Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi levanthanhbk123
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án môn học: Xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước ngầm cho khu dân cư

MỤC LỤC

NTSH: Nước thải sinh hoạt
BYT: Bộ y tế
BOD (Biological Oxygen Demand): Nhu cầu oxy sinh học.
COD (Chemical Oxygen Demand): Nhu cầu oxy hoá học.
SS (Suspended Solids): Chất rắn lơ lửng.
NTU: Đơn vị đo độ đục
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng
IE (Ion Exchange): Phương pháp trao đổi ion

SVTH: Võ Hùng Cường
GVHD: Biện Văn Tranh

1

Đồ án môn học: Xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước ngầm cho khu dân cư

DANH MỤC HÌNH
Hình
Hình 1.1: Vòng tuần hoàn nước cấp
Hình 2.1: Công trình thu nước bờ sông
Hình 2.2: Công trình thu nước lòng sông
Hình 2.3: Bể lắng đứng
Hình 2.4: Bể lắng ngang
Hình 2.5: Bể lắng ly tâm
Hình 2.6: Bể lọc chậm
Hình 2.7: Quá trình keo tụ và tạo bông
Hình 2.8: Hóa chất keo tụ
Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ 1
Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ 2

Trang
5
17
17
19
20
21
22
24
26
37
39

DANH MỤC BẢNG
Bảng
Bảng 1.1: Mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước ăn
uống(cơ bản)
Bảng 1.2: Các nhóm nguồn và nguồn xả nước thải
Bảng 3.1: Số liệu chất lượng nước nguồn
Bảng 3.2: Số dân ở các năm trong tương lai
Bảng 3.3: So sánh 2 công nghệ
Bảng 3.4 Các thông số tham khảo thiết kế bể trộn cơ khí
Bảng 3.5 Thông số bể trộn cơ khí
Bảng 3.6 Thông số thiết kế bể lắng đứng
Bảng 3.7 Thông số thiết kế máng thu nước
Bảng 3.8: Thông số thiết kế bể lọc nhanh

Trang
14
15
32
34
41
42
45
48
50
58

LỜI TỰA
Trong quá trình hình thành sự sống trên trái đất thì nước và môi trường nước đóng
một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy mà việc bảo vệ nguồn nước, khai thác nguồn
nước hợp lí, hiệu quả phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất là một vấn đề đã và
đang được quan tâm hiện nay. Nước trong thiên nhiên được dùng làm các nguồn nước
cung cấp cho ăn uống sinh hoạt và công nghiệp có chất lượng rất khác nhau. Có thể
SVTH: Võ Hùng Cường
GVHD: Biện Văn Tranh

2

Đồ án môn học: Xử lý nước cấp
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước ngầm cho khu dân cư

nói, hầu hết các nguồn nước thiên nhiên đều không đáp ứng được yêu cầu, về mặt chất
lượng cho các đối tượng dùng nước.
Mục tiêu của đồ án này là tính toán, lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế và xây
dựng hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhu cầu dùng nước
đến năm 2032 của Khu Dân Cư A, góp phần cải thiện, nâng cao sức khoẻ của người
dân, hổ trợ phát triển kinh tế xã hội.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NƯỚC MẶT
1.1) TỔNG QUAN VỂ NƯỚC MẶT
Các nguồn nư...

 !" #
MỤC LỤC
NTSH: Nước thải sinh hoạt
BYT: Bộ y tế
BOD (Biological Oxygen Demand): Nhu cầu oxy sinh học.
COD (Chemical Oxygen Demand): Nhu cầu oxy hoá học.
SS (Suspended Solids): Chất rắn lơ lửng.
NTU: Đơn vị đo độ đục
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng
IE (Ion Exchange): Phương pháp trao đổi ion
$%&%'&()*
+%&,-%./0 1
Đồ án môn học : Xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Xử lý nước cấp - Người đăng: levanthanhbk123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Đồ án môn học : Xử lý nước cấp 9 10 115