Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nền móng

Được đăng lên bởi duydat189
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án: Nền móng cầu đường

CBHD: Msc. Nguyễn Văn Liêm

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1..........................................................................................................................................1
SỐ LIỆU THIẾT KẾ.............................................................................................................................1
1.1 SỐ LIỆU CHUNG......................................................................................................................1
1.2 SỐ LIỆU MỐ, KÍCH THƯỚC BỆ MÓNG................................................................................1
1.3 SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT..................................................................................................................1
1.4 TÍNH TOÁN SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT...........................................................................................2
CHƯƠNG 2..........................................................................................................................................3
TÍNH TOÁN NỀN MÓNG MỐ...........................................................................................................3
2.1 TẢI TRỌNG TẠI TÂM ĐÁY THÂN MỐ.................................................................................3
2.2 ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN.........................................................................................3
2.3 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC.......................................................................................................4
2.3.1 Phương án móng cọc.............................................................................................................4
2.3.2 Kiểm toán điều kiện hình học của cọc................................................................................11
2.3.3 Kiểm toán các điều kiện làm việc của cọc..........................................................................11
2.3.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc....................................................................................13
CHƯƠNG 3........................................................................................................................................15
KIỂM TOÁN MÓNG CỌC................................................................................................................15
3.1 KIỂM TOÁN MÓNG CỌC Ở TTGH CƯỜNG ĐỘ.................................................................15
3.1.1 Kiểm tra độ sâu chôn bệ móng.................................................................
Đồ án: Nền móng cầu đường CBHD: Msc. Nguyễn Văn Liêm
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1..........................................................................................................................................1
SỐ LIỆU THIẾT KẾ.............................................................................................................................1
1.1 SỐ LIỆU CHUNG......................................................................................................................1
1.2 SỐ LIỆU MỐ, KÍCH THƯỚC BỆ MÓNG................................................................................1
1.3 SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT..................................................................................................................1
1.4 TÍNH TOÁN SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT...........................................................................................2
CHƯƠNG 2..........................................................................................................................................3
TÍNH TOÁN NỀN MÓNG MỐ...........................................................................................................3
2.1 TẢI TRỌNG TẠI TÂM ĐÁY THÂN MỐ.................................................................................3
2.2 ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN.........................................................................................3
2.3 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC.......................................................................................................4
2.3.1 Phương án móng cọc.............................................................................................................4
2.3.2 Kiểm toán điều kiện hình học của cọc................................................................................11
2.3.3 Kiểm toán các điều kiện làm việc của cọc..........................................................................11
2.3.4 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc....................................................................................13
CHƯƠNG 3........................................................................................................................................15
KIỂM TOÁN MÓNG CỌC................................................................................................................15
3.1 KIỂM TOÁN MÓNG CỌC Ở TTGH CƯỜNG ĐỘ.................................................................15
3.1.1 Kiểm tra độ sâu chôn bệ móng...........................................................................................15
3.1.2 Tải trọng công trình tác dụng lên cọc và chuyển vị của bệ cọc..........................................15
3.2 KIỂM TRA TTGH SỬ DỤNG.................................................................................................19
3.2.1 Kiểm tra cường độ đất nền..................................................................................................19
3.2.2 Kiểm tra độ lún ổn định......................................................................................................21
3.3 TÍNH TOÁN KẾT CẤU BỆ CỌC............................................................................................22
3.3.1 Số liệu tính toán..................................................................................................................22
3.3.2 Chọn thép và bố trí thép......................................................................................................22
3.3.3 Kiểm tra khả năng chịu uốn của bệ móng..........................................................................23
3.3.4 Kiểm tra khả năng chịu cắt.................................................................................................23
3.3.5 Kiểm tra nứt:.......................................................................................................................24
SVTH: Nguyễn Văn Thống MSSV: 1110763
Trang i
Đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nền móng - Người đăng: duydat189
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án nền móng 9 10 513