Ktl-icon-tai-lieu

đồ án môn học xử lý khí thải

Được đăng lên bởi lekhanhthangtho
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề bài:
Kích thước nhà A: rộng 6m, dài 25m, cao 3m. Kích thước nhà B: rộng 40m, dài
40m, cao 5m. Khoảng cách từ tâm nhà A đến tâm nhà B: l1 = 20m. Chiều cao ống
khói 20m. Tốc độ gió: u10 = 3 m/s. Nhiệt độ khí thải: 700C. Lưu lượng dòng khí:
45000 m3/h. Thông số khí thải nhà máy A (nồng độ khí, mg/m3) clo: 30mg/m3,
SO2: 780 mg/m3, CO: 700: mg/m3, NOx: 1120 mg/m3, H2S: 5 mg/m3.
Hàm lượng bụi: 10 g/m3. Khối lượng riêng của bụi 3000 kg/m3.
% khối lượng bụi theo cỡ hạt trong khí:
Cỡ hạt 0 - 5
% khối 11
lượng

5 – 10
9

10 -20
16

20 - 30 30 – 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
9
16
13
13
13

Bài làm:

1.
-

-

Xác định loại nguồn.
Nhà A có:
b = 6 < 2,5 h ( = 7,5 m) => nhà hẹp
l = 25 < 10 h ( = 30 m) => nhà ngắn
l1 = 20 < 10 h ( = 200m) => nhóm nhà
Hgh = 0
Tính Hhq (theo Davidson):

(

∆H = D

W 2
)
u

∆T
TK

.(1+

)

Trong đó:
D = 1,5m
W=

L
S

45000
2
2
0,75 . 60 . π

=

= 7,074m/s

Chọn khí quyển trung tính , độ nhám mặt đất :0,1
0,12

u=3.

(

20
)
10

= 3,26 m/s

Nhiệt độ môi trường: tmt = 25 0C
→ ∆T = 45, TK = 343 0K
11,4

7,074
⇒ ∆H = 1,5 . ( 3,26 )

. (1+

45
343 ) = 5,02 m

Hhq = ∆H + Hô = 20 + 5,02 = 25,02 m
Ta thấy Hhq > Hgh ⇒ nguồn cao


Kiểm tra khí cần xử lý:
Ta có: PV = nRT

V1

Trong điều kiện đẳng áp: V 2

T1

= T2

Mà C1V1 = C2V2 ⇒ C1T1 = C2T2 ⇒ C2 =

C1T 1
C2

C1 : nồng độ khí thải ở 750C
C2 : nồng độ khí thải ở 250C
T1 = 343 0K
T2 = 2980K
343

⇒ C2(clo) = 30 . 298
C2(SO2) = 780 .

343
298

= 34,53 (mg/Nm3)
= 897,78 (mg/Nm3)

C2(CO) = 700 .

343
298

= 805,7 (mg/Nm3)

343

C2(NO2) = 1120 . 298
C2(H2S) = 5 .

343
298

= 1289,13 (mg/Nm3)

= 5,76 (mg/Nm3)

Xem như doanh nghiệp hoạt động sau 16/1/2007, thuộc khu vực 3.
⇒ Cmax = Kp . Kv . C
C : nồng độ chất ô nhiễm ở cột B
Do L = 45000 m3/h ⇒ Kp = 0,9
Ở khu vực 3 ⇒ Kv = 1
⇒ Cmax(clo) = 0,9 . 1 . 10 = 9 (mg/Nm3)
Cmax(SO2) = 0,9 . 1 . 500 = 450 (mg/Nm3)
Cmax(CO) = 0,9 . 1 . 7,5 = 6,75 (mg/Nm3)
Cmax(NO2) = 0,9 . 1 . 1000 = 900 (mg/Nm3)
Cmax(bụi) = 0,9 . 1 . 200 = 180 (mg/Nm3)
So sánh với QCVN 19 – 2009
Chỉ tiêu

Nồng độ
chất ô
nhiễm ở
700c
(mg/m3)
30
780
700
1120
5
10000

Clo
SO2
CO
NO2
H2S
Bụi
2.

Nồng độ
chất ô
nhiễm ở
250c
(mg/Nm3)
34,53
897,78
805,7
1289,13
5,76
10000

Cmax theo
QCVN 19
(mg/Nm3)

Kết quả

Hiệu suất
phải xử lý
(%)

9
450
900
765
6,75
180

Không đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt

73,94
49,9
40,7
98,2

Tính toán khếch tán (theo Gauss) tại nóc nhà B:
C=

M
2 πu δ y δ z

exp ( -

y2
2. δ 2y

) {exp [-

(z−H )2
2. δ 2z

] + exp [-

(z + H)2
2. δ 2z

]}

2

Ta có: x = 3 bA + l1 = 24 m...
Đề bài:
Kích thước nhà A: rộng 6m, dài 25m, cao 3m. Kích thước nhà B: rộng 40m, dài
40m, cao 5m. Khoảng cách từ tâm nhà A đến tâm nhà B: l
1
= 20m. Chiều cao ống
khói 20m. Tốc độ gió: u
10
= 3 m/s. Nhiệt độ khí thải: 70
0
C. Lưu lượng dòng khí:
45000 m
3
/h. Thông số khí thải nhà máy A (nồng độ khí, mg/m
3
) clo: 30mg/m
3
,
SO
2
: 780 mg/m
3
, CO: 700: mg/m
3
, NO
x
: 1120 mg/m
3
, H
2
S: 5 mg/m
3
.
Hàm lượng bụi: 10 g/m
3
. Khối lượng riêng của bụi 3000 kg/m
3
.
% khối lượng bụi theo cỡ hạt trong khí:
Cỡ hạt 0 - 5 5 – 10 10 -20 20 - 30 30 – 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
% khối
lượng
11 9 16 9 16 13 13 13
Bài làm:
1. Xác định loại nguồn.
- Nhà A có:
b = 6 < 2,5 h ( = 7,5 m) => nhà hẹp
l = 25 < 10 h ( = 30 m) => nhà ngắn
l
1
= 20 < 10 h ( = 200m) => nhóm nhà
H
gh
= 0
- Tính H
hq
(theo Davidson):
đồ án môn học xử lý khí thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án môn học xử lý khí thải - Người đăng: lekhanhthangtho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đồ án môn học xử lý khí thải 9 10 422