Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nền móng

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG

GVHD: Thầy Trần Văn Đức

PHẦN 1: SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:
 Lớp đất 1: Cát pha, màu nâu hồng.
 Lớp đất 2: Sét pha, màu xám trắng, vàng nhạt, trạng thái dẻo cứng.
 Lớp đất 3: Sét pha, xám trắng, dẻo cứng.
 Lớp đất 4: Cát trung lẫn bụi, màu xám nâu vàng, trạng thái chặt.
2) BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:
2.1) Bảng tổng hợp:

Lớp 1

% g/cm3 % %
N
25 2.00
NP
P

Lớp 2

23

2.01

29

17

12

Lớp 3

20

2.02

26

18

8

Lớp 4

16

2.11

0.5
0
0.3
4

0.66
5
0.64
4
0.57
2
0.46
8

0.63
9
0.60
1
0.55
6
0.43
2

0.62
0
0.58
0
0.54
4
0.41
8

0.60
1
0.55
1
0.52
5
0.40
3

0.58
2
0.52
0
0.49
5
0.38
1

φ
C
Đ kG/cm2 m
ộ
25
0.04
4.8
13

0.20

5.3

15

0.24

5.0

34

0.03

30

2.2) Hình trụ hố khoan:

SVTH: Nguyễn Trọng Duy Thành
MSSV: 1151160210
Nhóm: 04
STT: 65

dày lớpChiều

dí Lự
nh c

cGó

IL

TN Cắt
Trực tiếp

3.00

Độ sệt

Ip

2.00

Chỉ số dẻo

Wl Wp

1.00

Giới hạn dẻo

γ

0.50

Giới hạn chảy

W

0.00

Dung trọng TN

Bảng tổng hợp số liệu địa chất công trình
Atterberg
THÍ NGHIỆM NÉN NHANH
Hệ số rỗng ứng với từng
cấp áp lực P kG/cm2

Độ ẩm

Lớp đất

1)

Trang

1

2

...
PHẦN 1: SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
1) SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:
Lớp đất 1: Cát pha, màu nâu hồng.
Lớp đất 2: Sét pha, màu xám trắng, vàng nhạt, trạng thái dẻo cứng.
Lớp đất 3: Sét pha, xám trắng, dẻo cứng.
Lớp đất 4: Cát trung lẫn bụi, màu xám nâu vàng, trạng thái chặt.
2) BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:
2.1) Bảng tổng hợp:
Bảng tổng hợp số liệu địa chất công trình
Lớp đất
Độ ẩm
Dung trọng TN
Atterberg THÍ NGHIỆM NÉN NHANH TN Cắt
Chiềudày lớp
Giới hạn chảy
Giới hạn dẻo
Chỉ số dẻo
Độ sệt
Hệ số rỗng ứng với từng Trực tiếp
cấp áp lực P kG/cm
2
c
Lự
c
nh
0.00
0.50
1.00
2.00
3.00
W γ W
l
W
p
I
p
I
L
φ C
% g/cm
3
% %
Đ
kG/cm
2
m
Lớp 1 25 2.00
N
P
NP
0.66
5
0.63
9
0.62
0
0.60
1
0.58
2
25 0.04 4.8
Lớp 2 23 2.01 29 17 12
0.5
0
0.64
4
0.60
1
0.58
0
0.55
1
0.52
0
13 0.20 5.3
Lớp 3 20 2.02 26 18 8
0.3
4
0.57
2
0.55
6
0.54
4
0.52
5
0.49
5
15 0.24 5.0
Lớp 4 16 2.11
0.46
8
0.43
2
0.41
8
0.40
3
0.38
1
34 0.03 30
2.2) Hình trụ hố khoan:
1
Trang
SVTH: Nguyễn Trọng Duy Thành
MSSV: 1151160210
Nhóm: 04 STT: 65
GVHD: Thầy Trần Văn Đức
ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG
Đồ án nền móng - Trang 2
Đồ án nền móng - Người đăng: Thành Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ án nền móng 9 10 724