Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nguyên lý máy

Được đăng lên bởi ruaconvhp@90
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án môn học Nguyên lý máy

TRƯỜNG ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KTCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2014

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên:

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Chuyên ngành:

STT: 10

I. TÊN MÔN HỌC: Nguyên Lý Máy
II. NHIỆM VỤ:
1. Phân tích động học cơ cấu chính.
2. Phân tích lực cơ cấu chính.
3. Thiết kế cơ cấu cam.
III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 19/02/2014
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:07/4/2014
V. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Ngày 05 tháng 4 năm 2014
Giáo viên hướng dẫn

1
GVHD: Huỳnh Văn Điền

HVTH: Đinh Quang Huy

Đồ án môn học Nguyên lý máy

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
I. NHIỆM VỤ 1:
Cho cơ cấu động cơ chữ V như hình vẽ, khâu 1 chủ động quay ngược chiều
KĐH với n1 =1100 vòng/phút với các thông số :
m1 =7 kg,
JS1=0,06 kgm2
m2 =6 kg,
JS2=0,12 kgm2
m3 =9 kg
m4 =3,5 kg,
JS4=0,04 kgm2
m5 =7 kg
lAB = 100 mm,
lBC = 241 mm,
lBD = 66 mm
lDE = 196 mm,
ω1 = 36,66П rad/s,
α = 650
β = 700,
PC = 5800 N,
PE = 3000 N
Góc hợp bởi tay quay và phương ngang γ ( xét ngược chiều kim đồng hồ):
Vị trí 1: γ = 0o
Vị trí 2: γ = 45o
Vị trí 3: γ = 90o
Vị trí 4: γ = 135o
Vị trí 5: γ = 180o
Vị trí 6: γ = 225o
Vị trí 7: γ = 270o
Vị trí 8: γ = 315o
Vị trí: điểm chết dưới
Vị trí: điểm chết trên

1. Phân tích động học cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Phân tích cơ cấu, xếp loại và nguyên lý làm việc.
b) Xác định các thông số và cách vẽ lược đồ cơ cấu.

2
GVHD: Huỳnh Văn Điền

HVTH: Đinh Quang Huy

Đồ án môn học Nguyên lý máy

c) Hoạ đồ chuyển vị cơ cấu tại 10 vị trí: 8 vị trí như bảng trên và 2 vị trí mà
khâu 5 ở điểm chết trên và điểm chết dưới
d) Hoạ đồ vận tốc, gia tốc của cơ cấu tại 10 vị trí.
2. Phân tích lực cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Tính áp lực khớp động tại 01 vị trí
Vị trí = (PA – k8)= 10 - 1.8 = 2.
=> Vị trí 2: γ = 45o
b) Xác định mômen cân bằng tác dụng lên khâu dẫn bằng hai phương pháp:
phân tích lực và di chuyển khả dĩ .
II. NHIỆM VỤ 2:
Cho cơ cấu cam cần lắc đáy con lăn với các thông số sau:
1. Quy luật gia tốc của cần lắc cho như đường “c” – quy luật hình cos của
hình vẽ sau

2. Góc lắc của cần: β=17 °
3. Chiều dài cần: l = 295 mm
4. Góc áp lực cực đại cho phép: [ α ]max =44 °
5. Các góc định kỳ: đ = 59 ° ; v = 550; x = 30
3
GVHD: Huỳnh Văn Điền

HVTH: Đinh Quang Huy

Đồ án môn học Nguyên lý máy

Thiết kế cơ cấu cam (01 bản vẽ A1)
1. Vẽ các quy luật chuyển động của cần
2. Xác định tâm cam, xác định biên dạng cam.
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU...
Đồ án môn học Nguyên lý máy
TRƯỜNG ABC 
   !!"
Tp.HCM, ngy 05 tháng 4 năm 2014
#$%&'
H và tên: Giới tính: Nam
Ngày, thng, năm sinh: Nơi sinh:
Chuyên ngành: STT: 10
()&': Nguyên Lý My
(#*
1. +!, -.!/ 0!1234!. !(
2. +!, -.!234!. !(
3. !56-7623489(
(:;#*<=>?@>@?<A
(:;::#*?B>A>@?<A
(%)CDEF*
Ngày 05 thng 4 năm 2014
5GH5I !JK 0L
1
GVHD: Huỳnh Văn Điền HVTH: Đinh Quang Huy
đồ án nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nguyên lý máy - Người đăng: ruaconvhp@90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đồ án nguyên lý máy 9 10 172