Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học quá trình và thiết bị trong thực phẩm

Được đăng lên bởi sakalinh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ án môn học: Quá trình và thiết bị

GVHD: PGS.TS.Lê Nguyên Đương

Mục lục
Mục lục..........................................................................................................................
Lời mở đầu.....................................................................................................................
Phần I: Tổng quan.......................................................................................................
1.1. Giới thiệu về sản phẩm sấy.....................................................................................
1.2. Giới thiệu về phương pháp sấy...............................................................................
1.3. Giới thiệu về hệ thống sấy thùng quay...................................................................
Phần II: Tính toán công nghệ sấy đường................................................................
2.1. Tính cân bằng vật liệu..........................................................................................
2.2. Tính thời gian sấy.................................................................................................
2.3. Tính kích thước và các thông số của thùng sấy....................................................
2.4. Tính toán quá trình sấy lý thuyết..........................................................................
2.5. Tính toán quá trình sấy.........................................................................................
2.5.1. Tính tổn thất nhiệt.....................................................................................
2.5.2. Tính toán quá trình sấy thực......................................................................
2.5.3. Tính cân bằng nhiệt...................................................................................
Phần III: Tính toán thiết bị phụ...............................................................................
3.1. Caloripher.............................................................................................................
3.2. Tính trợ lực và chọn quạt......................................................................................
3.3. Tính công suất của động cơ quay.........................................................................
Lời kết..........................................................................................................................
SVTH: Nguyễn Thị Lĩnh– 20113071----- Lớp KTTP1 – K56

Đồ án môn học: quá trình và thiết bị

GVHD: PGS.TS ...
Đồ án môn học: Quá trình và thiết bị GVHD: PGS.TS.Lê Nguyên Đương
Mục lục
Mục lục..........................................................................................................................
Lời mở đầu.....................................................................................................................
Phần I: Tổng quan.......................................................................................................
1.1. Giới thiệu về sản phẩm sấy.....................................................................................
1.2. Giới thiệu về phương pháp sấy...............................................................................
1.3. Giới thiệu về hệ thống sấy thùng quay...................................................................
Phần II: Tính toán công nghệ sấy đường................................................................
2.1. Tính cân bằng vật liệu..........................................................................................
2.2. Tính thời gian sấy.................................................................................................
2.3. Tính kích thước và các thông số của thùng sấy....................................................
2.4. Tính toán quá trình sấy lý thuyết..........................................................................
2.5. Tính toán quá trình sấy.........................................................................................
2.5.1. Tính tổn thất nhiệt.....................................................................................
2.5.2. Tính toán quá trình sấy thực......................................................................
2.5.3. Tính cân bằng nhiệt...................................................................................
Phần III: Tính toán thiết bị phụ...............................................................................
3.1. Caloripher.............................................................................................................
3.2. Tính trợ lực và chọn quạt......................................................................................
3.3. Tính công suất của động cơ quay.........................................................................
Lời kết..........................................................................................................................
SVTH: Nguyễn Thị Lĩnh– 20113071----- Lớp KTTP1 – K56
Đồ án môn học quá trình và thiết bị trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học quá trình và thiết bị trong thực phẩm - Người đăng: sakalinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án môn học quá trình và thiết bị trong thực phẩm 9 10 872