Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế chi tiết máy

Được đăng lên bởi khoabv1995
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trình tự tính toaùn thiết kế boä truyeàn baùnh răng

Ví duï tính toaùn thieát keá hộp
giảm tốc baùnh raêng truï raêng
nghieâng

1

Trình tự tính toaùn thiết kế boä truyeàn baùnh răng

MUÏC LUÏC

Lôøi noùi ñaàu...................................................................................................... 2

PHAÀN I: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TYÛ SOÁ TRUYEÀN
1.1 Choïn ñoäng cô ñieän ...................................................................... 4
1.2 Phaân phoái tyû soá truyeàn ................................................................ 5

PHAÀN II: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY
2.1 Thieát keá boä truyeàn xích................................................................ 6
2.2 Thieát keá boä truyeàn baùnh raêng ...................................................... 10
2.3 Thieát keá truïc ................................................................................. 16
2.4 Tính toaùn vaø choïn oå ..................................................................... 30
2.5 Thieát keá voû hoäp ............................................................................ 35
2.6 Thieát keá caùc chi tieát phuï .............................................................. 36
2.7 Baûng dung sai laép gheùp................................................................ 39

2

Trình tự tính toaùn thiết kế boä truyeàn baùnh răng

5.3.1 Soá lieäu thieát keá
• Löïc voøng treân xích taûi: F = 3000 N
• Vaän toác xích taûi: v = 0,8 (m/s)
• Ñöôøng kính tang daãn: D = 250 (mm)
• Thôøi gian phuïc vuï L(naêm): 5
• Quay 1 chieàu, laøm vieäc 2 ca, taûi va ñaäp nheï.
• (1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø)

5.3.2 Choïn ñoäng cô vaø phaân phoái tyû soá truyeàn
Soá lieäu thieát keá: coâng suaát treân truïc coâng taùc Pct = 2,4 kW, vaän toác voøng v = 0,8 m/s.

1.1 CHOÏN ÑOÄNG CÔ :
1. Coâng suaát treân truïc coâng taùc cuûa xích taûi
Plv =

Fv
3000.0,8
=
= 2, 4 kW
1000
1000

2. Hieäu suaát chung cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng:
ηch = η xηbrηol3 = 0,92.0,97.0, 993 = 0,87

3

Trình tự tính toaùn thiết kế boä truyeàn baùnh răng

trong ñoù: hieäu suaát boä truyeàn xích η x = 0, 92
Hieäu suaát boä truyeàn baùnh raêng ηbr = 0, 97
Hieäu suaát boä truyeàn oà laên ηol = 0,99

3. Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô:
Pdc =

Pct

ηch

=

2, 4
= 2, 76 kW
0,87

4. Soá voøng quay boä phaän coâng taùc:
nct =

60000v 0,8.6000
=
= 61,12 vg/ph
zp
250π

5. Chọn sơ bộ tæ soá truyeàn:
uch = ubr u x = 5.3 = 15

Vaäy ta choïn ñoäng cô Pñc = 3 kW
Ñoäng...
Trình t tính toaùn thiết kế boä truyeàn baùnh răng
1
Ví duï tính toaùn thieát keá hp
gim tc baùnh raêng truï raêng
nghieâng
đồ án thiết kế chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế chi tiết máy - Người đăng: khoabv1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đồ án thiết kế chi tiết máy 9 10 407