Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi minhtai053
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Nhất

GVHD: TS.Nguyễn Thống

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP
I . SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
-

Chiều dài nhịp :

L = 30.5 m

-

Bề rộng cầu :

B = 18 m

-

Bề rộng xe chạy:

B1=14 m

-

Họat tải :

HL-93

-

Tiêu chuẩn thiết kế:

22TCN 272-05

II . THIẾT KẾ SƠ BỘ MẶT CẮT NGANG CẦU :
1. Chiều dài nhịp tính toán
Ltính toán = Ltoàn dầm - 2 L
Với

L = a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối:

L = 30.5 m nên lấy

L = 500 mm

Suy ra: Ltính toán = (30500 – 2x500) mm = 29500 mm = 29.5 m

2. Số lượng và khoảng cách giữa các dầm chủ
-

Chiều rộng phần xe chạy B1 = 14 (m)

-

Chiều rộng phần người đi bộ B3 (m) (bao gồm cả phần gờ chắn bánh xe B2)

-

Gờ chắn bánh xe là B2 , thường B2 = 20  30 cm. Chọn B2 = 200 (mm).

-

Chiều rộng cột lan can là B4, thường lấy B4 = 20  50cm.Chọn B4 = 300 mm

-

Chiều rộng toàn cầu xác định theo công thức:
B = B1 + 2B3 + 2B4 (m) = 18 (m)

-

Lựa chọn số lượng dầm chủ (dầm chủ chữ I): nc

Căn cứ trên khổ cầu, tải trọng khai thác, dạng kết cấu dầm và công nghệ thi công để dự tính
khoảng cách giữa các dầm từ đó chọn số lượng dầm chủ: n c
SVTH: LƯU VĂN TÙNG

MSSV: 80902064

Trang 1

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Nhất

GVHD: TS.Nguyễn Thống

nc =
Vậy ta chọn số dầm chủ nc = 10 dầm chủ.
-

Khoảng cách giữa các dầm chủ S:
S = 1800
Vậy chọn S = 1800 mm. trong đó phần dư ở mỗi gối ngoài cùng là 900mm

-Nhịp đơn giản BTCT DƯL ứng suất trước.
3.Các định kích thước hình học dầm chủ
Chiều cao tối thiểu của kết cấu nhịp kể cả bản mặt cầu:
hmin = 0.045xL = 0.045 x 29.5 = 1.327m

Cầu ô tô:
Chieàu cao daàm chuû

:

Chieàu cao baàu döôùi

:

Chieàu cao vuùt döôùi

:

Chieàu cao söôøn

:

Chieàu cao vuùt treân

:

Chieàu cao baàu treân

:

Beà roäng baàu döôùi daàm

:

Beà roäng söôøn

:

SVTH: LƯU VĂN TÙNG

MSSV: 80902064

Trang 2

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Nhất
Beà roäng baàu treân

:

Beà roäng vuùt döôùi

:

Beà roäng vuùt treân

:

GVHD: TS.Nguyễn Thống

:

4. Dầm ngang
SVTH: LƯU VĂN TÙNG

MSSV: 80902064

Trang 3

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Nhất

GVHD: TS.Nguyễn Thống

- Số lượng dầm ngang cần bố trí:
Bố trí 6 dầm ngang trên một nhịp -> Khoảng cách giữa các dầm ngang là:

l1 =

mm

-Chiều cao dầm ngang: hn =

h=

x 1500 = 1000 mm

- Bề rộng dầm ngang bn (mm): Chọn bn = 200 mm.
Các dầm ngang này được ngàm vào các dầm chủ.
* Do S

2,5 m ta không bố trí dầm dọc phụ.

Mặt cắt ngang cầu có dạng :

SVTH: LƯU VĂN TÙNG

MSSV: 80902064

Trang 4

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép
Nhất

SVTH: LƯU ...
Đ án thi t k c u bê tông c t thép GVHD: TS.Nguy n Th ng ế ế
Nh t
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP
I . SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
- Chiều dài nhịp : L = 30.5 m
- Bề rộng cầu : B = 18 m
- Bề rộng xe chạy: B
1
=14 m
- Họat tải : HL-93
- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05
II . THIẾT KẾ SƠ BỘ MẶT CẮT NGANG CẦU :
1. Chiều dài nhịp tính toán
L
tính toán
= L
toàn dầm
- 2 L
Với L = a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối:
L = 30.5 m nên lấy L = 500 mm
Suy ra: L
tính toán
= (30500 – 2x500) mm = 29500 mm = 29.5 m
2. Số lượng và khoảng cách giữa các dầm chủ
- Chiều rộng phần xe chạy B
1
= 14 (m)
- Chiều rộng phần người đi bộ B
3
(m) (bao gồm cả phần gờ chắn bánh xe B
2
)
- Gờ chắn bánh xe là B
2
, thường B
2
= 20 30 cm. Chọn B
2
= 200 (mm).
- Chiều rộng cột lan can là B
4
, thường lấy B
4
= 20 50cm.Chọn B
4
= 300 mm
- Chiều rộng toàn cầu xác định theo công thức:
B = B
1
+ 2B
3
+ 2B
4
(m) = 18 (m)
- Lựa chọn số lượng dầm chủ (dầm chủ chữ I): n
c
Căn cứ trên khổ cầu, tải trọng khai thác, dạng kết cấu dầm và công nghệ thi công để dự tính
khoảng cách giữa các dầm từ đó chọn số lượng dầm chủ: n
c
SVTH: L U VĂN TÙNGƯ MSSV: 80902064 Trang 1
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép - Người đăng: minhtai053
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép 9 10 993