Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nguyên nhân sạt lở sông ở Bán Đảo Thanh Đa, TP.HCM

Được đăng lên bởi phankiemhao
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
------------o0o-----------

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

DIEÃN BIEÁN NGUYEÂN NHAÂN SAÏT LÔÛ ÑOAÏN SOÂNG
CONG ÔÛ BAÙN ÑAÛO THANH ÑA – TP.HCM

Chuyeân ngaønh
Maõ soá ngaønh

: Kyõ thuaät Moâi Tröôøng
: 108

GVHD
SVTH
MSSV

: PGS.TS Hoaøng Höng
: Traàn Thò Thöông
: 08B1080069

Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 Naêm 2010

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

ÑAÏI HOÏC KTCN TP.HCM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

KHOA MOÂI TRÖÔØNG

---------NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

HOÏ VAØ TEÂN : TRAÀN THÒ THÖÔNG

MSSV : 08B1080069

NGAØNH

LÔÙP

: KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG

: 08HMT1

1. Ñaàu ñeà đồ án tốt nghiệp: “Dieãn bieán nguyeân nhaân saït lôû ñoaïn soâng cong ôû baùn ñaûo
Thanh Ña – TP.HCM. ”
2. Nhieäm vuï (yeâu caàu noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu):
Khaùi quaùt veà khu vuïc saït lôû baùn ñaûo Thanh Ña.
Ñieàu kieän töï nhieân vaø moâi tröôøng vuøng saït lôû.
Dieãn bieán quaù trình saït lôû baùn ñaûo Thanh Ña.
Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa quaù trình saït lôû ôû baùn ñaûo Thanh Ña – Bình Qöôùi.
Ñònh höôùng giaûi phaùp giaûm nheï thieät haïi do hieän töôïng saït lôû ôû baùn ñaûo Thanh Ña.
3. Ngaøy giao luaän vaên

: 19/04/2010

4. Ngaøy hoaøn thaønh luaän vaên

: 19/07/2010

5. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn

: PGS.TS Hoaøng Höng

Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua boä moân.
Ngaøy____thaùng____naêm 2010
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN

NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH

(kyù vaø ghi roõ hoï teân)

(kyù vaø ghi roõ hoï teân)

PHAÀN DAØNH CHO KHOA
Ngöôøi duyeät: ........................................................
Ngaøy baûo veä: .........................................................
Ñieåm toång keát: ......................................................
Nôi löu tröõ ñoà aùn toát nghieäp:

LÔØI CAÛM ÔN
Trong suoát gaàn 2 naêm hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, em ñaõ ñöôïc Quyù Thaày Coâ khoa Moâi Tröôøng trang bò moät
neàn taûng kieán thöùc quyù baùu. Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ ñaõ heát loøng
giaûng daïy, truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc höõu ích trong suoát quaù trình hoïc taäp cuõng
nhö ñoäng vieân goùp yù giuùp em hoaøn thaønh toát ñoà aùn toát nghieäp.
Em xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán thaày höôùng daãn PGS.TS Hoaøng
Höng ñaõ taän tình höôùng daãn vaø ñoùng goùp nhieàu yù kieán thieát thöïc trong suoát quaù
trình thöïc hieän ñoà aùn.
Cuoái cuøng xin gôûi lôøi tri aân ñeán cha...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
------------o0o-----------
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
DIEÃN BIEÁN NGUYEÂN NHAÂN SAÏT LÔÛ ÑOAÏN SOÂNG
CONG ÔÛ BAÙN ÑAÛO THANH ÑA – TP.HCM
Chuyeân ngaønh : Kyõ thuaät Moâi Tröôøng
Maõ soá ngaønh : 108
GVHD : PGS.TS Hoaøng Höng
SVTH : Traàn Thò Thöông
MSSV : 08B1080069
Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 07 Naêm 2010
Đồ án nguyên nhân sạt lở sông ở Bán Đảo Thanh Đa, TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nguyên nhân sạt lở sông ở Bán Đảo Thanh Đa, TP.HCM - Người đăng: phankiemhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Đồ án nguyên nhân sạt lở sông ở Bán Đảo Thanh Đa, TP.HCM 9 10 786