Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Nguyên Lý Máy

Được đăng lên bởi Phu Quy
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4972 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Trường Sỹ quan KTQS

Đồ án môn học Nguyên lý máy

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
I. NHIỆM VỤ 1:
Cho cơ cấu động cơ chữ V như hình vẽ với các thông số (bỏ qua khối lượng
các khâu):
lAB = 75 mm,
lBC = 225 mm,
lBD = 50 mm
lDE = 180 mm,
ω1 = 60П rad/s,
α = 550
β = 650,
PC = 5400 N,
PE = 5600 N
Góc hợp bởi tay quay và phương ngang γ:
Vị trí 1: γ = 0o
Vị trí 5: γ = 180o

Vị trí 2: γ = 45o
Vị trí 6: γ = 225o

Vị trí 3: γ = 90o
Vị trí 7: γ = 270o

Vị trí 4: γ = 135o
Vị trí 8: γ = 315o

1. Phân tích động học cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Phân tích cơ cấu, xếp loại và nguyên lý làm việc.
b) Xác định các thông số và cách vẽ lược đồ cơ cấu.
c) Hoạ đồ chuyển vị cơ cấu tại 8 vị trí.
d) Hoạ đồ vận tốc, gia tốc của cơ cấu tại 8 vị trí.
2. Phân tích lực cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Tính áp lực khớp động tại 2 vị trí
1
GVHD: HUỲNH ĐỨC THUẬN
LƯU

HVTH: ĐẶNG BÁ

Trường Sỹ quan KTQS

Đồ án môn học Nguyên lý máy

Vị trí thứ nhất: Vị trí 1: γ = 0o
Vị trí thứ hai: Vị trí 2: γ = 45o
b) Xác định mômen cân bằng tác dụng lên khâu dẫn bằng hai phương pháp:
phân tích lực và di chuyển khả dĩ .
II. NHIỆM VỤ 2:
Cho cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng với các thông số sau:
1. Quy luật gia tốc của cần đẩy cho như đường “a” của hình vẽ sau

2. Hành trình cần đẩy cam: s = 6 mm
3. Góc hợp lực của cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng: α = 100
4. Các góc định kỳ: đi = về = 350
xa = 50 ÷ 150
Thiết kế cơ cấu cam (01 bản vẽ A1)
1. Lập đồ thị biểu diễn các quy luật chuyển động của cần ds / d và s().
2. Tìm tâm cam.
3. Xác định biên dạng cam lý thuyết, biên dạng cam thực tế.
2
GVHD: HUỲNH ĐỨC THUẬN
LƯU

HVTH: ĐẶNG BÁ

Trường Sỹ quan KTQS

Đồ án môn học Nguyên lý máy

MỤC LỤC
Chương 1. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CHÍNH
1.1. Phân tích cấu tạo, xếp loại và nguyên lý làm việc.........................5
1.2. Xác định các thông số và cách vẽ lược đồ cơ cấu............................6
1.3. Họa đồ chuyển vị của cơ cấu tại 8 vị trí................................................ 6
1.4. Họa đồ vận tốc, gia tốc của cơ cấu tại 8 vị trí ........................................6
1.5. Bài toán vận tốc................................................................................6
1.6. Bài toán gia tốc.................................................................................9
Chương 2. PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU CHÍNH
2.1. Vị trí 1............................................................................................13
2.1.1. Áp lực khớp động........................................................................13
2.1.2. Tín...
Trường Sỹ quan KTQS Đồ án môn học Nguyên lý máy
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
I. NHIỆM VỤ 1:
Cho cấu động chữ V như hình vẽ với các thông số (bỏ qua khối lượng
các khâu):
l
AB
= 75 mm, l
BC
= 225 mm, l
BD
= 50 mm
l
DE
= 180 mm, ω
1
= 60П rad/s, α = 55
0
β = 65
0
, P
C
= 5400 N, P
E
= 5600 N
Góc hợp bởi tay quay và phương ngang γ:
Vị trí 1: γ = 0
o
Vị trí 2: γ = 45
o
Vị trí 3: γ = 90
o
Vị trí 4: γ = 135
o
Vị trí 5: γ = 180
o
Vị trí 6: γ = 225
o
Vị trí 7: γ = 270
o
Vị trí 8: γ = 315
o
1. Phân tích động học cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Phân tích cơ cấu, xếp loại và nguyên lý làm việc.
b) Xác định các thông số và cách vẽ lược đồ cơ cấu.
c) Hoạ đồ chuyển vị cơ cấu tại 8 vị trí.
d) Hoạ đồ vận tốc, gia tốc của cơ cấu tại 8 vị trí.
2. Phân tích lực cơ cấu chính (01 bản vẽ A1)
a) Tính áp lực khớp động tại 2 vị trí
1
GVHD: HUỲNH ĐỨC THUẬN HVTH: ĐẶNG BÁ
LƯU
Đồ Án Nguyên Lý Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Nguyên Lý Máy - Người đăng: Phu Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ Án Nguyên Lý Máy 9 10 220