Ktl-icon-tai-lieu

đồ án sấy đồng ôxit, xuôi chiều, sấy thùng quay, tác nhân sấy khói lò

Được đăng lên bởi ckbq55-dinhthao
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 7458 lần   |   Lượt tải: 22 lần
-------o0o-------

đồ án môn học
Môn: Quá trình thiết bị
Họ và tên SV: NGUYễN THị THụY
Lớp: LT CĐ-ĐH Hóa 4 - K4.
Khoa: Công nghệ Hoá
Giáo viên hớng dẫn: Thầy Nguyễn Văn Mạnh.
1. Nội dung: sấy đồng ôxit, xuôi chiều, sấy thùng quay, tác nhân sấy khói lò.
2. Các số liệu:
- Nhiệt độ khói vào: 5200C
- Nhiệt độ khói ra 400C
- Độ ẩm đầu: 12%
- Độ ẩm cuối: 1,5%
- Năng suất: 300 tấn/ngày.
3. Các bản vẽ đồ thị:
SST
1

Tên bản vẽ
Bản vẽ sơ đồ công nghệ máy sấy thùng quay

Khổ
A4

Số lợng
1

2

Thiết bị máy sấy thùng quay

A0

1

4. Phần thuyết minh:
+ Mở đầu.
+ Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất.
+ Tính toán thiết bị chính.
+ Tính toán cơ khí.
+ Tính toán thiết bị phụ.
+ Kết luận.
Họ và tờn: Nguyễn Thị Thụy
Lớp: LT CĐ ĐH Hoỏ4_K4

-1-

Trường Đại Học Cụng Nghiệp Hà Nội
bị

Đồ ỏn mụn: Quỏ trỡnh và thiết

LỜI NểI ĐẦU
Hiện nay, trong cỏc ngành cụng nghiệp húa chất, thực phẩm, vật liệu xõy
dựng, đồ gốm thỡ sấy là một quỏ trỡnh rất quan trọng. Trong ngành cụng nghiệp
thực phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm được lõu dài sau khi thu hoạch, sau
sản xuất người ta phải phơi, sấy khụ sản phẩm. Cũn đối với cỏc ngành cụng nghiệp
húa chất, sản xuất vật liệu xõy dựng thỡ mỗi quy trỡnh kỹ thuật đều yờu cầu phối
liệu, nguyờn liệu cú độ ẩm nhất định. Vỡ vậy mà người ta phải sấy để điều chỉnh độ
ẩm phự hợp với điều kiện cụng nghệ. Mặt khỏc, sấy cũn cú nhiều lợi ớch trong cuộc
sống cũng như trong sinh hoạt.
Sấy cú tỏc dụng tỏch nước ra khỏi nguyờn vật liệu và sản phẩm. Do đú, để
thực hiện quỏ trỡnh sấy người ta sử dụng cỏc thiết bị sấy như: buồng sấy, thựng
sấy…
Hệ thống sấy thựng quay là hệ thống chuyờn dựng để sấy vật liệu dạng cục
nhỏ hoặc vật liệu dạng hạt cú độ ẩm ban đầu lớn cú thể làm việc liờn tục, năng suất
cao. Trong đồ ỏn mụn học này em được thầy giỏo Nguyễn Văn Mạnh giao cho
nhiệm vụ: “Tớnh toỏn và thiết kế hệ thống sấy thựng quay để sấy đồng oxit với
năng suất 300 tấn/ngày”. Dựa trờn những kiến thức đó học cựng với sự chỉ bảo tận
tỡnh của thầy Nguyễn Văn Mạnh và cỏc thầy, cụ giỏo trong khoa em đó hoàn thành
đồ ỏn mụn học này.
Do cũn hạn chế về trỡnh độ hiểu biết cũng như kinh nghiệm tớnh toỏn, nghiờn
cứu nờn phần đồ ỏn của em cũn nhiều thiếu sút. Em rất mong nhận được sự gúp ý,
chỉ dẫn của thầy, cụ để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Họ và tờn: Nguyễn Thị Thụy
Lớp: LT CĐ ĐH Hoỏ4_K4

-2-

Trư...
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Đồ án môn: Quá trình và thiết
bị
Bé c«ng th¬ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa VIÖT NAM
trêng §H C¤NG NGHIÖP Hµ NéI §éc lËp Tù do H¹nh phóc
-------o0o-------
®å ¸n m«n häc
M«n: Qu¸ tr×nh thiÕt bÞ
Hä vµ tªn SV: NGUYÔN THÞ THôY
Líp: LT C§-§H Hãa 4 - K4.
Khoa: C«ng nghÖ Ho¸
Gi¸o viªn híng dÉn: ThÇy NguyÔn V¨n M¹nh.
1. Néi dung: sÊy ®ång «xit, xu«i chiÒu, sÊy thïng quay, t¸c nh©n sÊy khãi lß.
2. C¸c sè liÖu:
- NhiÖt ®é khãi vµo: 520
0
C
- NhiÖt ®é khãi ra 40
0
C
- §é Èm ®Çu: 12%
- §é Èm cuèi: 1,5%
- N¨ng suÊt: 300 tÊn/ngµy.
3. C¸c b¶n vÏ ®å thÞ:
SST Tªn b¶n vÏ Khæ Sè lîng
1 B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ m¸y sÊy thïng quay A4 1
2 ThiÕt bÞ m¸y sÊy thïng quay A0 1
4. PhÇn thuyÕt minh:
+ Më ®Çu.
+ VÏ vµ thuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt.
+ TÝnh to¸n thiÕt bÞ chÝnh.
+ TÝnh to¸n c¬ khÝ.
+ TÝnh to¸n thiÕt bÞ phô.
+ KÕt luËn.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thụy
Lớp: LT CĐ ĐH Hoá4_K4 -1-
đồ án sấy đồng ôxit, xuôi chiều, sấy thùng quay, tác nhân sấy khói lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án sấy đồng ôxit, xuôi chiều, sấy thùng quay, tác nhân sấy khói lò - Người đăng: ckbq55-dinhthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đồ án sấy đồng ôxit, xuôi chiều, sấy thùng quay, tác nhân sấy khói lò 9 10 362