Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học quá trình và thiết bị

Được đăng lên bởi giangdqh92
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3732 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội – khoa CN Hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồ án môn học quá trình và thiết bị
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THẾ HỮU
Lớp:
Đại học CNH 2 – K6
Khoa:
Công nghệ Hoá
Họ và tên sinh viên: VŨ THỊ HOÀNG YẾN
I)ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ:
Thiết kế tháp chưng liên tục loại đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn
hợp axeton và benzen
II) CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
+ Hỗn hợp cần tách:
Axeton và benzen
+ Năng suất tính theo hỗn hợp đầu: F= 16987 (tấn/giờ)
+ Nồng độ cấu tử dễ bay hơi:
- Hỗn hợp đầu:
aF = 0,28 (phần khối lượng)
- Sản phẩm đỉnh:
ap = 0,998 (phần khối lượng)
- Sản phẩm đáy:
aw = 0,012 (phần khối lượng)
+ Tháp làm việc ở áp suất thường
+ Hỗn hơp đầu được gia nhiệt đến nhiệt độ sôi.
III) NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
1/ Giới thiệu chung
2/ Tính toán thiết bị chính
3/ Tính thiết bị phụ
4/ Kết luận chung
5/ Tài liệu tham khảo
IV) CÁC BẢN VẼ VÀ ĐỒ THỊ:
+ Bản vẽ dây chuyền sản xuất A4
+ Bản vẽ thiết bị chính và lắp giáp A0

MỤC LỤC
GVHD: Nguyễn Thế Hữu

Đồ án Quá trình thiết bị

SV: Vũ Thị Hoàng Yến

2

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội – khoa CN Hóa

LỜI MỞ ĐẦU: .....................................................................................................5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG:………………………………………....6
I.CHƯNG LUYỆN..............................................................................................6
1.
2.

Phương pháp chưng luyện...........................................................................6
Thiết bị chưng luyện...................................................................................7

II.HỖN HỢP CHƯNG LUYỆN…………………..…………………………...8
1.
2.

Axeton.........................................................................................................8
Benzen.........................................................................................................8

III. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT......................................................................10
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ...............................................................13
I.TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT LIỆU TOÀN THIẾT BỊ............................13
1.
2.
3.
4.
5.

Cân bằng vật liệu.......................................................................................13
Tính chỉ số hồi lưu tối thiểu......................................................................14
Tính chỉ số hồi lưu thích hợp...................................................
1
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội – khoa CN Hóa
Đồ án môn học quá trình và thiết bị
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THẾ HỮU
Lớp: Đại học CNH 2 – K6
Khoa: Công nghệ Hoá
Họ và tên sinh viên: VŨ THỊ HOÀNG YẾN
I)ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ:
Thiết kế tháp chưng liên tục loại đĩa lỗ ống chảy chuyền để phân tách hỗn
hợp axeton và benzen
II) CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
+ Hỗn hợp cần tách: Axeton và benzen
+ Năng suất tính theo hỗn hợp đầu: F= 16987 (tấn/giờ)
+ Nồng độ cấu tử dễ bay hơi:
- Hỗn hợp đầu: a
F
= 0,28 (phần khối lượng)
- Sản phẩm đỉnh: a
p
= 0,998 (phần khối lượng)
- Sản phẩm đáy: a
w
= 0,012 (phần khối lượng)
+ Tháp làm việc ở áp suất thường
+ Hỗn hơp đầu được gia nhiệt đến nhiệt độ sôi.
III) NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
1/ Giới thiệu chung
2/ Tính toán thiết bị chính
3/ Tính thiết bị phụ
4/ Kết luận chung
5/ Tài liệu tham khảo
IV) CÁC BẢN VẼ VÀ ĐỒ THỊ:
+ Bản vẽ dây chuyền sản xuất A
4
+ Bản vẽ thiết bị chính và lắp giáp A
0
MỤC LỤC
GVHD: Nguyễn Thế Hữu Đồ án Quá trình thiết bị SV: Vũ Thị Hoàng Yến
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồ án môn học quá trình và thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học quá trình và thiết bị - Người đăng: giangdqh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Đồ án môn học quá trình và thiết bị 9 10 586