Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nền móng

Được đăng lên bởi mrtaben
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
-ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
THEO CÁC SỐ LIỆU
1.Sơ đồ mặt bằng :SƠ ĐỒ 2
SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG MOÙNG 2 TL:1/125
6000

4000

30

4000

4000

4000

4000

4000

30

6000

6000

M2

M1

6000

6000

6000

6000

2.Kích thước cột:

40 x 35 (cm2)

3.Tải trọng tính toán: ( số 11)
CỘT GIỮA
CỘT BIÊN
TẢI TRỌNG
N(t)
M(tm)
Q(t)
N(t)
M(tm)
Q(t)
Tổ hợp cơ bản
82,85
2,49
1,55
82,63
3,31
1,59
Tổ hợp bổ sung
97,76
2,98
1,94
102,46
4,07
1,91
4.Kết quả thí nghiệm nén lún: (số: 17-4-32)
Hệ số rỗng I ứng với các cấp áp lực PI (Kg/cm2)
Số
Lớp đất
P0=0
P1=1
P2=2
P3=3
P4=4
17
Á sét
1,335
1,300
1,275
1,261
1.251
4
Cát hạt vừa
0,628
0,593
0,568
0,554
0,544
32
Sét
0,711
0,676
0,651
0,637
0,627
5.Kết quả thí nghiệm đất: (số: 17-4-32)
Tỷ
Độ ẩm Giới
Giới
Chiều
Dung
trọn
tự
hạn
hạn
1tc
C1tc
Số Lớp đất
dày
trọng e
g
nhiên
nhão
dẻo
(độ) (kg/cm2)
(m)
(g/cm3)
()
w(%) wnh(%) wd(%)
17
Á sét
4
2,66
1,80
17
26
14
19
0,23
Cát hạt
4
3
2,66
1,77
18
30
0,07
vừa

32
Sét
2,69
1,94
29
38
20
16
0,32

CHƯƠNG 1:SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ
ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN
1.Đánh giá tình hình nền đất:
1.1.Lớp 1: Á sét (dày 4m)
Chỉ số dẻo: A wnh  wd 26-14 = 12
w  wd
B
 17  14 
12
A
Chỉ số sệt:
0,25
0,25<B ≤0,5 => Đất á sét ở trạng thái dẻo.
G1 

0,01.w. 0,01 17 2,66


e0
1,335
0,338

Độ bảo hòa nước:
G1=0,338<0,8 => Đất á sét ở trạng thái hơi ẩm.
1.2. Lớp 2: Cát hạt vừa (dày 3m)
G1 

0,01.w. 0,01 18 2,66


e0
0,628
0,76

Độ bão hòa nước:
0.5<G1=0,76<0,8 => Đất cát hạt trung ở trạng thái đất ẩm.
Trạng thái:e = 0,628=> Đất cát hạt trung ở trạng thái Chặt vừa.
1.3. Lớp 3: Sét (dày vô cùng)
Chỉ số dẻo:
A wnh  wd 38-20= 18

B

w  wd

 29  20

18
A
Chỉ số sệt:
= 0,5
0≤ B ≤1 => Đất sét ở trạng thái dẻo.

G1 

0,01.w. 0,01 29 2,69


e0
0,711
1,097

Độ bão hòa nước:
G1=1,097>0,8 => Đất sét ở trạng thái bão hoà nước.

No.4 Caït haû
t væìa. e =0.628, G=0.76
Caït haû
t trung,traû
ng thaïi chàû
t væìa
No.32 Seït ( daìy vä cuìng ) A =18, B =0,5 , G =1,097
Traû
ng thaïi baîo hoìa næåïc

3000

7000

No.17 AÏseït. A =12, B =0,25 , G =0,338
Traû
ng thaïi âáú
t åi áø
m

4000

2.Mặt cắt địa chất công trình:hình sai cần chỉnh sửa

CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ MÓNG NÔNG CỘT GIỮA (MÓNG M1)
2.1.Chọn vật liệu làm móng:
- Bê tông Mac200 có Rn = 90 Kg/ Cm2 ; Rku =7,5 Kg /Cm 2
- Dùng thép CI (AI) có Ra = 2400 Kg/ Cm2 làm thép đai
- dùng thép CII (AII) có Ra = 2800 Kg/ Cm2 làm thép chịu lực
2.2.Chọn chiều sâu chôn móng:
Theo giả thiết mạch nước ngầm...



 !"
#$%&'()*+,-./0
SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG MOÙNG 2 TL:1/125
6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000
600060006000
M2 M1
30 30
0$123*345226*789:;<2(
0
=
:$>?*@A-.*1-3*BC- <DE##=

 
     

 !"
!#$ %!""
 !&'
'!'% %!"$
()*
$+!+&
!$ %!$#
%, !#&
#!,+ %!$%
7$F*GH>*31-.3?I(-J-KL-<DE#MN7N:0=
-. /012
34(.56*
7*809:2:;<=
>*?
=
,
@, =
%
@% =
@ =
'
@' =
#
@#
%+ A(B %!''" %!',, %! +" %! &% %C "%
# :D8EF ,!&  ,!"$' ,!"& ,!""# ,!"##
' -B ,!+%% ,!&+& ,!&"% ,!&'+ ,!& +
;$F*GH>*31-.3?I(&O*<DE#MN7N:0=
-. /012
9G)
HIJ

K
5L
*
M)*
5L*N
*?
'
OPQ
<
9R
ST
909
D
UV
S

T
909
D
HWV
S
H
T
%

1P
%

X*?
%+ A(B # !&& %!, %+ & %# %$ ,! '
#
:D
8EF
' !&& %!++ % ', ,!,+
' -B
!&$ %!$# $ ' , %& ,!'
Đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nền móng - Người đăng: mrtaben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đồ án nền móng 9 10 263