Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Môn Học Rơ Le

Được đăng lên bởi hientranwru
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC BẢO VỆ RƠ-LE

GVHD: Th.S TRẦN THỊ KIM HỒNG

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU TÍNH TOÁN..................................................................... 4
1.1.

Hệ thống........................................................................................................ 4

1.2.

Máy biến áp................................................................................................... 4

1.3.

Đường dây..................................................................................................... 4

1.4.

Phụ tải ........................................................................................................... 4

1.5.

Đặc tính rơ le................................................................................................. 4

CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH
2.1. Chọn tỉ số biến BI

............................................................ 5

............................................................................................ 5

2.1.1. Chọn tỉ số biến đổi BI2 .............................................................................. 5
2.1.2 Chọn tỉ số biến đổi BI1 ............................................................................... 5
2.2. Tính toán các thông số ban đầu........................................................................ 5
2.3 Chọn vị trí tính điểm ngắn mạch....................................................................... 7
2.4. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực đại với 2 MBA làm việc song song 7
2.4.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 ..................................................................... 8
2.4.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 ................................................................... 10
2.4.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 ................................................................. 12
2.5. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực tiểu với 1 MBA làm việc

.............. 16

2.5.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 ................................................................... 16
2.5.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 ................................................................... 18
2.5.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 ................................................................. 20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG .......... 24
3.1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh của 50.......................................................
ĐỒ ÁN MÔN HỌC BẢO VỆ RƠ-LE GVHD: Th.S TRẦN THỊ KIM HỒNG
1
SVTH: TRẦN VĂN HIỂN Lớp 52KTĐ
MỤC LỤC
........................................................................................................... 3
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU TÍNH TOÁN..................................................................... 4
1.1. Hệ thống........................................................................................................ 4
1.2. Máy biến áp................................................................................................... 4
1.3. Đường dây..................................................................................................... 4
1.4. Phụ tải ........................................................................................................... 4
1.5. Đặc tính rơ le................................................................................................. 4
CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH
............................................................ 5
2.1. Ch
ọn tỉ số biến BI
............................................................................................ 5
2.1.1. Chọn tỉ số biến đổi BI2.............................................................................. 5
2.1.2 Chọn tỉ số biến đổi BI1............................................................................... 5
2.2. Tính toán các thông số ban đầu........................................................................ 5
2.3 Chọn vị trí tính điểm ngắn mạch....................................................................... 7
2.4. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực đại với 2 MBA làm việc song song 7
2.4.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 ..................................................................... 8
2.4.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 ................................................................... 10
2.4.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 ................................................................. 12
2.5. Tính toán ng
ắn mạch chế độ phụ tải cực tiểu với 1 MBA làm việc
.............. 16
2.5.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 ................................................................... 16
2.5.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 ................................................................... 18
2.5.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 ................................................................. 20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG .......... 24
3.1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh của 50................................................................ 24
3.2. Bảo vệ quá dòng “thứ tự không” cắt nhanh của 50N..................................... 24
3.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian của 51 ............................................................. 24
3.3.1. Bảo vệ quá dòng cho
đư
ờng dây D2........................................................ 24
Đồ Án Môn Học Rơ Le - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Môn Học Rơ Le - Người đăng: hientranwru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đồ Án Môn Học Rơ Le 9 10 315