Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án ngành công nghệ xây dựng hầm và mỏ

Được đăng lên bởi Trần Thủy
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

Ngµnh XD C«ng Tr×nh NgÇm & Má
môc lôc

Ch¬ng I:Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh cÇn thiÕt kÕ…………...
I.1.VÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt khu má………………...
I.1.1.VÞ trÝ ®Þa lý khu má x©y dùng kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp……………………..
I.1.2.§Æc ®iÓm ®Þa h×nh..................................................................................................
I.1.3.§Æc ®iÓm khÝ hËu...................................................................................................
I.1.4.§Æc ®iÓm giao th«ng vËn t¶i..................................................................................
I.1.5.CÊu t¹o ®Þa chÊt khu má........................................................................................
I.1.6. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®é chøa khÝ..............................
I.2.c¸c yªu cÇu khi x©y dùng kho chøa VLNCN ....................................
I.2.1. TÇm quan träng cña kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.................................................
I.2.2. TÝnh ph¸p lý cña kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp má than Hµ LÇm………….
I.2.3. C¸c yªu cÇu khi x©y dùng kho chøa VLNCN cho má than Hµ LÇm....................
Ch¬ng ii: C¸C TH¤NG Sè KÜ THUËT CñA KHO VLNCN…………………
ii.1. X¸c ®Þnh dung lîng kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cho má
than Hµ LÇm……………………………………………………………………...
II.1.1. X¸c ®Þnh dung lîng kho………………………………………………………
II.1.2.X¸c ®Þnh lîng kÝp næ …………………………………………………………
II.1.3.X¸c ®Þnh sè lîng ng¨n chøa thuèc vµ chøa kÝp……………………………….
II.1.4.X¸c ®Þnh kÝch thíc ng¨n chøa thuèc vµ chøa kÝp……………………………..
ii.2. kiÓm tra c¸c yªu cÇu vÒ an toµn cña kho………………………
II.2.1.KiÓm tra kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng ………………………………….
II.2.2. Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ truyÒn næ…………………………………………….
II.2.3. Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ t¸c ®éng cña sãng kh«ng khÝ………………………..
II.2.4. Kho¶ng c¸ch an toµn chung cho kho thuèc næ ……………………………….
Ch¬ng iiI: Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cho kho
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp………………………………………………
III.1.Quy ho¹ch hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cña kho…………………
III.2.C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän h×nh d¹ng, kÝch thíc tiÕt diÖn, lùa chän vËt liÖu chèng gi÷………………………
III.2.1.C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän h×nh d¹ng, kÝch thíc tiÕt diÖn………
III.2.2. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän vËt liÖu chèng gi÷…………………..
III.3.thiÕt kÕ kho thuèc næ………………………………………………….
III.3.1.X¸c ®Þnh h×nh d¹ng, kÝch thíc ®êng hÇm chøa kh¸m thuèc næ…………….
III.3.2.X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµy vá chèng cè ®Þnh…………………………………..
III.3.3.TÝ...
§å ¸n tèt nghiÖp Ngµnh XD C«ng Tr×nh NgÇm & Má
môc lôc
Trang
Ch¬ng I:Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tr×nh cÇn thiÕt kÕ…………...
4
I.1.VÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt khu má………………...
4
I.1.1.VÞ trÝ ®Þa lý khu má x©y dùng kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp…………………….. 4
I.1.2.§Æc ®iÓm ®Þa h×nh.................................................................................................. 4
I.1.3.§Æc ®iÓm khÝ hËu................................................................................................... 4
I.1.4.§Æc ®iÓm giao th«ng vËn t¶i.................................................................................. 4
I.1.5.CÊu t¹o ®Þa chÊt khu má........................................................................................ 4
I.1.6. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®é chøa khÝ.............................. 5
I.2.c¸c yªu cÇu khi x©y dùng kho chøa VLNCN ....................................
9
I.2.1. TÇm quan träng cña kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp................................................. 9
I.2.2. TÝnh ph¸p lý cña kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp má than Hµ LÇm…………. 9
I.2.3. C¸c yªu cÇu khi x©y dùng kho chøa VLNCN cho má than Hµ LÇm.................... 10
Ch¬ng ii: C¸C TH¤NG Sè KÜ THUËT CñA KHO VLNCN…………………
13
ii.1. X¸c ®Þnh dung lîng kho vËt liÖu c«ng nghiÖp cho
than Hµ LÇm……………………………………………………………………...
13
II.1.1. X¸c ®Þnh dung lîng kho……………………………………………………… 13
II.1.2.X¸c ®Þnh lîng kÝp næ ………………………………………………………… 14
II.1.3.X¸c ®Þnh sè lîng ng¨n chøa thuèc vµ chøa kÝp………………………………. 14
II.1.4.X¸c ®Þnh kÝch thíc ng¨n chøa thuèc vµ chøa kÝp…………………………….. 15
ii.2. kiÓm tra c¸c yªu cÇu vÒ an toµn cña kho………………………
16
II.2.1.KiÓm tra kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng …………………………………. 16
II.2.2. Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ truyÒn næ……………………………………………. 17
II.2.3. Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ t¸c ®éng cña sãng kh«ng khÝ……………………….. 18
II.2.4. Kho¶ng c¸ch an toµn chung cho kho thuèc næ ………………………………. 19
Ch¬ng iiI: Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cho kho
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp………………………………………………
19
III.1.Quy ho¹ch hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cña kho…………………
19
III.2.C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän h×nh d¹ng, kÝch th-
íc tiÕt diÖn, lùa chän vËt liÖu chèng gi÷………………………
20
III.2.1.C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän h×nh d¹ng, kÝch thíc tiÕt diÖn……… 20
III.2.2. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi viÖc lùa chän vËt liÖu chèng gi÷………………….. 21
III.3.thiÕt kÕ kho thuèc næ………………………………………………….
21
III.3.1.X¸c ®Þnh h×nh d¹ng, kÝch thíc ®êng hÇm chøa kh¸m thuèc næ……………. 21
III.3.2.X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµy vá chèng cè ®Þnh………………………………….. 22
III.3.3.TÝnh ¸p lùc ®Êt ®¸ xung quanh t¸c dông lªn c«ng tr×nh…………………… 22
III.3.4.X¸c ®Þnh néi lùc cña c«ng tr×nh……………………………………………. 24
III.3.5.ThiÕt kÕ kh¸m chøa thuèc næ………………………………………………… 33
III.3.6.ThiÕt kÕ ng¨n chøa ph¬ng tiÖn næ…………………………………………… 33
III.4. ThiÕt kÕ hÖ thèng cöa kho…………………………………………...
33
III.5.TÝnh to¸n ô an toµn cña kho VLNCN………………………………
36
III.6. ThiÕt kÕ nhµ gia c«ng vËt liÖu næ…………………………………
37
III.7. ThiÕt kÕ nhµ b¶o vÖ kho chøa VLNCN…………………………….
37
III.8. TÝnh to¸n hÖ thèng chèng sÐt cho kho VLNCN………………
38
III.8.1.Quy ®Þnh chung………………………………………………………………. 38
III.8.2.C¸c ph¬ng ph¸p chèng sÐt, cÊp ®iÖn, chiÕu s¸ng cho kho VLNCN ………… 38
III.9. ThiÕt thèng cÊp tho¸t níc, th«ng giã c¸c h¹ng
môc phô trî………………………………………………………………………
42
III.9.1. HÖ thèng cÊp tho¸t níc. .…………………………………………………….. 42
III.9.2. HÖ thèng th«ng giã………………………………………………………… 42
III.9.2.C¸c h¹ng môc phô trî………………………………………………………… 43
Ch¬ng iV: BiÖn ph¸p thi c«ng vµ c¸c c«ng t¸c phô…………….
44
IV.1. ChuÈn bÞ mÆt b»ng………………………………………………………
45
IV.2. biÖn ph¸p thi c«ng kho VLNCN ………………………………………
45
IV.3.Thµnh lËp biÓu ®å tæ chøc chu kú vµ lÞch tr×nh thi c«ng...
47
IV.3.1. C¬ së thµnh lËp biÓu ®å tæ chøc chu k×………………………………………. 47
NguyÔn Anh Duy ThiÕt KÕ kho VLNCN
1
Đồ án ngành công nghệ xây dựng hầm và mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án ngành công nghệ xây dựng hầm và mỏ - Người đăng: Trần Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án ngành công nghệ xây dựng hầm và mỏ 9 10 429