Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thép

Được đăng lên bởi luongnghia91
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính nội lực khung
1. Sơ đồ tính khung:

j2

d

j
1

h

j1

h

j2

t

jd

Độ cứng cột trên:
Độ cứng cột dưới:
Độ cứng xà ngang:
Chiều dài nhịp khung:
Chiều cao cột dưới:
Chiều cao cột trên:
Bề rộng phần cột trên:
Bề rộng phần cột dưới:
Độ lệch tâm cột trên&dưới:
Chiều cao khung:

2. Tính khung với tải trọng phân bố đều trên xà ngang:
q
Tĩnh tải phân bố đều:
Hoạt tải phân bố đều:

E.J2 =
E.J1 =
E.Jd =
L=
hd =
ht =
bt =
bd =
e=
h=

g=
p=

1
8
36
36
8.4
5.6
0.6
1.25
0.325
14

EJ
EJ
EJ
m
m
m
m
m
m
m

60 kN/m
30 kN/m

Các giá trị nội lực trong biểu đồ MTT
Cột trái:

Quy ước dấu: - Dầm: M căng thớ dưới có dấu +
- Cột: M căng thớ bên trong dấu +
xµ

M'Cd = 108.63 kN.m
M'A = 1228.41 kN.m

MB

cét

cét

Các giá trị nội lực trong biểu đồ MHT

M' B

MB

t

t

M' C

MC
d
M' C

d
MC

MA

-133.31 kN

Cột trái:

MBxà = -494.44 kN.m
MBcột = -494.44 kN.m
MCt = -121.18 kN.m
MCd =
MA =

Mq

QTTA =

MCd = 108.63 kN.m
MA = 1228.41 kN.m
cột
Cột phải: M'B = -988.88 kN.m
M'Ct = -242.37 kN.m

xµ

MB

MBxà = -988.88 kN.m
MBcột = -988.88 kN.m
MCt = -242.37 kN.m

M'A

Q'TTA = 133.31 kN
Nội lực khung - 1/17

54.32 kN.m
614.20 kN.m

cột
Cột phải: M'B = -494.44 kN.m
M'Ct = -121.18 kN.m
M'Cd =
54.32 kN.m

QHTA =

Q'HTA = 66.65 kN
M'A = 614.20 kN.m
-66.65 kN
3. Tính khung với tải trọng bản thân dầm cầu chạy:
Trọng lượng bản thân dầm cầu chạy:
Gdcc =
70 kN
G dcc
G dcc
Momen do trọng lượng bản thân dầm cầu chạy:
M dcc
Mdcc=
M dcc
43.75 kN.m

M

cét
B

M' cét

Các giá trị nội lực trong biểu đồ MGdcc

B

t
M

MC =

14.06 kN.m
-29.69 kN.m

MA =

5.78 kN.m

Cột phải: M'B =
M'Ct =

-9.58 kN.m
14.06 kN.m

M' =

M' tC

-9.58 kN.m

M =

Md
C

MBcột =

-29.69 kN.m

M'A =

5.78 kN.m

Cột trái:

M' d
C

C

t

d
C

MG

dcc

M

d
C

M' A

A

QA =

cột

-4.22 kN

Q'A =

4.22 kN

4. Tính khung với tải trọng đứng của cầu chạy:
D max

Giá trị tải trọng đứng của cầu chạy:
Dmax =
1800 kN
Dmin =
780 kN
Giá trị momen do tải trọng đứng của cầu chạy:
Mmax =
1125 kN.m
Mmin =
487.5 kN.m

D min

Mmax

Mmin

Các giá trị nội lực trong biểu đồ MD

cét

MB

d

MC

cét
M' B
t

M'C

t

MC

d

M'C

MD
MA

Cột trái:

MBcột = -126.23 kN.m
MCt = 309.50 kN.m
MCd = -815.50 kN.m
MA = -161.91 kN.m

cột
Cột phải: M'B = -226.89 kN.m
M'Ct = 208.84 kN.m
M'A

Nội lực khung - 2/17

MD
MA

M'Cd = -278.66 kN.m
M'A = 374.93 kN.m

M'A

QA =

Q'A = 77.81 kN
-77.81 kN
5. Tính khung với lực hãm ngang T:
Giá trị và vị trí lực hãm (chiều như hình vẽ):
T=
50 kN
T
Hdcc =
0.8 m

cét

MB

cét

M' B
MC

Các giá trị nội lực trong biểu đồ MT
MBcột =...
Nội lực khung - 1/17
Tính nội lực khung
1. Sơ đồ tính khung:
Độ cứng cột trên: 1 EJ
Độ cứng cột dưới: 8 EJ
Độ cứng xà ngang: 36 EJ
Chiều dài nhịp khung: L = 36 m
Chiều cao cột dưới: 8.4 m
Chiều cao cột trên: 5.6 m
Bề rộng phần cột trên: 0.6 m
Bề rộng phần cột dưới: 1.25 m
Độ lệch tâm cột trên&dưới:
e = 0.325 m
Chiều cao khung: 14 m
2. Tính khung với tải trọng phân bố đều trên xà ngang:
Tĩnh tải phân bố đều:
g = 60 kN/m
Hoạt tải phân bố đều:
p = 30 kN/m
-988.88 kN.m
Cột trái: -988.88 kN.m
-242.37 kN.m
108.63 kN.m
1228.41 kN.m
Quy ước dấu:
Cột phải: -988.88 kN.m
-242.37 kN.m
108.63 kN.m
1228.41 kN.m
-494.44 kN.m
Cột trái: -494.44 kN.m
-121.18 kN.m
54.32 kN.m
614.20 kN.m
Cột phải: -494.44 kN.m
-121.18 kN.m
-133.31 kN 133.31 kN 54.32 kN.m
E.J
2
=
E.J
1
=
E.J
d
=
h
d
=
h
t
=
b
t
=
b
d
=
h =
Các giá trị nội lực trong biểu đồ M
TT
M
B
=
M
B
cột
=
M
C
t
=
M
C
d
=
M
A
=
- Dầm: M căng thớ dưới có dấu +
M'
B
cột
=
- Cột: M căng thớ bên trong dấu +
M'
C
t
=
M'
C
d
=
M'
A
=
Các giá trị nội lực trong biểu đồ M
HT
M
B
=
M
B
cột
=
M
C
t
=
M
C
d
=
M
A
=
M'
B
cột
=
M'
C
t
=
Q
TT
A
= Q'
TT
A
= M'
C
d
=
q
M
B
M
B
cét
M
A
M
C
d
M
C
t
M
q
M'
B
cét
M'
A
M'
C
d
M'
C
t
M
B
j
2
j
1
j
d
j
2
j
1
h d h t
Đồ án thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thép - Người đăng: luongnghia91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đồ án thép 9 10 604