 3,2
Hệ số rỗng tự nhiên: e0 

SVTH:

. 0 .(1  0,01w)
2,7.1.(1  0,01.12,22)
1 
 1  0,629

1,86

– Lớp:

Trang

Đồ án môn học: NỀN VÀ MÓNG
Độ bảo hòa nước: G1 

GVHD:

0,01.W . 0,01.12,22.2,70

 0,525
e0
0,629

Ta có e0 = 0,629 € [0,55 ÷0,7] =>đất ở trạng thái chặt vừa.
G1 = 0,525 => Đất trạng thái ẩm.
Hệ số nén lún:
Pi (kG/cm2)

0

1

2

3

4

ei

0,629

0,594

0,572

0,558

0,550

2. Lớp 2: Đất Sét.
Chiều dày lớp đất H = 4,1
Hệ số rỗng tự...
Đồ án môn học: NỀN VÀ MÓNG GVHD:
SVTH: – Lớp: Trang
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA XÂY DỰNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*****************
GIẤY NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NỀN MÓNG
1.Họ và tên sinh viên: Lớp:
2. Số liệu đề bài:
Sơ đồ mặt bằng
Số hiệu tải trọng
Kích thước cột (a
c
x b
c
)
Số hiệu các lớp đất 1, 2, 3
2
20
50x 35
2 44 25
3. Đánh giá quá trình thông đồ án
Ngày/tháng
Nội dung thông
qua
Nội dung cần chỉnh sửa
Thuyết minh
Móng nông cột
giữa
Thuyết minh
Móng nông cột
biên + bản vẽ
Móng nông
Thuyết minh
Móng cọc cột
giữa
Thuyết minh
Móng cọc cột
biên + toàn b
bản vẽ
Đà Nẵng, ngày10..tháng 01năm 2013
Giáo viên hướng dẫn
Trương Hồng Minh
Đồ án môn học móng nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học móng nông - Người đăng: Đỗ Ngọc Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đồ án môn học móng nông 9 10 532