Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thi công tham khảo

Được đăng lên bởi bichphuonglht-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM
Công trình:


NHÀ TRÊN SƯỜN ĐỒI

I/Nhiệm vụ thiết kế:
Yêu cầu thiết kế thi công một công trình nhà 3 tầng gồm:1 tầng trệt và 2 tầng lầu.
Đường xá điện nước cung cấp cho công trình trong qua trình thi công về cơ bản được đảm
bảo.
Vật tư cũng như trang thiết bị đã được chuẩn bị một cách chu đáo.
Công trình được thi công bằng bêtông cốt thép đổ tại chỗ.
II/Đặc điểm công trình:
-Kích thước mặt bằng công trình
: 17.3x62.4(m)
-Số tầng nhà
: 3
-Chiều cao nhà
: 12 (m)
-Vị trí:Công trình nằm bên dưới chân của một đồi dốc(bản vẽ) nên một phần đồi phải được đào
đi để thi công nhà.
-Đất tại vị trí xây dựng là đất cấp III nên độ soải của mái đất là m= 0,67
III/Tổ chức thi công:
Việc tổ chức thi công được tiến hành theo các giai đoạn sau:
_Giai đoạn chuẩn bị: Bao gồm các công việc:
Cải thiện, dọn dẹp mặt bằng xây dựng.
Làm đường phục vụ cho việc vận chuyển thiết bị ,vật tư phục vụ cho công tác thi công .
Lắp đặt hệ thống đường ống nước, mạng điện phục vụ thi công.
Xây dựng các lán trại tạm trú cho công nhân ở xa.
Định vị trí các tim móng cho công trình.
Xác lập hệ thống tham chiếu (mốc cao độ chuẩn cho thi công công trình).
-Giai đoạn thi công chính:
Tiến hành đào hố móng cho thi công.
Xây dựng các bộ phận công trình bên dưới mặt đất như: móng, đặt đường ống nước chính phụ
vụ cho sinh hoạt…
Xây dựng các bộ phận công trình trên mặt đất:
Dựng cột, đúc sàn,tường và tường chắn đất theo một trình tự được nêu trong mục trình tự thi
công.
-Giai đoạn hoàn tất:
Các công việc trang trí, hoàn thiện công trình, tô trát vữa tường, lát trần ,lát gạch ,ốp gạch khu
vệ sinh, lắp dựng các hệ thống cửa quét sơn….
IV/Tổ chức thi công:
1/San lấp mặt bằng và đào hố móng:
a/Khối lượng đất đồi cần đào:
Căn cứ vào mặt cắt sườn đồi cần đào và phương pháp thi công đào đất ta dùng phương
pháp chia nhỏ công trình thành những tiết diện nhỏ hình chữ nhật có các cạnh axb=1x2(m)
thì thu được 26 hình chữ nhật nhỏ
Suy ra thể tích khối đào là: V d  26  a  b  L  26  1 2  62.4  3244 .8( m 3 )
b/Khối lượng đất đào hố móng:
Thể tích đất cần đào cho mỗi hố móng:

THƯ VIỆN THAM KHẢO DÀNH CHO SV

Nguyễn Minh Tâm

DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Vhm H
ab  (a  b)(c  d )  cd   H (2  2.6  (2  2.6)(2.6  4.7)  2.6  4.7)  13.6(m 3 )
6
6

Công trình gồm 13 hố móng ►V m=Vhmx13=13,6x12=176.8(m3)
c/Khối lượng đất ở móng tường chắn:

1

Vtch   0,7  1,53,4  2  1.5 62,4  420,58( m 3 )
2

Suy ra tổng khối lượng đất cần đà...
DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM www.diendanxaydung.vn
THƯ VIỆN THAM KHẢO D ÀNH CHO SV Nguyễn Minh Tâm
Công trình: NHÀ TRÊN SƯỜN ĐỒI
I/Nhiệm vụ thiết kế:
Yêu cầu thiết kế thi công một công trình nhà 3 tng gồm:1 tầng trệt2 tầng lầu.
Đường xá điện nước cung cấp cho công trình trong qua trình thi công v cơ bản được đảm
bảo.
Vậtng như trang thiết bị đã được chun bị một cách chu đáo.
Công trình được thi công bng bêtông cốt thép đổ tại chỗ.
II/Đặc điểm công trình:
-Kích thước mặt bng công trình : 17.3x62.4(m)
-Số tầng nhà : 3
-Chiều cao nhà : 12 (m)
-Vị trí:Công trình nằm bên dưới chân của một đồi dốc(bn vẽ) nên một phần đồi phải được đào
đi để thi công nhà.
-Đất tại vị trí xây dựng là đất cấp III nên độ soải của mái đất là m= 0,67
III/Tổ chc thi công:
Việc tổ chức thi công được tiến hành theo các giai đoạn sau:
_Giai đoạn chuẩn bị: Bao gm các công việc:
Cải thiện, dọn dẹp mặt bằng xây dựng.
Làm đường phc vụ cho việc vận chuyển thiết bị ,vật phục vụ cho công tác thi công .
Lắp đặt hệ thống đường ống nước, mạng điện phc vụ thi công.
y dựng các lán tri tạm trú cho công nhân ở xa.
Định vtrí các tim móng cho công trình.
c lập hệ thống tham chiếu (mc cao độ chuẩn cho thi công công trình).
-Giai đoạn thi công chính:
Tiến hành đào hng cho thi công.
y dựng các bộ phận công trình bên dưới mặt đất như: móng, đặt đường ống nước chính ph
vụ cho sinh hoạt…
y dựng các bộ phận công trình trên mt đất:
Dựng cột, đúc sàn,tường vàờng chắn đất theo mt trình t được nêu trong mục trình tự thi
công.
-Giai đoạn hoàn tất:
Các công việc trang trí, hoàn thiện công trình, tô tt va ng, lát trần ,lát gạch ,p gạch khu
vệ sinh, lp dựng các hệ thống ca quét sơn….
IV/Tổ chc thi công:
1/San lp mặt bằng và đào hng:
a/Khối lượng đất đồi cần đào:
Căn cứ vào mặt cắt sườn đồi cần đào và phương pháp thi công đào đất ta dùng phương
pháp chia nhng trình thành những tiết diện nhỏ hình chữ nhật có các cạnh axb=1x2(m)
thì thu được 26 hình ch nhật nh
Suy ra thch khối đào là:
)(8.32444.62212626
3
mLbaV
d
b/Khi lượng đất đào hố móng:
Thể tích đất cần đào cho mỗi hố móng:
đồ án thi công tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thi công tham khảo - Người đăng: bichphuonglht-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
đồ án thi công tham khảo 9 10 417