Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án nước cấp

Được đăng lên bởi Đại PK
Số trang: 248 trang   |   Lượt xem: 1395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
---o0o---

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

 Tên đồ án: Thiết kế hệ thống xử lý nước uống đóng chai từ nước cấp sinh hoạt công suất

20m3/ngày.
 Nhiệm vụ:
 Giới thiệu về đề tài.
 Đề xuất quy trình công nghệ xử lý.
 Thuyết minh chi tiết quy trình công nghệ xử lý.
 Tính toán thiết bị và khai toán kinh tế.
 Thực hiện 1 bản vẽ sơ đồ mặt bằng công nghệ.
 Thực hiện 1 bản vẽ sơ đồ công nghệ.

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Thực hiện 1 bản vẽ chi tiết công trình đơn vị.
Ngày giao đồ án: 17/04/2014
Ngày hoàn thành: 20/06/2014
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Thành
Giảng viên đồng hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Tín
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Hoàng 11150024
Đỗ Sỹ Khánh Huy
11150025
Đoàn Công Trử
11150075








Nội dung và yêu cầu đồ án đã được bộ môn thông qua.

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

Ngày.….Tháng…..Năm…..
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Ngày…..Tháng…..Năm…..
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
---o0o---

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ĐI HỌC SƯ PHM K THUT TP.HCM Đc lp T do Hnh phúc
B MÔN CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG ---o0o---
Đ ÁN MÔN HC
K THUT X LÝ NƯC CP
SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng – Đỗ Sỹ Khánh Huy – Đoàn Công Trử
Đồ án nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án nước cấp - Người đăng: Đại PK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
248 Vietnamese
Đồ án nước cấp 9 10 580