Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT

Được đăng lên bởi vukhanh280193
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1842 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG
CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT

Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Khoa Điện – Điện Tử

Bộ môn: Cung Cấp Điện

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Em xin chaân thaønh caûm ôn Quí thaày coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch
Khoa vaø ñaëc bieät laø Thaày Tröông Phöôùc Hoøa ñaõ höôùng daãn giuùp em
hoaøn thaønh ñoà aùn moân hoïc 1.
TP.HCM,6-12-2007
Sinh viên thực hiện
TRẦN VĂN THƠ

GVHD: Trương Phước Hòa

Page 1

Trần Văn Thơ

Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Khoa Điện – Điện Tử

Bộ môn: Cung Cấp Điện

MỤC LỤC
Trang
A. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN ........................................ 3
A.1. Phân chia nhóm phụ tải ................................................................................................... 3
A.2. Xác định phụ tải tính toán ............................................................................................... 6
B. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG ................................................................................................. 13
C. BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MBA CHO PHÂN XƯỞNG................................................. 16
D. CHỌN DÂY CHO TỦ PPC VÀ TỦ ĐỘNG LỰC ................................................................ 18
D.1. Chọn dây từ MBA đến TPPC................................................................................. 18
D.2. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 1 ................................................................................ 18
D.3. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 2 ................................................................................ 18
D.4. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 3 ................................................................................ 18
D.5. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 4 ................................................................................ 19
D.6. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 5 ................................................................................ 19
D.7. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 6 ................................................................................ 19
D.8. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 7 ................................................................................ 19
D.9. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 8 ................................................................................ 20
D.10. Chọn dây từ TĐL đến các thiết bị ......................................................................... 20
E. TÍNH SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH........................................................................................ 24
E.1. TÍNH SỤT ÁP ................
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG
CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT - Người đăng: vukhanh280193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG DỆT 9 10 756