Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế cầu máng Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 8761 lần   |   Lượt tải: 54 lần
®å ¸n m«n häc kÕt cÊu Btct

ThiÕt kÕ cÇu m¸ng BTCT
A. tµi liÖu thiÕt kÕ
Kªnh dÉn n−íc N ®i qua mét vïng tròng. Sau khi tÝnh to¸n vµ so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n: xi
ph«ng, kªnh dÉn, cÇu m¸ng... chän ph−¬ng ¸n x©y dùng cÇu m¸ng b»ng BTCT. Dùa vµo ®iÒu
kiÖn ®Þa h×nh, tÝnh to¸n thuû lùc vµ thuû n«ng, ng−êi ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc c¸c kÝch thuíc c¬
b¶n cña cÇu m¸ng vµ møc n−íc yªu cÇu trong cÇu m¸ng nh− sau:
ChiÒu dµi m¸ng L = 30 m

Bªt«ng M200

BÒ réng m¸ng B = 3,2 m

Lo¹i cèt thÐp nhãm CII

Cét n−íc lín nhÊt trong m¸ng Hmax = 2,2m

Sè nhÞp n = 5

3

1

2

H×nh 1 - MÆt c¾t däc cÇu m¸ng
1. Th©n m¸ng; 2. Trô ®ì; 3. Nèi tiÕp
H×nh 2 - C¾t ngang m¸ng

B

δ

1 - LÒ ng−êi ®i

1

2 - V¸ch m¸ng

2
H

3 - §¸y m¸ng
4 - DÇm ®ì däc m¸ng

3

5 - Khung ®ì (kh«ng tÝnh to¸n trong ®å ¸n)
5
4

§é v−ît cao an toµn cña v¸ch m¸ng so víi mùc n−íc cao nhÊt trong m¸ng δ = 0,5 m. Theo
biÓu ®å ph©n vïng ¸p lùc giã, vïng x©y dùng c«ng tr×nh cã c−êng ®é giã qg = 1,2 kN/m2, hÖ sè
giã ®Èy kgiã ®Èy = 0,8, hÖ sè giã hót kgiã hót = 0,6 ®−îc lÊy trong tr−êng hîp coi v¸ch m¸ng th¼ng
®øng. T¶i träng ng−êi ®i qng = 200 kG/m2 = 2 kN/m2. CÇu m¸ng thuéc c«ng tr×nh cÊp III. Dung
träng bª t«ng thiÕt kÕ γb = 25 kN/m3.

1

Tra c¸c phô lôc trong gi¸o tr×nh KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp - §H Thñy Lîi, ta ®−îc c¸c sè liÖu
sau: kn = 1,15; Rn = 90 daN/cm2; Rk = 7,5 daN/cm2; Rkc = 11,5 daN/cm2; Rnc = 115 daN/cm2;
Ra = R'a = 2700 daN/cm2; mb4= 0,9; α0 = 0,6; A0 = 0,42; Ea = 2,1.106 daN/cm2 ; Eb = 2,4.105
daN/cm2 ; n = Ea/Eb = 8,75; µmin= 0,1%.
BÒ réng vÕt nøt giíi h¹n angh = 0,24 mm. §é vâng cho phÐp [f/l] = 1/500.
THiÕt
B. THiÕt kÕ c¸c bé phËn cÇu m¸ng
Theo quy ph¹m, cÇu m¸ng cÇn ®−îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ øng víi lÇn l−ît c¸c tæ hîp t¶i träng: c¬
b¶n, ®Æc biÖt, trong thêi gian thi c«ng. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi ®å ¸n ®å ¸n m«n häc, chØ cÇn
tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé phËn cÇu m¸ng víi mét tr−êng hîp: Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n.
Tr×nh tù thiÕt kÕ c¸c bé phËn:
1. X¸c ®Þnh s¬ ®å tÝnh to¸n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu:
CÇu m¸ng lµ kÕt cÊu kh«ng gian cã kÝch th−íc mÆt c¾t ngang vµ t¶i träng kh«ng thay ®æi
däc theo chiÒu dßng ch¶y. Do vËy, ®èi víi c¸c bé phËn: lÒ ng−êi ®i, v¸ch m¸ng, ®¸y m¸ng
ta c¾t 1m dµi theo chiÒu dßng ch¶y vµ tÝnh to¸n theo bµi to¸n ph¼ng. §èi víi dÇm ®ì, s¬ ®å
tÝnh to¸n lµ dÇm liªn tôc nhiÒu nhÞp.
2. X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông:
T¶i träng tiªu chuÈn qc dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c néi dung cña TTGHII: KiÓm tra nøt, tÝnh bÒ
réng vÕt nøt và tÝnh ®é vâng.
T¶i träng tÝnh to¸n qtt = qc.nt (víi nt - hÖ sè v−ît t¶i) dïng ®Ó tÝnh to¸n...
1
®å ¸n m«n
®å ¸n m«n ®å ¸n m«n
®å ¸n m«n häc
hächäc
häc kÕt cÊu Btct
kÕt cÊu Btct kÕt cÊu Btct
kÕt cÊu Btct
ThiÕt kÕ cÇu m¸ng BTCT
ThiÕt kÕ cÇu m¸ng BTCTThiÕt kÕ cÇu m¸ng BTCT
ThiÕt kÕ cÇu m¸ng BTCT
A.
A. A.
A. tµi liÖu thiÕt kÕ
tµi liÖu thiÕt kÕtµi liÖu thiÕt kÕ
tµi liÖu thiÕt kÕ
Kªnh dÉn n−íc N ®i qua mét vïng tròng. Sau khi tÝnh to¸n so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n: xi
ph«ng, kªnh dÉn, cÇu m¸ng... chän ph−¬ng ¸n x©y dùng cÇu m¸ng b»ng BTCT. Dùa vµo ®iÒu
kiÖn ®Þa h×nh, tÝnh to¸n thuû lùc thuû n«ng, ng−êi ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc c¸c kÝch thuíc
b¶n cña cÇu m¸ng vµ møc n−íc yªu cÇu trong cÇu m¸ng nh− sau:
ChiÒu dµi m¸ng L = 30 m Bªt«ng M200
BÒ réng m¸ng B = 3,2 m Lo¹i cèt thÐp nhãm CII
Cét n−íc lín nhÊt trong m¸ng H
max
= 2,2m Sè nhÞp n = 5
1
2
3
H×nh 1 - MÆt c¾t däc cÇu m¸ng
1. Th©n m¸ng; 2. Trô ®ì; 3. Nèi tiÕp
H×nh 2 - C¾t ngang m¸ng
1 - LÒ ng−êi ®i
2 - V¸ch m¸ng
3 - §¸y m¸ng
4 - DÇm ®ì däc m¸ng
5 - Khung ®ì
(kh«ng tÝnh to¸n trong ®å ¸n)
B
δ
H
1
2
3
4
5
§é v−ît cao an toµn cña v¸ch m¸ng so víi mùc n−íc cao nhÊt trong m¸ng δ = 0,5 m. Theo
biÓu ®å ph©n vïng ¸p lùc giã, vïng x©y dùng c«ng tr×nh cã c−êng ®é giã q
g
= 1,2 kN/m
2
, hÖ sè
giã ®Èy k
giã ®Èy
= 0,8, giã hót k
giã hót
= 0,6 ®−îc lÊy trong tr−êng hîp coi v¸ch m¸ng th¼ng
®øng. T¶i träng ng−êi ®i q
ng
= 200 kG/m
2
= 2 kN/m
2
. CÇu m¸ng thuéc c«ng tr×nh cÊp III. Dung
träng bª t«ng thiÕt kÕ γ
b
= 25 kN/m
3
.
Đồ án thiết kế cầu máng Bê Tông Cốt Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế cầu máng Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án thiết kế cầu máng Bê Tông Cốt Thép 9 10 430