Ktl-icon-tai-lieu

đồ án rượu anh đào

Được đăng lên bởi Ly Ly
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐHKT Kỹ thuật Công nghiệp

Bài tâp lớn

Bộ giáo dục và đào tạo

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Trờng đhktktcn I

độc lập – tự do – hạnh phúc

………………………………………………...000…………………………………………………………

Bài tập lớn
Họ và tên: nguyễn văn tuân
Ngành: công nghệ thực phẩm

1 đầu đề: thiết kế nhà máy sản xuất rợu anh đào
2. các số liệu đầu.

- Năng suất 18 triệu lít/ năm
- Phơng pháp pha chế
3. Nội dung phần thuyế minh và tính toán

- Tính chất của nguyên liệu và sản phẩm
- Phơng pháp sản xuất
- Tính toán nguyên liệu
- Tính toán thiết bị
- Tính toán xây dựng
- Tính toán kinh tế.
4. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế

Ngày…..Tháng…..Năm….
5. Ngày hoàn thành

Ngày…..Tháng…..Năm….
Giáo viên hớng dẫn
………………………..
………………………….....
SVTH: Nguyễn Văn Tuân

1

Lớp: Thực phẩm14

Trờng ĐHKT Kỹ thuật Công nghiệp

Bài tâp lớn

LờI Mở ĐầU
Hơn 20 năm tiến hành quá trình đổi mới, đất nớc ta đã có những thành
tựu hết sức to lớn trong mọi lĩnh vực. Nền kinh tế vơn lên dần bắt kịp với các
nớc trong khu vực và thế giới . Những thành tựu đạt đợc là đáng kể khích lệ
tuy nhiên thách thức và khó khăn cũng không ít.
Để thúc đẩy quá trình đổi mới vơn lên đảng ta đã chủ trơng công nghiệp hoá
hiện đại hoá trên mọi lĩnh vực, nhất là các nghành công nghiệp.
Hiện nay nghành công nghiệp thực phẩm rất phát triển với sự hợp tác với các
nghành công nghiệp khác, với những sản phẩm của nghành ngày càng phong
phú và đa dạng không những đợc sử dụng trực tiếp ở trong nớc mà còn phục
vụ cho xuất khẩu, Có thể kể ra các sản phẩm nh: Rợu, Bia, Các sản phẩm rau
củ quả…
Trong đó rợu là một sản phẩm đợc sử dụng rộng rãi. Rợu là loại đồ uống đã
có từ rất lâu đời cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại. Lịch sử phát
triển của rợu qua nhiều giai đoạn khác nhau, lúc đầu con ngời cha thực sự
hiểu những việc họ đã làm thế nào để tạo ra một lọai đồ uống có độ cay êm,
vị dịu ngọt và có hơng thơm đặc trng. Sau đó với sự phát triển của xã hội,
nhận thức của con ngời đã đợc thay đổi, đặc biệt là với sự phát triển của khoa
học kỹ thuật. Trớc đây, rợu thờng đợc chế biến từ các loại nguyên liệu chứa
tinh bột . Nhng cho đến nay cùng với sự phát triển mở rộng của xã hội, khái
niệm rợu cũng đợc hiểu rộng hơn.
Trên thế giới có nhiều nớc coi rợu nh là một đồ uống không thể thiếu
đợc trong các bữa tiệc, ngày lễ, thậm chí ngay cả trong bữa ăn thờng ngày.
Bởi vì rợu không những chỉ hấp dẫn ngời thởng thức bởi độ cồn, hơn nữa rợu
còn mang đến cho ngời sử dụng một lợng dinh dỡng đáng kể. Do vậy nếu sử
dụng rợu với mức độ vừa phải thì ...
Trêng §HKT Kü thuËt C«ng nghiÖp Bµi t©p lín
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
Trêng ®hktktcn I ®éc lËp – tù do – h¹nh phóc
………………………………………………...000…………………………………………………………
Bµi tËp lín
Hä vµ tªn: nguyÔn v¨n tu©n
Ngµnh: c«ng nghÖ thùc phÈm
1 ®Çu ®Ò: thiÕt kÕ nhµ m¸y s¶n xuÊt rîu anh ®µo
2. c¸c sè liÖu ®Çu.
- 

3. Néi dung phÇn thuyÕ minh vµ tÝnh to¸n
 !"#
"$
%
%&'
%$()*
%+,
4. Ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ
! ,, ,, ,
5. Ngµy hoµn thµnh
! ,, ,, ,
-% .)/
………………………,,
…………………………,,,,,
SVTH: NguyÔn V¨n Tu©n Líp: Thùc phÈm14
đồ án rượu anh đào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án rượu anh đào - Người đăng: Ly Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đồ án rượu anh đào 9 10 445