Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên lý máy spkt đề 4

Được đăng lên bởi 13145252
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

SVTH ĐẶNG THÀNH NHÂN

CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN:

I.

1. Chọn động cơ điện.

Công suất trên trục động cơ điện:

1.1

Gọi Pct - Công suất cần thiết trên trục động cơ.
Pt - Công suất trên trục công tác.
η
- Hiệu suất chung.
Ta có công thức:
Pt =


Pt =

Ft . V
1000

Ft = 2F = 3500 (N) Lực vòng trên tải xích.
V = 1,5 (m/s)
Vận tốc xích tải.

3500.1,5
1000

= 5,25 (kW)

Công suất tương đương: Ptđ =

√

P21 t 1 + P22 t 2
t 1 +t 2

=

√

5,252 .0,7+4,22 .0,3
0,7+0,3

=

4,95 (kW)
Công suất cần thiết trên trục động cơ:
Pct =
với

η=¿

Ptđ
η

(1)

ηnt . η4ol .η 3br . η x .

Trong đó, theo bảng 2.3, trị số hiệu suất các loại bộ bộ truyền và ổ:
ηnt

=1

ηol

= 0,995 hiệu suất 1 cặp ổ lăn.

hiệu suất nối trục.

1

SVTH ĐẶNG THÀNH NHÂN



η

ηbr

= 0,97

hiệu suất 1 cặp bánh răng trụ.

ηx

= 0,93

hiệu suất bộ truyền xích.

= 1. 0,995 .0,97 .0.93 = 0,831 =>
4

3

Pct =

Ptđ
η

=

5,25
0,831

= 6,32 (kw)
- Theo nguyên lý làm việc thì công suất của động cơ phải lớn hơn
công suất làm việc. Do đó ta phải chọn động cơ có
1.2

Pđc Pt

Số vòng quay sơ bộ của động cơ điện:
nbs = ut.nlv

nsb - số vòng quay sơ bộ của động cơ điện
ut - tỉ số truyền của hệ thống dẫn
nlv - số vòng quay của trục công tác
nlv =

60000. V
Z.ρ

với v = 1,5 (m/s)

Vận tốc xích tải

Z = 11 (răng)
ρ

(3)

Số răng đĩa xích

= 100 (mm) Bước xích tải

Thay vào (3), ta có:
nlv =

60000.1,5
11.100

= 81,80(vòng /phút)

2

SVTH ĐẶNG THÀNH NHÂN
1.3

Tỉ số truyền của hệ thống.
ut = un.ubr

Trong đó, theo bảng 2.4:
Ubr = 10 Tỉ số truyền của truyền động bánh răng trụ hộp giảm
tốc 2 cấp
Ux = 3

Tỉ số truyền động xích
 ut = 10.3 = 30

thay vào (2) ta có:
nsb = 30 . 81,80 = 2454 (vòng/phút)
 Chọn nđb = 3000 (vòng/phút).
Vậy, với Pđc > Pt và nđb = 3000 (vòng/phút). Theo bảng 1.3,
ta chọn động cơ 4A112M2Y3, có nđc = 2922 (vòng/phút), Pđc =
7,5 (kw) > Pt

2.

Phân phối tỉ số truyền:
2.1.
Tỉ số truyền thực tế.
u=
Trong đó:

u đc
u lv

uđc số vòng quay của động cơ
ulv số vòng quay của trục công tác



u=

u đc
u lv

=

Mặt khác, u = uh.ux

2922
81,80

= 35,72 (vòng/phút)

=> uh =

u
ux

với ux là tỉ số truyền

động xích

3

SVTH ĐẶNG THÀNH NHÂN

ux =

u
ubr

35,72
10

=

= 3,572 (vg/ph) => uh =

35.72
3,572

= 10

(vg/ph)
Mà uh = un.uc

(với un = 1,2.uc)

√

Suy ra: uc =

10
1,2

= 2,887 (vg/ph) => un = 1,2.2,887 =

3,464(vg/ph)
-

Kiểm tra: un.uc.ux = 3,464. 2,887.3,572 = 35,73
Ta có: |un uc u x −u|
0,01

= |35,73−35.72| = 0,01
∈

[ 0,01;0,09]

Vậy, ta chấp nhận kết quả: un = 3,464 (v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên lý máy spkt đề 4 - Người đăng: 13145252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án nguyên lý máy spkt đề 4 9 10 753