Ktl-icon-tai-lieu

đồ án PLC

Được đăng lên bởi Sei Kou
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------o0o-----------------

---------------o0o---------------

KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
********

THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên

: Lê Xuân Thường

Lớp

: 06D3

Mã số sinh viên

: 105103061143

1. Tên đề tài :
Nghiên cứu ứng dụng hệ biến tần – PLC để giám sát điều khiển tối ưu, tiết kiệm
năng lượng cho hệ thống bơm nhà máy nước Vạn Niên – TP Huế.
2. Nội dung đề tài :
Chương I

: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Chương II

: Hệ biến tần Altivar – PLC S7200 Siemen và phần mềm giao diện
điều khiển giám sát Wincc.

Chương III

: Ứng dụng biến tần – PLC trong điều khiển hệ thống bơm nhà máy
nước Vạn Niên – Tp Huế.

Chương IV

: Thiết kế và xây dựng phần mềm giám sát, điều khiển tối ưu hệ
thống bơm nhà máy nước Vạn Niên – Tp Huế.

3. Số liệu cho trước:
Tài liệu của nhà máy nước Vạn Niên, Tp Huế.
4. Giáo viên hướng dẫn :
Họ và tên :

Th.S Nguyễn Văn Tấn

5. Ngày giao đề tài :

Ngày 14 Tháng 02 Năm 2011

6. Ngày hoàn thành :

Ngày 29 Tháng 05 Năm 2011

- ii -

Đồ án tốt nghiệp

THÔNG QUA BỘ MÔN
( Ngày ...... Tháng…… Năm………..)

Trưởng Bộ Môn
( Ký và ghi rõ họ tên )

PGS.TS Lê Thành Bắc

Giáo viên hướng dẫn

Giáo viên duyệt

( Ký và ghi rõ họ tên )

( Ký và ghi rõ họ tên )

Th.S Nguyễn Văn Tấn

Th.S Bùi Tấn Lợi

- iii -

Đồ án tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt khóa học (2006-2011) tại Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, với
sự giúp đỡ của quý thầy cô và giáo viên hướng dẫn về mọi mặt từ nhiều phía và nhất
là trong thời gian thực hiện đề tài, nên đề tài đã được hoàn thành đúng thời gian qui
định. Em xin chân thành cảm ơn đến:
Bộ môn Điện công nghiệp cùng tất cả quý thầy cô trong khoa Điện đã giảng dạy
những kiến thức chuyên môn làm cơ sở để thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp và đã tạo điều
kiện thuận lợi cho em hoàn tất khóa học.
Các cô chú, anh chị nhân viên tại nhà máy nước Quảng Tế và Vạn Niên – Tp Huế
đã tận tình giúp đỡ em khi đi khảo sát thực tế tại nhà máy.
Tất cả bạn bè đã giúp đỡ và động viên trong suốt quá trình làm đề tài tốt nghiệp.
Đặc biệt, Thầy Th.S Nguyễn Văn Tấn – giáo viên hướng dẫn đề tài đã nhiệt tình
giúp đỡ và cho em những lời chỉ dạy quí báu, giúp em định hướng tốt trong khi thực
hiện đề tài.

Đà Nẵng, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2011
Sinh viên thực hiện

Lê Xuân Thường

- iv -

Đồ án tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch, vấ...
Đ n tt nghip
 
 !"#$% &'()*+),(-
.................../................. .............../...............
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN : ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
********
THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
012312 4526789:
5;( 4/<=>
?3@312 4A/BA/>/<AAC>
1. Tên đề tài :
2D7D+EFGH)I5JKL3LJM7NK@97OGN
P&9Q@FRLS9;,2)I7GT
2. Nội dung đề tài :
9R 4LU(L(GNP&9QT
9R 4FGH%&1V)I5WXY//WZZ1(HM+
JM7NKL3L[T
9R 4\+EFGH)I5VJM7NK@FRLS
9;,2)(7GT
9R 4GNG18S+*(HML3LOJM7NK@97
@FRLS9;,2)(7GT
3. Số liệu cho trước:
&7LS9;,2O(7GT
4. Giáo viên hướng dẫn :
0124 Th.S Nguyễn Văn Tấn
5. Ngày giao đề tài : SACL/YPY/AA
6. Ngày hoàn thành : SY]L/BPY/AA
..
đồ án PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án PLC - Người đăng: Sei Kou
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đồ án PLC 9 10 525