Ktl-icon-tai-lieu

đồ án sản lượng sản xuất

Được đăng lên bởi dhcntp2014-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT
1.1 .

Sản lượng chế tạo:

Sản lượng chi tiết cần chế tạo trong một năm của nhà máy theo sách hướng dẫn đồ
án công nghệ chế tạo máy ([1] trang 13, công thức (2)):

(

N=N 1 . m 1+

α +β
100

)

Trong đó:
N1

– số sản phẩm trong một năm theo kế hoạch

N 1=100000

chiếc

m – số lượng chi tiết trong một sản phẩm m = 1
α

– số phần trăm chi tiết phế phẩm trong quá trình chế tạo α =4

β

– số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ β=5

Vậy :

(

N=100000.1 1+

1.2 .

4 +5
=109000 chiếc/năm
100

)

Khối lượng chi tiết

- Thể tích cả tiết diện S1 và S2:
V 12=176.200.38+ ( 382 . π +70.38 .2 ) .12=1455849,9mm 3

- Thể tích cả tiết diện S2:
V 2=((

39 2
) π +70.39).50=196199,3 mm3
2

- Thể tích cả tiết diện S3:

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Page 0

(

V 3= 224.118+

112.194
.200=7459200 mm3
2

)

- Thể tích cả tiết diện S4:
V 4 =20.40.200=160000 mm

Đồ án công nghệ chế tạo máy

3

Page 1

 Xác định thể tích của chi tiết:

Hình 1.2 Chia thể tích theo tiêt diện chi tiết bàn trượt
- Thể tích cả tiết diện S5:
V 5=

100+130
213+194
.30 .
=702075 mm3
2
2

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Page 2

 Thể tích của chi tiết là:

V =V 12−V 2 +V 3 +V 4−V 5
3

¿ 1455849,9−196199,3+7459200+160000−702075=8176775,6 mm

Thể tích chi tiết V = 8,177 dm3
Tỉ trọng của gang:
γ gang xám=6,8−7,4 Kg/dm 3
3
chọn: γ gang xám=7.4 Kg/dm

 Trọng lượng của chi tiết:
1.3 .

Q=γ . V =60,51 kg .

Dạng sản xuất và đặc trưng

Dựa theo sản lượng chi tiết đã cho và khối lượng chi tiết tra bảng 2 (Thiết kế đồ án
công nghệ chế tạo máy-Trần Văn Địch) ta xác định được là dạng sản xuất hàng khối.
Đặc trưng của dạng sản xuất hang khối là có tính ổn định và lâu dài
-

Đặc điểm của dạng sản xuất hàng khối:
Sử dụng máy chủ yếu là máy chuyên dùng, máy tự động cho năng suất cao.
Bố trí máy theo công nghệ, tại mỗi máy thường chỉ hoàn thành một công việc nhất định.
Đồ gá, trang thiết bị công nghệ chủ yếu là chuyên dung
Phương pháp gá đặt chủ yếu sử dụng phương pháp tự động đạt kích thước.
Phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công thường sử dụng phương pháp chỉnh dao
sẵn.
Định mức kỹ thuật tỉ mỉ và chính xác, thường sử dụng các phương pháp như tính toán
phân tích, bấm giờ, chép thực ngày làm việc.
Bậc thợ cần thợ điều chỉnh có tay nghề cao, thợ đứng máy không cần có tay nghề cao.
Văn kiện công nghệ được lập rât tỉ mỉ, thường phải sử dụng đến phiếu nguyên công.
Máy công cụ co thể được bố trí theo tiến trình công nghệ
Sản phẩm chế tạo có tính lắp lẫn ở mức độ nhất định.

Đồ án công nghệ ch...
Chương 1
XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT
1.1 . Sản lượng chế tạo:
Sản lượng chi tiết cần chế tạo trong một năm của nhà máy theo sách hướng dẫn đồ
án công nghệ chế tạo máy ([1] trang 13, công thức (2)):
N=N
1
. m
(
1+
α +β
100
)
Trong đó:
N
1
– số sản phẩm trong một năm theo kế hoạch
N
1
=100000
chiếc
m – số lượng chi tiết trong một sản phẩm m = 1
α
– số phần trăm chi tiết phế phẩm trong quá trình chế tạo
α=4
β
– số chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ
β=5
Vậy :
N=100000.1
(
1+
4 +5
100
)
=109000 chiếc/năm
1.2 . Khối lượng chi tiết
- Thể tích cả tiết diện S1 và S2:
V
12
=176.200.38+
(
38
2
. π+70.38 .2
)
.12=1455849,9mm
3
- Thể tích cả tiết diện S2:
V
2
=( (
39
2
)
2
π +70.39).50=196199,3 mm
3
- Thể tích cả tiết diện S3:
Đồ án công nghệ chế tạo máy Page 0
đồ án sản lượng sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án sản lượng sản xuất - Người đăng: dhcntp2014-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đồ án sản lượng sản xuất 9 10 53