Ktl-icon-tai-lieu

đồ án môn học thiết kế kho lạnh

Được đăng lên bởi nhuquynhcntp
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Trường ĐH Nông Lâm Huế

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Khoa Cơ Khí – Công Nghệ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT BỊ
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Quỳnh
Lớp: CNTP45
Ngành học: Công nghệ thực phẩm
1 Tên đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản mực ống với dung tích 200 tấn
2

Số liệu ban đầu
- Nguyên liệu bảo quản: mực ống
- Dung tích: 200 tấn
- Chọn nhiệt độ bảo quản: tBQ = -200C
- Độ ẩm tương đối phòng bảo quản:

3

φ BQ

= 85%

Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
- Mở đầu
- Tổng quan
- Tính toán cho hệ thống lạnh và máy nén
- Tính thiết bị khác
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

4

Bản vẽ
Bản vẽ chi tiết A1, A3
5

Thời gian
Ngày nhận đồ án:
Ngày hoàn thành:

Trưởng bộ môn CSCN

Huế, ngày

tháng

năm

Giáo viên hướng dẫn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẠNH

Đồ án thiết bị

GVHD: Th.s Hồ Sỹ Vương

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LẠNH ĐÔNG VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM
ĐÔNG LẠNH.
1.1.1 Tác dụng của việc bảo quản lạnh.
1.1.1.2
Ý nghĩa.
1.1.3 Một số biến đổi của thực phẩm trong quá trình bảo quản lạnh đông.
.1.4 Các điều kiện trong bảo quản sản phẩm.
1.2 TỔNG QUAN VỀ KHO LẠNH BẢO QUẢN.
1.1.2.1 Mục đích xây dựng kho lạnh.
1.1.2.2 Phân loại kho lạnh.
1.3 GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU VÀ CHỌN KHO LẠNH PHÙ HỢP VỚI
NGUYÊN LIỆU.
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN CẤU TRÚC KHO LẠNH.
.1
. CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KHO LẠNH.
2.1.1. Yêu cầu đối với quy hoạch mặt bằng kho lạnh.
2.1.2 . Yêu cầu buồng máy và thiết bị.
2.2
CHỌN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KHO LẠNH.
2.3
CHỌN MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHO LẠNH.
2.4
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHO LẠNH.
2.4.1. Tính thể tích kho lạnh.
2.4.2. Diện tích chất tải của kho lạnh.
2.4.3. Tải trọng của nền và của trần.
2.4.4. Xác định diện tích kho lạnh cần xây dựng.
2.4.5. Số phòng lạnh cần xây dựng.
2.4.6. Dung tích thực kho lạnh.
.5

THIẾT KẾ CẤU TRÚC KHO LẠNH.

2.5.1. Thiết kế cấu trúc nền.
2.5.2. Cấu trúc vách và trần kho lạnh.
2.5.3. Cấu trúc mái kho lạnh.
2.5.4. Cấu trúc cửa và màn chắn khí.
2.6.

LẮP ĐẶT CÁC TẤM PANEL.

SVTH: Trần Thị Quỳnh

Trang 2

Đồ án thiết bị

GVHD: Th.s Hồ Sỹ Vương

.7
. TÍNH TOÁN CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM VÀ KIỂM TRA ĐỌNG
SƯƠNG.
CHƯƠNG 3: TÍNH NHIỆT TẢI, CHỌN MÁY NÉN VÀ CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ
THỐNG LẠNH
.1. TÍNH TOÁN NHIỆT TẢI
3.1.1
Dòng nhiệt qua kết cấu bao che Q1
3.1.2
Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra Q2
3.1.3
Dòng nhiệt tỏa ra khi vận hành kho Q4
3.1.4
Xác định nhiệt tải nhiệt của thiết bị và máy nén
.2.
CHỌN HỆ THỐNG LẠNH
3.2.1
Chọn phương pháp làm lạnh
3.2.2
Chọn môi chất lạnh
3.3. CÁC THÔNG SỐ CỦA CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
t
...
Trường ĐH Nông Lâm Huế
Khoa Cơ Khí – Công Nghệ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHIỆM VĐỒ ÁN THIẾT B
Họ và tên sinh viên: Trần Thị Quỳnh
Lớp: CNTP45
Ngành học: Công nghệ thực phẩm
1 Tên đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản mực ống với dung tích 200 tấn
2 Số liệu ban đầu
- Nguyên liệu bảo quản: mực ống
- Dung tích: 200 tấn
- Chọn nhiệt độ bảo quản: t
BQ
= -20
0
C
- Độ ẩm tương đối phòng bảo quản:
φ
BQ
= 85%
3 Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
- Mở đầu
- Tổng quan
- Tính toán cho hệ thống lạnh và máy nén
- Tính thiết bị khác
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo
4 Bản vẽ
Bản vẽ chi tiết A
1
, A
3
5 Thời gian
Ngày nhận đồ án:
Ngày hoàn thành:
Trưởng bộ môn CSCN Huế, ngày tháng năm
Giáo viên hướng dẫn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẠNH
đồ án môn học thiết kế kho lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án môn học thiết kế kho lạnh - Người đăng: nhuquynhcntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
đồ án môn học thiết kế kho lạnh 9 10 739