Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học thủy năng

Được đăng lên bởi kieutienchunghb
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§å ¸n m«n häc thuû n¨ng
A- X¸c ®Þnh ®é s©u c«ng t¸c cã lîi hct
I. Chän n¨m tÝnh to¸n vµ tÇn suÊt thiÕt kÕ:
1. TÇn suÊt thiÕt kÕ cña tr¹m thuû ®iÖn.
Tr¹m thuû ®iÖn lµm viÖc phô thuéc vµo t×nh h×nh nguån níc, trong ®iÒu kiÖn thuËn
lîi TT§ lµm viÖc b×nh thêng. GÆp mïa rÊt kiÖt, lu lîng nhá dÉn ®Õn c«ng suÊt cña
tr¹m gi¶m. NÕu lín tíi, tr¹m kiÓu cét níc thÊp còng thÓ gi¶m c«ng suÊt do
chªnh lÖch mùc níc thîng h¹ lu bÞ gi¶m ®¸ng kÓ.
Khi TT§ lµm viÖc kh«ng b×nh thêng, th× viÖc cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé dïng ®iÖn
sÏ kh«ng ®¶m b¶o. Khi ®ã ph¶i h¹n chÕ viÖc cung cÊp ®iÖn cho c¸c cë s¶n xuÊt vµ c¸c
khu d©n c, g©y thiÖt h¹i cho c¸c hé dïng ®iÖn.
NÕu TT§ cã hå ®iÒu tiÕt lín, hÖ sè ®iÒu tiÕt cao, sù ph©n bè dßng ch¶y trong s«ng
t¬ng ®èi ®iÒu hoµ th× vÉn thÓ chän tÇn suÊt thiÕt cao vÉn lîi dông ®îc phÇn
lín lîng níc thiªn nhiªn. Trong trêng hîp kh«ng ®iÒu tiÕt dµi h¹n muèn lîi
dông dßng níc nhiÒu kh«ng nªn chän møc b¶o ®¶m cao.
Trong trêng hîp tÝnh tn a ®å ¸n y, TT§ hå ®iÒu tiÕt m, nhiÖm vô
lµ ph¸t ®iÖn, theo tµi liÖu cho tríc tÇn suÊt thiÕt kÕ P=90 %.
2- Chän n¨m tÝnh to¸n vµ ®Æc trng vÒ thuû v¨n:
- N¨m tÝnh to¸n (n¨m níc kiÖt thiÕt kÕ) øng víi tÇn suÊt P = 90%
- N¨m níc trung b×nh øng víi P =50 %
- N¨m níc nhiÒu øng víi P =10 %
II. Mùc níc d©ng b×nh thêng:
Mùc níc d©ng b×nh thêng mét th«ng sè chñ chèt cña c«ng tr×nh thuû ®iÖn. §©y
mùc níc cao nhÊt trong hå chøa øng víi c¸c ®iÒu kiÖn thuû v¨n chÕ ®é lµm viÖc
b×nh thêng.
MNDBT ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn dung tÝch chøa, cét níc, lu lîng, c«ng
suÊt ®¶m b¶o ®iÖn lîng hµng n¨m cña tr¹m thuû ®iÖn. t c«ng tr×nh quyÕt
®Þnh chiÒu cao cña ®Ëp, kÝch thíc c¸c c«ng tr×nh lò. VÒ mÆt d©n sinh kinh : do
ngËp lôt lßng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸, héi, lÞch
cña khu vùc lßng hå.
MNDBT = 545 (m)
III. X¸c ®Þnh h
ct
cña hå ®iÒu tiÕt theo ®iÒu kiÖn rµng buéc.
- §é s©u c«ng t¸c cña hå chøa tr¹m thuû ®iÖn (h
ct
) lµ kho¶ng c¸ch gi÷a MNDBT vµ
mùc níc chÕt cña hå.
- §é s©u c«ng t¸c cã lîi cña chøa®é s©u c«ng t¸c cña hå chøa xem nh
lîi theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã.
Trong tÝnh to¸n tr¹m thuû ®iÖn ngêi ta thêng tÝnh to¸n ®é s©u c«ng t¸c cã lîi theo c¸c
tiªu chuÈn sau :
1. X¸c ®Þnh h
ct
theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña tuc bin:
1
Đồ án môn học thủy năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học thủy năng - Người đăng: kieutienchunghb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án môn học thủy năng 9 10 216