Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Được đăng lên bởi Lju Ho
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN I
TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI CỔ CỘT

 SỐ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHẤT SỐ 2:


Đặc điểm
công trình

5

Khung BTCT
có tường chèn

Bước cột
(m)

Giá trị tải trọng tiêu chuẩn tại cổ cột
N (kN)
550

5

Mx (kN.m) My (kN.m)
10
0

450

55

Hx (kN)
0

Hy (kN)
10

0

55

0

 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI CỔ CỘT:
- Phương án móng nông:
P tt   .P tc  1, 2.Ptc

Loại

Vị trí

Tải trọng
tiêu chuẩn
Ptc

M1

Tải trọng
tính toán
Ptt

M1

M2

M2

Ptt: tải trọng tính toán
Ptc: tải trọng tiêu chuẩn
 = 1,2 hệ số tin cậy tải trọng
Bảng tính toán giá trị tải trọng
N(kN)
Mx (kN.m) My (kN.m)

Hx (kN)

Hy (kN)

550

10

0

10

0

450

55

0

55

0

660

12

0

12

0

540

66

0

66

0

Hx (kN)

Hy (kN)

- Phương án móng sâu

P tt   . .P tc  5.1,2.P tc

Loại

Vị trí

Tải trọng
tiêu chuẩn
Ptc

C1

Tải trọng
tính toán
Ptt

C1

C2

C2

Ptt: tải trọng tính toán
Ptc: tải trọng tiêu chuẩn
 = 1,2 hệ số tin cậy tải trọng
 = 5 hệ số
Bảng tính toán giá trị tải trọng
N(kN)
Mx (kN.m) My (kN.m)
2750

50

0

50

0

2250

275

0

275

0

3300

60

0

60

0

2700

330

0

330

0

PHẦN II
THỐNG KÊ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

- Đặc điểm của địa chất và của công trình:
Bảng thống kê số liệu địa chất
Dung
Dung
Độ ẩm
Góc
Lực
Môđun Hệ số
Chiều trọng tự trọng

Lớp
dính ma sát
biến
rỗng
dày nhiên đẩy nổi
3
trong
đất
c
W (%) Wd (%) (kN/m ) dạng Eo ban đầu
 tn
 dn
(m)
W (%) nh
o
2

(
)
(kN/m
)
(kN/m2)
eo
(kN/m3) (kN/m3)
1
3
17,56
0
4,5 11o30' 28,5
33,8
19,7 26,75 2089 1,089
o
2
5
19,74
10,34
22,6 16 50 ' 17,2
39,1
22,1 27,05 4195 0,648
o
3
10
18,48
9,41
15,4 13 30' 24,6
28,5
20,3 26,74 4950 0,896
4

10

18,59

9,62

18

28o38'

21,6

Cát trung - chặt
vừa

26,6

6836

0,689

 Mực nước ngầm xuất hiện tại độ sâu 3m
(m)
0
MNN

1
2
3
4
5
6

LÔÙP ÑAÁT 1:
AÙ seùt - Deûo meàm

tn =17,56 kN/m2
 = 11o30'

LÔÙP ÑAÁT 2:
AÙ seùt - Cöùng

tn =19,74 kN/m2
ñn=10,34 kN/m2
 = 16o50'

7

E = 2089 kN/m2
c = 4,5 kN/m2

E = 4195 kN/m2
c = 22,6 kN/m2

8
9
10
11

LÔÙP ÑAÁT 3:
AÙ seùt - Deûo meàm

12
13
14

tn =18,48 kN/m2
ñn= 9,41 kN/m2
 = 13o30'
E = 4950 kN/m2
c = 15,4 kN/m2

15
16
17
18
19
20
21

LÔÙP ÑAÁT 4:
tn =18,59 kN/m2
Caùt mòn - Chaët vöøa ñn= 9,62 kN/m2
 = 28o38'
E = 6836 kN/m2
c = 18 kN/m2

22
23
24
25
26
27

MAËT CAÉT ÑÒA CHAÁT
TYÛ LEÄ 1/200

- Phân loại và đánh giá trạng thái các lớp đất :

 Phân loại: theo chỉ số dẻo A: A  Wnh  Wd
Tên đất dính
Đất pha cát (Á cát)
Đất sét pha (Á sét)
Đất sét

Chỉ số dẻo A`
1A7
7  A  17
A > 17

 Đánh giá trạng thái dựa vào...
PHẦN I
TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI CỔ CỘT
SỐ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHẤT SỐ 2:
Đặc điểm
công trình
Bước cột
(m)
Giá trị tải trọng tiêu chuẩn tại cổ cột
5
Khung BTCT
có tường chèn
5
N (kN) M
x
(kN.m) M
y
(kN.m) H
x
(kN) H
y
(kN)
550 10 0 0 10
450 55 0 0 55
XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI CỔ CỘT:
- Phương án móng nông:
. 1,2.
tt tc tc
P P P
P
tt
: tải trọng tính toán
P
tc
: tải trọng tiêu chuẩn
= 1,2 hệ số tin cậy tải trọng
Bảng tính toán giá trị tải trọng
Loại Vị trí N(kN) M
x
(kN.m) M
y
(kN.m) H
x
(kN) H
y
(kN)
Tải trọng
tiêu chuẩn
P
tc
M1 550 10 0 10 0
M2
450 55 0 55 0
Tải trọng
tính toán
P
tt
M1 660 12 0 12 0
M2
540 66 0 66 0
- Phương án móng sâu
. . 5.1,2.
 
tt tc tc
P P P
P
tt
: tải trọng tính toán
P
tc
: tải trọng tiêu chuẩn
= 1,2 hệ số tin cậy tải trọng
= 5 hệ số
Bảng tính toán giá trị tải trọng
Loại Vị trí N(kN) M
x
(kN.m) M
y
(kN.m) H
x
(kN) H
y
(kN)
Tải trọng
tiêu chuẩn
P
tc
C1 2750 50 0 50 0
C2
2250 275 0 275 0
Tải trọng
tính toán
P
tt
C1 3300 60 0 60 0
C2
2700 330 0 330 0
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - Người đăng: Lju Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG 9 10 397