Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi Minh Tam
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑAMH: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ

GVHD: LEÂ KHAÙNH ÑIEÀN

MUÏC LUÏC
Trang
Muïc luïc

1

Lôøi

noùi

ñaàu

2
Phaàn moät: TÍNH TOAÙN CHOÏN ÑOÄNG CÔ, PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN 3
1.1.

Tính

toaùn

choïn

ñoäng

cô

3
1.2.

Phaân phoái tæ soá truyeàn vaø tính toaùn ñoäng hoïc heä daãn ñoäng xích taûi

5
Phaàn hai: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT CAÙC BOÄ TRUYEÀN

7

2.1. Boä truyeàn xích

7

2.2.

Truyeàn

ñoäng

baùnh

raêng

9
2.3. Truïc

18

2.4. OÅ laên

30

Phaàn ba: THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU

35

3.1. Khôùp noái

35

3.2.

Thieát

keá

voû

hoäp

giaûm

toác

35
3.3. Thieát keá caùc chi tieát phuï

39

Phaàn boán: DUNG SAI LAÉP GHEÙP

41

Keát luaän

44

SVTH: TOÂ TAÁN LAÂM

Trang 1

ÑAMH: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ

GVHD: LEÂ KHAÙNH ÑIEÀN

Taøi lieäu tham khaûo

45

LÔØI NOÙI ÑAÀU

Vieäc vaän chuyeån, xeáp dôû laø moät coâng vieäc quan troïng vaø khoâng theà thieáu
trong nhieàu lónh vöïc saûn xuaát. Ñeå giaûm nheï söùc lao ñoäng naëng nhoïc, taêng naêng
suaát lao ñoäng vaø an toaøn, ngöôøi ta ñaõ nghó ra nhieàu maùy moùc, thieát bò naâng vaän
chuyeån. Caùc thieát bò naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm chính: maùy truïc chuû yeáu phuïc
vuï vaän chuyeån caùc vaät naëng theå khoái, maùy vaän chuyeån lieân tuïc chuû yeáu phuïc vuï
caùc quaù trình vaän chuyeån vaät lieäu vuïn rôøi lieân tuïc theo moät tuyeán khoâng gian xaùc
ñònh.
Hieän nay, caùc cô sôû saûn xuaát ñang coù nhu caàu veà caùc loaïi maùy moùc thieát bò
naâng vaän chuyeån vöøa goïn nheï, deã söû duïng vöøa ñaùp öùng ñöôïc tính beàn, tính kinh
teá, phuø hôïp vôùi khoâng gian vaø ñieàu kieän laøm vieäc.
Trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn moân hoïc thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô
khí, em ñöôïc giao nhieäm vuï thieát keá moät heä thoáng truyeàn ñoäng xích taûi nhaèm
cuûng coá laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuõng nhö ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu treân.
Em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Leâ Khaùnh Ñieàn vaø caùc thaày coâ trong boä moân
Thieát Keá Maùy ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ em trong quaù trình thöïc hieän doà
aùn.
SVTH: TOÂ TAÁN LAÂM

Trang 2

ÑAMH: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ

GVHD: LEÂ KHAÙNH ÑIEÀN

Sinh vieân thöïc hieän ñoà aùn:
Toâ Taán Laâm

Phaàn moät:

TÍNH TOAÙN CHOÏN ÑOÄNG CÔ,
PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN.

1.1. Tính toaùn choïn ñoäng cô:
1.1.1. Soá lieäu ban ñaàu:
Heä thoáng truyeàn ñoäng xích taûi laøm vieäc coù caùc thoâng soá sau:
- Löïc voøng treân xích taûi: F = 9000 N
- Vaän toác xích taûi: v = 1,4 m/s
- Soá raêng ñóa xích ta...
ÑAMH: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ GVHD: LEÂ KHAÙNH ÑIEÀN
MUÏC LUÏC
Trang
Muïc luïc 1
Lôøi noùi ñaàu
2
Phaàn moät: TÍNH TOAÙN CHOÏN ÑOÄNG CÔ, PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN 3
1.1. Tính toaùn choïn ñoäng
3
1.2. Phaân phoái soá truyeàn vaø tính toaùn ñoäng hoïc heä daãn ñoäng xích taûi
5
Phaàn hai: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT CAÙC BOÄ TRUYEÀN 7
2.1. Boä truyeàn xích 7
2.2. Truyeàn ñoäng baùnh raêng
9
2.3. Truïc 18
2.4. OÅ laên 30
Phaàn ba: THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU 35
3.1. Khôùp noái 35
3.2. Thieát keá voû hoäp giaûm toác
35
3.3. Thieát keá caùc chi tieát phuï 39
Phaàn boán: DUNG SAI LAÉP GHEÙP 41
Keát luaän 44
SVTH: TOÂ TAÁN LAÂM Trang 1
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí - Người đăng: Minh Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí 9 10 773