Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THÉP 2

Được đăng lên bởi kyovo93-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2

GVHD :Th.s Lưu Đức Huân

MỤC LỤC
I.

DỮ LIỆU:.............................................................................................................................. 3
1. Đề bài: ................................................................................................................................ 3
2. Thông số kỹ thuật: ............................................................................................................ 3
3. Tiêu chuẩn thiết kế ........................................................................................................... 3

II. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC: .............................................................................................. 3
1. Kích thước cầu trục: ......................................................................................................... 3
2. Kích thước theo phương đứng: ....................................................................................... 4
3. Kích thước theo phương ngang: ...................................................................................... 5
4. Hệ giằng ( bản vẽ) ............................................................................................................. 7
III.

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: ............................................................................................... 8

1. Theo phương đứng: .......................................................................................................... 8
1.1. Tải trọng mái: ............................................................................................................... 8
1.2. Hoạt tải sữa chữa mái: ................................................................................................. 8
1.3. Tải trọng cầu trục Dmax , Dmin ...................................................................................... 8
1.4. Tải trọng vách ............................................................................................................... 9
2. Theo phương ngang: ....................................................................................................... 10
2.1 Tải trọng cầu trục: ...................................................................................................... 10
2.2 Tải trọng gió tác dụng theo phương ngang............................................................... 11
IV.

TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG: ................................................. 12

1. Tính toán tải th...
ĐỒ ÁN KT CU THÉP 2 GVHD :Th.s Lưu Đc Huân
SVTH : ĐỖ VĂN TÍN - 81003401
TRANG 1
MC LC
I. D LIU: .............................................................................................................................. 3
1. Đề bài: ................................................................................................................................ 3
2. Thông s k thut: ............................................................................................................ 3
3. Tiêu chun thiết kế ........................................................................................................... 3
II. KÍCH THƯỚC HÌNH HC: .............................................................................................. 3
1. Kích thước cu trc: ......................................................................................................... 3
2. Kích thước theo phương đứng: ....................................................................................... 4
3. Kích thước theo phương ngang: ...................................................................................... 5
4. H ging ( bn v) ............................................................................................................. 7
III. XÁC ĐỊNH TI TRNG: ............................................................................................... 8
1. Theo phương đứng: .......................................................................................................... 8
1.1. Ti trng mái: ............................................................................................................... 8
1.2. Hot ti sa cha mái: ................................................................................................. 8
1.3. Ti trng cu trc D
max
, D
min
...................................................................................... 8
1.4. Ti trng vách ............................................................................................................... 9
2. Theo phương ngang: ....................................................................................................... 10
2.1 Ti trng cu trc: ...................................................................................................... 10
2.2 Ti trng gió tác dụng theo phương ngang............................................................... 11
IV. TÍNH TOÁN NI LC VÀ T HP TI TRNG: ................................................. 12
1. Tính toán tải theo phương đứng .................................................................................... 12
1.1 Tĩnh tải ......................................................................................................................... 12
1.2. Hot ti sa cha mái ................................................................................................ 16
1.3. Áp lực đứng ca cu trc D
max,
D
min
lên vai ct ....................................................... 16
1.4. Tĩnh tải vách ............................................................................................................... 19
2. Tính tải theo phương ngang ........................................................................................... 19
2.1. Áp lc xô ngang T ca xe con ................................................................................... 19
2.2. Tác dng ca ti gió ngang ........................................................................................ 20
3. T hp ni lc ................................................................................................................. 24
V. THIT K CT ................................................................................................................. 25
1. Xác định chiu dài tính toán ct .................................................................................... 25
ĐỒ ÁN THÉP 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THÉP 2 - Người đăng: kyovo93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐỒ ÁN THÉP 2 9 10 421