Ktl-icon-tai-lieu

đồ án - QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH

Được đăng lên bởi thanh-tran-ngoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4706 lần   |   Lượt tải: 27 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Lương Văn Vân
NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
1. Trần Văn Thao
2. Lê Hùng Quốc
3. Hồ Đông Nhựt
4. Nguyễn Văn Hiền
5. Nguyễn Thanh Hội
1/nn

NỘI DUNG BÁO CÁO
Lý do chọn đề tài
 Mục tiêu, nhiệm vụ
 Dự kiến phương pháp triển khai
 Phạm vi nghiên cứu
 Nội dung thực hiện đề tài
 Giải pháp
 Kết quả dự kiến
 Phạm vi ứng dụng
 Kết luận và hướng phát triển
 Tài liệu tham khảo


2/nn

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bối cảnh
Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực
hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là:
1.
2.
3.
4.
5.

Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản
Khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm khi có sự cố
Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên thực hành trên máy tính
Khó khăn trong việc theo dõi các máy tính có hoạt động hay không
Tắt mở hệ thống phòng máy

Vấn đề đặt ra
Từ những bất cập trên,cần phải có 1 phần mềm quản lý giải
quyết được các bất cập trên

3/nn

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
Mục tiêu
Phần mềm quản lý gồm những chức năng chính sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Lưu trữ thông tin sinh viên tại thời điểm thực hành
Giám sát được thông tin sinh viên ngồi máy
Theo dõi các máy tính có hoạt động hay không
Tắt, mở từ xa các máy tính trong mạng của phòng máy
Gửi thông điệp đến các máy trong hệ thống mạng

Ý nghĩa
+ Khoa học:
Tìm hiểu nghiên cứu kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ
C# và lưu trữ dữ liệu bằng ngôn ngữ XML. Qua đó nâng cao tầm hiểu
biết và trình độ của SV

+ Thực tiễn:
Tạo ra phần mềm giải quyết được những bất cập của phòng máy
loại bỏ việc quản lý bằng tay truyền thống…..
4/nn

DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
Phương pháp:
 Cơ sở lý thuyết

Dùng kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C#
 Các bước thực hiện
1.Nghiên cứu ngôn ngữ C# , ngôn ngữ XML và Kĩ thuật lập trình mạng
2.Phân tích đặt tả bài toán thực tế
3.Đi vào thiết kế chương trình
4.Cài đặt và test thử chương trình
5.Sửa lỗi chương trình nếu có
6.Đi vào sử dụng trên hệ thống thật

5/nn

PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu:
1. Windows Application
2. Lập trình SOCKET
3. Cơ sở dữ liệu Access
4. Ngôn ngữ XML
Phạm vi nghiên cứu:
1. Ngôn ngữ Lập trình C#
2. Giao thức TCP/IP
3. Lưu trữ thông tin sinh viên thực hành
4. Đọc và ghi dữ liệu trên file XML
6/nn

r1

GIAO TIẾP GIỮA SERVER & CLIENT

nh
le
ra

r
se

7.
U

6.
Cr
ea

te

3.
Co
5.S
nn
en
9.
ec
dH
Re
Server
t
o
1
ce
st N
ive...
1/nn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV
BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV
ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Lương Văn Vân
Lương Văn Vân
NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
1. Trần Văn Thao
1. Trần Văn Thao
2. Lê Hùng Quốc
2. Lê Hùng Quốc
3. Hồ Đông Nhựt
3. Hồ Đông Nhựt
4. Nguyễn Văn Hiền
4. Nguyễn Văn Hiền
5. Nguyễn Thanh Hội
5. Nguyễn Thanh Hội
đồ án - QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH - Người đăng: thanh-tran-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đồ án - QUẢN LÝ PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 9 10 929