Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn Thép dành cho SV Xây dựng

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phan Thanh Lâm

Mssv:21110061CT

ĐỒ ÁN THÉP 2
Mã đề: 32
Số liệu tính toán của đồ án:
Khẩu độ L: 19 m
Sức nâng cần trục Q: 20 t
Bước cột B: 9 m
Số bước cột: 8 m
Cao trình đỉnh ray Hr: 7m
Địa điểm XD: BRVT
Công trình 1 tầng, có chế độ làm việc trung bình, có 8 nhịp
PHẦN 1 :XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG
(KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG ĐỨNG VÀ THEO PHƯƠNG NGANG NHÀ)
I>. Các số liệu tra bảng:
-Từ các số liệu ban đầu : L =19 m ,Q= 20t , ta tra catalo của cầu trục và chọn ra
cầu trục phù hợp với các dữ liệu sau :

Đồ án kết cấu thép
-1-

Phan Thanh Lâm

Mssv:21110061CT

- Loại ray thích hợp: KP -70
-Chieàu cao Hk =2.4 m(chieàu cao gabarit cuûa caàu truïc, tính töø cao trình ñænh
ray ñeán ñieåm cao nhaát cuûa caàu truïc )
-Nhòp caàu truïc Lk =17.5 m (tính baèng khoaûng caùch giöõa 2 tim ray)
- Beà roäng caàu truïc Bk = 6.3 m (kích thöôùc tính theo phöông doïc nhaø cuûa caàu
truïc)
- Khoaûng caùch giöõa 2 truïc baùnh xe cuûa caàu truïc K = 4.4m
- Kích thöôùc B1= 0.26m (keå töø tim ray ñeán meùp ngoaøi cuøng cuûa caàu truïc)
II>.Xaùc ñònh caùc kích thöôùc theo phöông ñöùng :
- Giaû söû theo nhieäm vuï thieát keá , ta coù cao trình ñænh ray Hr = 7 m
- Chieàu cao hr giaû ñònh laáy baèng 0.2 m => hr =0.2 m
- Chieàu cao daàm caàu chaïy hdcc = 1/10 B = 9x1/10 = 0.9 m
- Choïn hm = 0 m
- Hk = 2.4 m
- Ñoä voõng cuûa maùi laáy baèng 1/100 nhòp nhaø => f = 0.19 m
==> Töø caùc soá lieäu treân ta xaùc ñònh ñöôïc chieàu cao thöïc cuûa coät döôùi
Hd = Hr -hr -hdcc -hm = 7 - 0.2 - 0.9 -0 = 5.9 m
=> Chieàu cao phaàn coät treân ñöôïc xaùc ñònh theo :
Ht = hr + hdcd + Hk +100 + f =0.2+0.9+2.4+0.1+ 0.19 = 3.79 m
-Vì caùc soá treân ta neân laáy laøm troøn soá laø boäi cuûa 0.2 m,nhö vaäy chieàu cao
phaàn coät treân neân laáy Ht = 3.8 m , chieàu cao phaàn coät döôùi Hd =6 m
III>.Xaùc ñònh caùc kích thöôùc theo phöông ngang nhaø:
-Khoaûng caùch töø tim ray cho tôùi truïc ñònh vò :
 = (L-Lk )/2 = (19-17.5)/2 = 0.75 m
-Do nhaø coâng nghieäp coù caàu truïc coù Q=20T do sức nâng trục không lớn nên ta
chon phương án cột tiết diện không đổi
- Choïn sô boä chieàu cao tieát dieän coät treân vaø coät döôùi :
ht = hct = hd  1/20 *(Ht +Hd ) = (3.8+6)/20 = 0.49 (m) , choïn ht = 0.5m
-Khe hôû an toaøn töø giöõa caàu truïc vaø coät D = 0.07 m
-Khoaûng caùch töø truïc ñònh vò ñeán meùp ngoai coät :
a =0 (do Q=20t <30t)
-Khe hôû an toaøn töø giöõa caàu truïc vaø coät D = 0.06  0.075 m
IV>. Kích thöôùc daøn maùi :
-ho =2.2 m (chieàu cao bieân cuûadaøn maùi )
-l=L-2*ht =19-0.5*2 =18m(chieàu daøi daøn maùi)
...
Phan Thanh Lâm Mssv:21110061CT
ĐỒ ÁN THÉP 2
Mã đề: 32
Số liệu tính toán của đồ án:
Khẩu độ L: 19 m Sức nâng cần trục Q: 20 t
Bước cột B: 9 m Số bước cột: 8 m
Cao trình đỉnh ray H
r
: 7m Địa điểm XD: BRVT
Công trình 1 tầng, có chế độ làm việc trung bình, có 8 nhịp
PHẦN 1 :XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG
(KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG ĐỨNG VÀ THEO PHƯƠNG NGANG NHÀ)
I>. Các số liệu tra bảng:
-Từ các số liệu ban đầu : L =19 m ,Q= 20t , ta tra catalo của cầu trục và chọn ra
cầu trục phù hợp với các dữ liệu sau :
Đồ án kết cấu thép
- 1 -
Đồ án môn Thép dành cho SV Xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn Thép dành cho SV Xây dựng - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ án môn Thép dành cho SV Xây dựng 9 10 71