Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án MÔn Học Nền móng

Được đăng lên bởi quynhnhu123
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: T.S TÔ VĂN LẬN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG
PHẦN I: MÓNG CỌC
I.SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
1.Cột (toàn khối)
- Tiết diện cột Bc x Lc (cm): 30x50
- Cao trình cầu trục (m) : 6,3m
- Cao trình đỉnh cột (m): 8,4m
2.Tải trọng tính toán:
Thành phần
Ký hiệu
Đơn vị
Tải trọng
Pa
Tải trọng đứng tại đỉnh cột
kN
320
PC
Tải trọng cầu trục
kN
365
TC1
Lực hãm ngang cầu trục
kN
2.7
TC 2
Lực hãm dọc cầu trục
kN
2.2
Pg
Tải trọng ngang đỉnh cột và gió
kN
18.6
3.Nền đất:
CÁC LỚP ĐẤT
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Số hiệu H(m)
Số hiệu
H(m)
Số hiệu H(m) Số hiệu
H(m)
36
9,0
31
6,0
78
8,2
15
II.XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT; ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
1.Xử lý số liệu địa chất:
a.Lớp 1: Có số hiệu là 36 căn cứ vào bảng tra số liệu tra ta có các giá trị địa chất như sau:
-Độ ẩm tự nhiên: W  46.6
-Giới hạn nhão ( hay còn gọi là giới hạn sệt): WS  40.5(%)
-Giới hạn dẻo ( hay còn gọi là giới hạn lăn): Wd  20.0(%)
- Dung trọng tự nhiên:  W  1.70(T / m3 )  17.0( kN / m3 )
-Tỉ trọng hạt:   2.71
2
-Sức kháng xuyên tĩnh qC (Mpa) : qC  0.14( MPa )  140(kN / m )
-Kết quả xuyên tiêu chuẩn N60: N=1
Đánh giá loại đất trạng thái của đất ta căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá như sau:
Chỉ số dẻo: A  Ws  Wd  40.5  20.0  20.5 vì A  20.5  17  Đất sét
Độ đặc của đất dính: B 

W  Wd 46.6  20.0

 1.297 vì B  1  Đất sét ở trạng thái lỏng
Ws  Wd 40.5  20.0

-Từ các số liệu thu thập được ta xác định thêm các chỉ số sau:
w
17.0

 11.6( kN / m3 )
+Dung trọng khô:  k 
1  0.01W

1  0.01 46.6
 n (1  0.01W )
2.7110  (1  0.01 46.6)
1 
 1  1.337
+Hệ số rỗng ban đầu cùa đất: e 
w
17.0
e
1.337
 100 
100  57.21%
+Độ rỗng của mẫu đất: n 
1 e
1  1.337

SVTH: HỒ THÀNH THUẬN - MSSV: XLT08263

Trang:

1

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

GVHD: T.S TÔ VĂN LẬN

0.01W . 0.01 46.6  2.71

 0.944
e
1.337
2
+Môdul tổng biến dạng: E0   qc  4 140  560( kN / m ) (Ứng với đất sét lỏng  3    6 )

+Độ no nước của mẫu đất : G 

b.Lớp 2: Có số hiệu là 31 căn cứ vào bảng tra số liệu tra ta có các giá trị địa chất như sau:
-Độ ẩm tự nhiên: W  38.1
-Giới hạn nhão ( hay còn gọi là giới hạn sệt): WS  34.4(%)
-Giới hạn dẻo ( hay còn gọi là giới hạn lăn): Wd  20.6(%)
3
3
- Dung trọng tự nhiên:  W  1.77(T / m )  17.7(kN / m )
-Tỉ trọng hạt:   2.68
-Sức kháng xuyên tĩnh qC (Mpa) : qC  0.21( MPa )  210(kN / m2 )
-Kết quả xuyên tiêu chuẩn N60: N=1
Đánh giá loại đất trạng thái của đất ta căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá như sau:
Chỉ số dẻo: A  Ws  Wd  34.4  20.6  13.8 vì 7  A ...
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: T.S TÔ VĂN LẬN
ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN MÓNG
PHẦN I: MÓNG CỌC
I.SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
1.Cột (toàn khối)
- Tiết diện cột Bc x Lc (cm): 30x50
- Cao trình cầu trục (m) : 6,3m
- Cao trình đỉnh cột (m): 8,4m
2.Tải trọng tính toán:
Thành phần Ký hiệu Đơn vị Tải trọng
Tải trọng đứng tại đỉnh cột
a
P
kN 320
Tải trọng cầu trục
C
P
kN 365
Lực hãm ngang cầu trục
1C
T
kN 2.7
Lực hãm dọc cầu trục
2C
T
kN 2.2
Tải trọng ngang đỉnh cột và gió
g
P
kN 18.6
3.Nền đất:
CÁC LỚP ĐẤT
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4
Số hiệu H(m) Số hiệu H(m) Số hiệu H(m) Số hiệu H(m)
36 9,0 31 6,0 78 8,2 15
II.XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT; ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
1.Xử lý số liệu địa chất:
a.Lớp 1: Có số hiệu là 36 căn cứ vào bảng tra số liệu tra ta có các giá trị địa chất như sau:
-Độ ẩm tự nhiên:
46.6W
-Giới hạn nhão ( hay còn gọi là giới hạn sệt):
40.5(%)
S
W
-Giới hạn dẻo ( hay còn gọi là giới hạn lăn):
20.0(%)
d
W
- Dung trọng tự nhiên:
3 3
1.70( / ) 17.0( / )
W
T m kN m
-Tỉ trọng hạt:
-Sức kháng xuyên tĩnh
C
q
(Mpa) :
2
0.14( ) 140( / )
C
q MPa kN m
-Kết quả xuyên tiêu chuẩn N60: N=1
Đánh giá loại đất trạng thái của đất ta căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá như sau:
Chỉ số dẻo:
40.5 20.0 20.5
s d
A W W
20.5 17 A
Đất sét
Độ đặc của đất dính:
46.6 20.0
1.297
40.5 20.0
d
s d
W W
B
W W
1B
Đất sét ở trạng thái lỏng
-Từ các số liệu thu thập được ta xác định thêm các chỉ số sau:
+Dung trọng khô:
3
17.0
11.6( / )
1 0.01 1 0.01 46.6
w
k
kN m
W
+Hệ số rỗng ban đầu cùa đất:
(1 0.01 )
2.71 10 (1 0.01 46.6)
1 1 1.337
17.0
n
w
W
e
+Độ rỗng của mẫu đất:
1.337
100 100 57.21%
1 1 1.337
e
n
e
SVTH: HỒ THÀNH THUẬN - MSSV: XLT08263 Trang:
1
Đồ Án MÔn Học Nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án MÔn Học Nền móng - Người đăng: quynhnhu123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ Án MÔn Học Nền móng 9 10 343