Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413

Được đăng lên bởi nguyenduc994
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413
MỤC LỤC
-----------------------------LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
1. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG, ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC ĐỘNG
CƠ X74-0413............................................................................................................
1.1. Xây dựng đồ thị công.....................................................................................
1.1.1. Các thông số xây dựng đồ thị.................................................................
1.1.1.1. Các thông số cho trước………………………………………….……4
1.1.1.2. Các thông số tính chọn.........................................................................
1.1.2. Xây dựng đường nén...............................................................................
1.1.3. Xây dựng đường giãn nở.........................................................................
1.1.4. Biểu diễn các thông số............................................................................
1.1.5. Xác định các điểm đặc biệt.....................................................................
1.1.6 Vẽ và hiệu chỉnh đồ thị công.................................................................
1.2. Động học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ.....................................
1.2.1. Xây dựng đồ thị chuyển vị piston bằng phương pháp đồ thị Brick
13
1.2.2. Xây dựng đồ thị vận tốc.......................................................................
1.2.3. Xây dựng đồ thị gia tốc bằng phương pháp đồ thị Tôlê.......................
1.3. ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
ĐỘNG CƠ...........................................................................................................
1.3.1. Xác định khối lượng tham gia chuyển động tịnh tiến..........................
1.3.2. Xây dựng đồ thị lực quán tính –PJ – V.................................................
1.3.3. Vẽ đồ thị khai triển Pkt - .....................................................................
1.3.4. Vẽ đồ thị khai triển PJ - ......................................................................
1.3.5. Vẽ đồ thị P1 - ......................................................................................
1.3.6. Xây dựng đồ thị lực tiếp tuyến T, lực pháp tuyến Z, lực ngang N
theo α 25
1.3.7. Xây dựng đồ thị T - .........................................................................
1.3.8. Đồ thị phụ tải tác dụ...
Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413
MỤC LỤC
------------------------------
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................
1. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG, ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC ĐỘNG
CƠ X74-0413............................................................................................................
1.1. Xây dựng đồ thị công.....................................................................................
1.1.1. Các thông số xây dựng đồ thị.................................................................
1.1.1.1. Các thông số cho trước………………………………………….……4
1.1.1.2. Các thông số tính chọn.........................................................................
1.1.2. Xây dựng đường nén...............................................................................
1.1.3. Xây dựng đường giãn nở.........................................................................
1.1.4. Biểu diễn các thông số............................................................................
1.1.5. Xác định các điểm đặc biệt.....................................................................
1.1.6 Vẽ và hiệu chỉnh đồ thị công.................................................................
1.2. Động học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ.....................................
1.2.1. Xây dựng đồ thị chuyển vị piston bằng phương pháp đồ thị Brick
13
1.2.2. Xây dựng đồ thị vận tốc.......................................................................
1.2.3. Xây dựng đồ thị gia tốc bằng phương pháp đồ thị Tôlê.......................
1.3. ĐỘNG LỰC HỌC CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
ĐỘNG CƠ...........................................................................................................
1.3.1. Xác định khối lượng tham gia chuyển động tịnh tiến..........................
1.3.2. Xây dựng đồ thị lực quán tính –P
J
– V.................................................
1.3.3. Vẽ đồ thị khai triển P
kt
- .....................................................................
1.3.4. Vẽ đồ thị khai triển P
J
- ......................................................................
1.3.5. Vẽ đồ thị P
1
- ......................................................................................
1.3.6. Xây dựng đồ thị lực tiếp tuyến T, lực pháp tuyến Z, lực ngang N
theo α 25
1.3.7. Xây dựng đồ thị T - .........................................................................
1.3.8. Đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu.................................................
1
Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413 - Người đăng: nguyenduc994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đồ án môn học: Tính toán thiết kế động cơ đốt trong X74-0413 9 10 720