Ktl-icon-tai-lieu

đồ an thiêt bị dầu khí

Được đăng lên bởi Đi Tìm Niềm Vui
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp M¸y nÐn khÝ GA-75FF
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, viÖc øng dông ®éng ho¸ vµo trong c«ng nghiÖp dÇu khÝ,
mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cña ®Êt níc ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho
nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, c«ng viÖc nµy còng kh«ng dµng, mÆc
chóng ta ®· nhËp nhiÒu thiÕt hiÖn ®¹i níc ngoµi, nhng cßn ph¶i ®ßi hái
mét khèi lîng c«ng viÖc ®a d¹ng vµ phøc t¹p. V× vËy, viÖc lùa chän - vËn hµnh
- b¶o dìng - söa ch÷a c¸c thiÕt nµy ph¶i thùc thµnh th¹o, n¾m v÷ng
nguyªn lý ho¹t ®éng cña chóng cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng lîng cña
tõng giµn, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt còng nh tuæi thä cña chóng.
Trong ®iÒu kiÖn giµn khai th¸c, ®Ó ®¶m b¶o tèt c¸c c«ng viÖc khai th¸c,
còng nh kiÓm tra chÆt chÏ c¸c c«ng viÖc nµy, còng nh trong m«i trêng
ch¸y, nh ë giµn khoan th× viÖc dông khÝ nÐn lµm nguån n¨ng lîng cung
cÊp cho c¸c thiÕt ®éng ho¸ nh c¸c van an toµn, c¸c thiÕt ®o, ...
nhiÒu u ®iÓm nhÊt
HiÖn nay, trªn c¸c giµn khoan, khai th¸c cña B¹ch rÊt nhiÒu
tr¹m m¸y nÐn cã thÓ cung cÊp nguån khÝ cho c¸c thiÕt bÞ nµy nhng th«ng dông
nhÊt vÉn lµ tr¹m m¸y nÐn khÝ GA-75FF, v× nã cã nh÷ng u ®iÓm vît tréi so víi
c¸c lo¹i m¸y kh¸c nh: nguån khÝ cung cÊp ®¹t yªu cÇu, tr¹m m¸y ®îc trÝ
gän, ho¹t ®éng hoµn toµn tù ®éng, cã hÖ thèng an toµn b¶o vÖ cao khi m¸y
®Æc biÖt lu lîng cña m¸y rÊt æn ®Þnh, ®éng ®iÒu chØnh phï hîp
theo nhu cÇu sö dông ®· ®Æt tríc, ®¶m b¶o tÝnh tiÕt kiÖm n¨ng lîng.
ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy, cïng víi viÖc t×m hiÓu lo¹i thiÕt nµy
trong qu¸ tr×nh thùc tËp trªn giµn MSP - 7. Víi gióp ®ì, híng dÉn tËn t×nh
cña thÇy híng dÉn TS NguyÔn V¨n Gi¸p cïng c¸c thÇy trong m«n ThiÕt
DÇu K C«ng Tr×nh, em ®· nhËn t×m hiÓu lo¹i thiÕt nµy víi néi
dung: ‘‘TÝnh to¸n lùa chän m¸y nÐn khÝ nh»m phôc cho nh÷ng thiÕt
®éng hãa trªn giµn’’. ®ã, nghiªn cøu c¸c d¹ng háng cña thèng van m¸y
nÐn khÝ.
NguyÔn Thanh S¬n ThiÕt bÞ DÇu KhÝ-C«ng tr×nh-
K49
1
đồ an thiêt bị dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ an thiêt bị dầu khí - Người đăng: Đi Tìm Niềm Vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
đồ an thiêt bị dầu khí 9 10 443