Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP.

Được đăng lên bởi Ông Cụ Già
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3054 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp
Trường LT-TP
Khoa Công nghệ Lương Thưc-Thực Phẩm

ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN 1

ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG
CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Sinh viên thực hiện : Ma Thành Được
Lớp

:

08s1

Giáo viên hương dẩn : Trương Hoài Linh

SVTH: Ma Thành Được

Trang:1

GVHD: Trương Hoài Linh

Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp
MỤC LỤC
Phần I: MỞ ĐẦU........................................................................................................4
Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................................5
........................................................................................................................................
I. Phân loại tính chất và phương pháp xử lý....................................................5
I.1. Khái niệm........................................................................................................5
I.2. Phân loại chất thải..........................................................................................5
I.2.1. Phân loại theo nguồn phát sinh............................................................5
I.2.2. Phân loại theo mức độ nguy hại...........................................................5
I.2.3. Phân loại theo thành phần...................................................................5
I.2.4. Phân loại theo trạng thái chất thải......................................................6
I.3. Phương pháp xử lý chất thải..........................................................................6
I.3.1. Khái niệm..............................................................................................6
I.3.2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn..................................................6
I.3.3. các phương pháp xử lý khác................................................................7
II. Vấn đề quản lý chất thải................................................................................9
II.1. Một số khái niệm...........................................................................................9
II.3. Chiến lược quản lý chất lượng môi trường đối với chất thải..................12
PHẦN III. THƯC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT
THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP...............................................................13
I. Thực trạng về tải sử dụng.......................................................
Quản lý và tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp
Trường LT-TP
Khoa Công nghệ Lương Thưc-Thực Phẩm
ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN 1
ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG
CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP
Sinh viên thực hiện : Ma Thành Được
Lớp : 08s1
Giáo viên hương dẩn : Trương Hoài Linh
SVTH: Ma Thành Được Trang:1 GVHD: Trương Hoài Linh
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP. - Người đăng: Ông Cụ Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ VÀ TÁI XỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP. 9 10 943