Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học thủy năng

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD:

§å ¸n m«n häc : Thñy n¨ng

S¬n

L£ ngäc

A - Số liệu cho Đồ án:27
1. MNDBT = 554
Ptk%
=95%,
Hàm lượng bùn cát  =

0.104

(

Kg
)
m3

2. Tổn thất thấm hồ chứa theo tỷ lệ %Vhồ = 1,05% Vtb
3. Đặc tính Z-F-V hồ chứa
Ztl (m)
F (km2)
V(triệum3)

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

0

0.6

2.1

4.50

7.5

12

17

25

34

50

67

92

122

161

211

0

1.0

7.37

23.49

53.18

102

176

281

427

635

926

1321

1852

2555

3482

Zhl(m) 500
Q(m 3 /s)0

4. Quan hệ Q - Zhạ lưu Z hl =f(Q)
502
504
506
508
510
160
256
512
1600 2560

512
3840

514
5760

516
8000

518
520
11200 16000

5. Tổn thất bốc hơi mặt hồ
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

37.3

43.5

60.0

56.9

57.3

44.2

42.4

57.6

36.1

38

57.4

45.8

Lưu lượng thiên nhiên (Qtn) đến trung bình tháng của 3 năm điển hình
Tháng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

TB Năm

Nhiều nước
99

81

87

112

214

882

927

791

453

307

188

129

351

TB nước 76

70

78

147

163

891

288

524

348

163

113

87

246

Ít nước

48

57

84

177

421

211

439

173

106

84

70

161

61

B- Yêu cầu tính toán
I. Xác định các thông số thể hiện quy mô, hiệu ích gồm:
1. Độ sâu công tác có lợi: hct (Vhi,MNC)
2. Công suất và điện lượng:Nđb, Nlm, En.
3. Các cột nước đặc trưng: Hmin,Hmax,Htt, Hbq
CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN
I.Xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa (hay Vhi, MNC)
1.1. Xác định giới hạn của MNC:
SVTH: Phạm Văn Lương

Lớp :47Đ2

số trang: 1

GVHD:

§å ¸n m«n häc : Thñy n¨ng

S¬n

*) Xác định [MNC] theo điều kiện làm việc của tua bin
TB
MNCTB = MNDBT - h CT
Công thức kinh nghiệm
 Tuabin tâm trục
 Tuabin cánh quay
 Tuabin hỗn hợp

hct =(25
hct =(30
hct =(40
PTK
Sơ bộ xác định cột nước lớn nhất Hmax = MNDBT – Zhl (Q min )
P

tk
Với Qmin
ứng tần suất thiết kế P = 90 %
quan hệ Q~Zhl tra được Zhl

Ptk
=
Qmin

L£ ngäc

 30)% Hmax
 40)% Hmax
 45)% Hmax

48

dựa vào đường

Zhl = 500.6 (m)

PTK
Hmax = MNDBT – Zhl (Q min ) = 554 - 500,6 = 53,4 (m)
Theo kinh nghiệm thì Hmax > 50 m dùng tuabin tâm trục
Hmax < 50 m dùng tuabin cánh quay
TB
Vậy TTĐ trên có thể dùng tuabin tâm trục h CT = 30%Hmax

PTK
Trong đó: Q min : Lưu lượng nhỏ nhất mùa kiệt năm kiệt thiết kế (ứng với
mức bảo đảm Ptk%)
SVTH: Phạm Văn Lương

Lớp :47Đ2

số trang: 2

GVHD:

§å ¸n m«n häc : Thñy n¨ng

S¬n

L£ ngäc

TB

h CT = 0.3x 53,4 = 16,02 (m)
MNCTB = MNDBT - hctTB = 554 – 1...
§å ¸n m«n häc : Thñy n¨ng GVHD: L£ ngäc
S¬n
A - Số liệu cho Đồ án:27
1. MNDBT = 554
Ptk% =95%,
Hàm lượng bùn cát
= 0.104 (
3
m
Kg
)
2. Tổn thất thấm hồ chứa theo tỷ lệ %Vhồ = 1,05% Vtb
3. Đặc tính Z-F-V hồ chứa
Ztl (m)
500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570
F (km2)
0 0.6 2.1 4.50 7.5 12 17 25 34 50 67 92 122 161 211
V(triệum3)
0 1.0 7.37 23.49 53.18 102 176 281 427 635 926 1321 1852
2555
3482
4. Quan hệ Q - Zhạ lưu Z
hl
=f(Q)
Zhl(m) 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520
Q(m
3
/s)
0 160 256 512 1600 2560 3840 5760 8000 11200 16000
5. Tổn thất bốc hơi mặt hồ
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
37.3 36.1 38 43.5 60.0 56.9 57.3 44.2 42.4 57.6 57.4 45.8
Lưu lượng thiên nhiên (Qtn) đến trung bình tháng của 3 năm điển hình
Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TB Năm
Nhiều nước99 81 87 112 214 882 927 791 453 307 188 129 351
TB nước 76 70 78 147 163 891 288 524 348 163 113 87 246
Ít nước 61 48 57 84 177 421 211 439 173 106 84 70 161
B- Yêu cầu tính toán
I. Xác định các thông số thể hiện quy mô, hiệu ích gồm:
1. Độ sâu công tác có lợi: hct (Vhi,MNC)
2. Công suất và điện lượng:Nđb, Nlm, En.
3. Các cột nước đặc trưng: Hmin,Hmax,Htt, Hbq
CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN
I.Xác định độ sâu công tác có lợi của hồ chứa (hay V
hi
, MNC)
1.1. Xác định giới hạn của MNC:
SVTH: Phạm Văn Lương Lớp :47Đ2 số trang: 1
Đồ án môn học thủy năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học thủy năng - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án môn học thủy năng 9 10 573