Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nguyên lý máy

Được đăng lên bởi ckbq55-dinhthao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 7296 lần   |   Lượt tải: 31 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Có thể nói Việt Nam là một nước đang phát triển, với một nền công nghiệp
vẫn còn lạc hậu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp
đựơc đặt ra là một nhiệm vụ cấp thiết đối với những người làm kỹ thuật nói
riêng và đối với tòan xã hội nói chung.
Máy nông nghiệp là một lĩnh vực không mới nhưng làm thế nào để các dự
án đi vào thực tế, giúp người nông dân có thế giảm đuợc sức lao động và
tăng năng suất lao động vẫn là một vấn đề mang tính thời sự.
Đặc biệt trong lĩnh vực máy công cụ, là lọai máy hỗ trợ người nông dân và
thợ trong quá trình lao động. Trong đó có máy cưa gỗ. đây là cơ cấu đơn
giản và thể hiện rất cơ bản nguyên lý hoạt động của cơ cấu bốn khâu bản lề.
Bản đồ án này đuợc làm với sự hỗ trợ của phần mềm vẽ 2D CAD.
Đựơc sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy Đặng Đình Trình, giảng viên
môn nguyên lý máy ( bộ môn cơ học kỹ thuật) đã giúp em hoàn thành đồ án
này. Em xin chân thành cảm ơn thầy,

BÀI THUYẾT MINH CHO ĐỒ ÁN
Đề bài:

3

B

lOA = 0,25 m
lAB = 2,2 m
lAS2 = 0,7 m
m1 = mOA = 150kg
2

m2 = mOB = 250 kg
m3 = mkhung cửa = 500 kg
JO1 = 15 kg.m2
A

JS2 = 80 kg.m2

ω1

1

N = 300 vòng/phút

O

δ = 0.035
PC = 27 KN = 27000 N
Hình 1.
Mô men phát động tác dụng lên tay quay OA là Mđ không đổi.
Xác định mô men quán tính thay thế của bánh đà lắp trên trục OA của máy của
gỗ?
I, Xây dựng lược đồ động
1, Phân tích cấu tạo, tính bậc tự do, tách nhóm Atxua, xếp loại cơ cấu
A, Phân tích cấu tạo
Cơ cấu tay quay con trượt dùng trong máy xẻ gỗ bao gồm: tay quay OA quay đều
quanh trục O, thanh truyền AB, con trượt 3 chuyển động tịnh tiến và giá máy 4. S 2 là
trọng tâm của thanh truyền, nằm cách A một khoảng bằng 0.7 m
Cơ cấu này có tác dụng biến đổi chuyển động quay của tay quay OA thành
chuyển động tịnh tiến của con trượt 3.

B, Tính bậc tự do của cơ cấu
- Cơ cấu máy xẻ gỗ là cơ cấu phẳng toàn khớp loại thấp nên ta sử dụng công thức tính
bậc tự do sau :
W = 3(n – 1) -2p5

(1)

Trong đó:
- n : Số khâu động trong cơ cấu ( n = 4)
- p5 : Số khớp loại 5 ( p5 = 4)
⇒ W = 3.( 4 – 1) – 2.4 = 1
Vậy cơ cấu trên là cơ cấu 1 bậc tự do.
C, Tách nhóm Atxua
Nguyên tắc tách nhóm Atxua:
-

Tách từ những nhóm Atxua xa khâu dẫn tới gần khâu dẫn.

-

Xuất phát từ nguyên lý tạo thành cơ cấu, sau khi tách nhóm Atxua thì phần
còn lại của cơ cấu vẫn là 1 cơ cấu hoàn chỉnh, đó là cơ cấu gốc.

-

Khi tách nhóm Atxua phải chú ý tách nhóm Atxua loại thấp trước, nếu không
được, sẽ tách nhóm Atxua ở loại cao hơn.

-

Nếu trong cơ cấu có khớp loại 4, phải thay chúng...
LỜI NÓI ĐẦU
Có thể nói Việt Nam là một nước đang phát triển, với một nền công nghiệp
vẫn còn lạc hậu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp
đựơc đặt ra là một nhiệm vụ cấp thiết đối với những người làm kỹ thuật nói
riêng và đối với tòan xã hội nói chung.
Máy nông nghiệp là một lĩnh vực không mới nhưng làm thế nào để các dự
án đi vào thực tế, giúp người nông dân có thế giảm đuợc sức lao động và
tăng năng suất lao động vẫn là một vấn đề mang tính thời sự.
Đặc biệt trong lĩnh vực máy công cụ, là lọai máy hỗ trợ người nông dân và
thợ trong quá trình lao động. Trong đó có máy cưa gỗ. đây là cơ cấu đơn
giản và thể hiện rất cơ bản nguyên lý hoạt động của cơ cấu bốn khâu bản lề.
Bản đồ án này đuợc làm với sự hỗ trợ của phần mềm vẽ 2D CAD.
Đựơc sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy Đặng Đình Trình, giảng viên
môn nguyên lý máy ( bộ môn cơ học kỹ thuật) đã giúp em hoàn thành đồ án
này. Em xin chân thành cảm ơn thầy,
đồ án nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nguyên lý máy - Người đăng: ckbq55-dinhthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
đồ án nguyên lý máy 9 10 319