Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án PFC Ballast

Được đăng lên bởi duongbuiviet
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3363 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thiết kế PFC-BALLAST cho đèn HID.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 3
PHẦN I: PFC ....................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................ 4
1.1. Bộ chỉnh lưu có hệ số công suất bằng 1. ................................................... 4
1.2. Một số mạch băm có thể sử dụng trong bộ PFC: ....................................... 6
CHƯƠNG 2: LUẬT ĐIỀU KHIỂN.................................................................. 9
2.1. Mô hình mạch boost PFC ........................................................................... 9
2.2 Luật điều khiển .......................................................................................... 18
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN MẠCH ĐỘNG LỰC ......................................... 23
3.1. Tính toán và chọn tụ lọc. .......................................................................... 23
3.2. Tính toán thiết kế cuộn kháng. ................................................................. 23
3.3. Chọn diode và van bán dẫn. ...................................................................... 30
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN ....................................... 31
4.1. Tính toán thông số mạch điều khiển ......................................................... 31
4.2. Thiết kế mạch thật với các thông số đã chọn............................................ 40
PHẦN II: BALLAST ĐIỆN TỬ. ..................................................................... 42
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ ĐÈN HID, BALLAST ĐIỆN TỬ. ................. 42
1.1. Tìm hiểu về đèn HID. ............................................................................. 42
1.2. Tìm hiểu sơ lược về ballast..................................................................... 44
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ IC IRS2573D. .................................................. 48
2.1. Sơ đồ khối, sơ đồ chân IC IRS2573D. ................................................... 48
2.2. Các chế độ hoạt động của IC IRS2573D. ............................................... 55
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH BALLAST. .. 66
1
Trần Văn Tuấn – Đào Khắc Quyền – TBĐ1-K52.

Thiết kế PFC-BALLAST cho đèn HID.
3.1. Tính toán các thông số đầu vào. ............................................................. 67
3.2. Tính toán và chọn linh kiện phần mạch Buck...
Thit k PFC-
1
Trun c Quyn -K52.
MC LC
M ĐẦU .............................................................................................................. 3
PHN I: PFC ....................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIU CHUNG ................................................................ 4
1.1. B ch s công sut bng 1. ................................................... 4
1.2. Mt s m s dng trong b PFC: ....................................... 6
CHƯƠNG 2: LUẬT ĐIỀU KHIN .................................................................. 9
2.1. Mô hình mch boost PFC ........................................................................... 9
2.2 Luu khin .......................................................................................... 18
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN MCH ĐỘNG LC ......................................... 23
3.1. Tính toán và chn t lc. .......................................................................... 23
3.2. Tính toán thit k cun kháng. ................................................................. 23
3.3. Chn diode và van bán dn. ...................................................................... 30
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIN ....................................... 31
4.1. Tính toán thông s mu khin ......................................................... 31
4.2. Thit k mch tht vi các thông s n ............................................ 40
PHẦN II: BALLAST ĐIỆN T. ..................................................................... 42
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU V ĐÈN HID, BALLAST ĐIỆN T. ................. 42
1.1. Tìm hiu v  ............................................................................. 42
1.2. Tìm hic v ballast. .................................................................... 44
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU V IC IRS2573D. .................................................. 48
2.1.  kh chân IC IRS2573D. ................................................... 48
2.2. Các ch  hong ca IC IRS2573D. ............................................... 55
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CA MCH BALLAST. .. 66
Đồ án PFC Ballast - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án PFC Ballast - Người đăng: duongbuiviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đồ án PFC Ballast 9 10 14