Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha

Được đăng lên bởi band7vnn
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha

GVHD-ThS. Bùi Tấn Lợi

Chương I:
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế máy biến áp dầu điện lực ba pha, hai dây quấn (cao áp và hạ áp) với
các số liệu ban đầu như sau:
Tổng dung lượng máy biến áp
Sđm = 630 kVA;
Số pha của máy biến áp
m = 3;
Tần số định mức
f = 50 Hz;
Điện áp dây định mức:
U1/U2 = 22/0,4KV;
So đồ nối dây Y/Y0-12.
Máy biến áp làm mát bằng dầu
Máy biến áp làm việc dài hạn, thiết kế lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Tổn hao không tải P0 = 1150 W ; tổn hao ngắn mạch Pn = 6040 W ; dòng điện
không tải i0% = 1,4 ; điện áp ngắn mạch Un% = 4,5%.
Xác định các đại lượng kích thước cơ bản ; thiết kế dây quấn MBA ; tính toán
ngắn mạch ; tính toán mạch từ ; tính toán tổn hao và hiệu suất.

Chương II
TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU
I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN CƠ BẢN
1. Dung lượng một pha
Sf =

S dm
m

=

630
3

= 210 (kVA)

Dung lượng trên mỗi trụ: S’ =

S dm
630
= 3 = 210 (kVA) .
t

2. Dòng điện dây định mức:
- Phía cao áp: I1 =
- Phía hạ áp: I2 =

S dm .10 3
3.U 1dm
S dm .10 3
3.U 2 dm

=

630.10 3
3.22.10 3

= 16,53 (A) .

=

630.10 3
3. 0,4.10 3

= 909,3(A)

3. Dòng điện pha định mức:
Vì dây quấn nối Y/Y0 nên:
If1 = I1 = 16,53 (A).
If2 = I2 = 909,3 (A).
Sinh Viên : Nguyễn Văn Nam - Lớp 31D2DE

Trang 1

Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha

GVHD-ThS. Bùi Tấn Lợi

4. Điện áp pha định mức:
- Phía cao áp: Uf1 =
- Phía hạ áp:

Uf2 =

U 1dm
3

U 2dm
3

=

22.10 3
3

=

0,4.10 3
3

= 12700 (V)
= 230,94 (V)

5. Điện áp thử của các dây quấn:
Để xác định khoảng cách cách điện giữa các dây quấn và giữa các phần khác
của máy biến áp thì ta phải biết được điện áp thử của chúng. Với dây quấn U 1đm =
22 kV và U2đm= 0,4 kV ta trả trong bảng 2 tài liệu hướng dẫn ta được:
Với U1đm = 22 kV

ta có Uth1= 55 kV

Với U2đm = 0,4 kV

ta có Uth2 = 5 kV.

6. Các thành phần điện áp ngắn mạch.
Thành phần tác dụng của điện áp ngắn mạch:
Unr =

Pn
6040
% = 10.630 = 0,96 %.
10.S

Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch:
Unx =

2
U n2  U nr

=

4,5 2  0,96 2

= 4,4 %.

II. Chọn số liệu xuất phát và tính toán các kích thước cơ bản
C
C
d
đường kính trụ sắt.
l
chiều cao dây quấn.
a1 a
2
d12 đường kính trung bình giữa
hai dây quấn hay của rãnh dầu
l0
a22
l của hai dây quấn .
a1 bề rộng dây quấn cao áp.
a2 bề rộng dây quấn hạ áp.
a12
a01
l0 khoảng cách từ dây quấn
đến gông.
a22 khoảng cách giữa hai dây
quấn cao áp quấn ở hai trụ.
a01 bề rộng rãnh dầu giữa lõi
thép và cuôn hạ áp.
d
d12
a12 khoảng cách cách điện giữa
dây quấn cao áp và ...
Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha GVHD-ThS. Bùi Tấn Lợi
Chương I:
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế máy biến áp dầu điện lực ba pha, hai dây quấn (cao áp hạ áp) với
các số liệu ban đầu như sau:
Tổng dung lượng máy biến áp S
đm
= 630 kVA;
Số pha của máy biến áp m = 3;
Tần số định mức f = 50 Hz;
Điện áp dây định mức: U
1
/U
2
= 22/0,4KV;
So đồ nối dây Y/Y
0
-12.
Máy biến áp làm mát bằng dầu
Máy biến áp làm việc dài hạn, thiết kế lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Tổn hao không tải P
0
= 1150 W ; tổn hao ngắn mạch P
n
= 6040 W ; dòng điện
không tải i
0
% = 1,4 ; điện áp ngắn mạch U
n
% = 4,5%.
Xác định các đại lượng kích thước bản ; thiết kế dây quấn MBA ; tính toán
ngắn mạch ; tính toán mạch từ ; tính toán tổn hao và hiệu suất.
Chương II
TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU
I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN CƠ BẢN
1. Dung lượng một pha
S
f
=
m
S
dm
=
3
630
= 210 (kVA)
Dung lượng trên mỗi trụ: S
=
t
S
dm
=
3
630
= 210 (kVA) .
2. Dòng điện dây định mức:
- Phía cao áp: I
1
=
dm
dm
U
S
1
3
.3
10.
=
3
3
10.22.3
10.630
= 16,53 (A) .
- Phía hạ áp: I
2
=
dm
dm
U
S
2
3
.3
10.
=
3
3
10.4,0.3
10.630
= 909,3(A)
3. Dòng điện pha định mức:
Vì dây quấn nối Y/Y
0
nên:
I
f1
= I
1
= 16,53 (A).
I
f2
= I
2
= 909,3 (A).
Sinh Viên : Nguyễn Văn Nam - Lớp 31D2DE
Trang 1
Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha - Người đăng: band7vnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đồ án môn học thiết kế máy biến áp dầu 3 pha 9 10 236