Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế CSDL

Được đăng lên bởi tienlt12406
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án thiết kế CSDL

Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi
TOEFL

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ
LIỆU
Đề tài: Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi TOEFL

Sinh viên thực hiện:
Tào Thúy Lan
0512194
Lê Thị Mỹ Linh
0512195
Phạm Thị Diệu Linh
0512197

Giáo viên hướng dẫn:
Thạc sĩ Phạm Nguyên Thảo

Nhóm GhoshsPro: 0512194, 0512195, 0512197

1

Đồ án thiết kế CSDL

Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi
TOEFL

Mục lục

Nhóm GhoshsPro: 0512194, 0512195, 0512197

2

Đồ án thiết kế CSDL

Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi
TOEFL

1. Mô tả đề tài
Tổ chức ETS cần phát triển một hệ thống để quản lý dữ liệu của các
thí sinh đăng ký dự thi TOEFL iBT, bao gồm thông tin thí sinh, thông
tin về các đợt thi, thông tin đăng ký dự thi của thí sinh, và kết quả
thi cho từng lần thi của thí sinh.
Các nghiệp vụ chính của hệ thống như sau:
a. Quản lý tài khoản thí sinh:
Khi đăng ký mở tài khoản, thí sinh cung cấp họ, tên lót , tên, ngày sinh, số
CMND hoặc Passport ID, địa chỉ, email, chọn một username và password.
Password và username phải có tối thiểu 8 ký tự, password phải có chứa ít nhất
một chữ số và một ký tự viết hoa. Không thể có hai tài khoản trùng nhau cả họ
tên, ngày sinh và số CMND hoặc Passport ID. Sau khi đăng ký thí sinh sẽ có
một mã thí sinh để phân biệt với các thí sinh khác trong hệ thống (ETS ID) Sau
khi đã mở tài khoản, thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bất cứ
lúc nào khi cần đăng ký thi, xem điểm, đăng ký dịch vụ chuyển điểm,…
b. Quản lý thông tin về các đợt thi và địa điểm thi:
Tại mỗi quốc gia, EST có một số địa điểm tổ chức thi, mỗi địa điểm một số
lượng chỗ nhất định. ETS thường lên lịch các đợt thi trước khoảng 3 tháng cho
tất cả các địa điểm thi trên toàn thế giới. Thông thường thì mỗi đợt thi đều
được tổ chức tại tất cả các địa điểm, trừ những trường hợp đặc biệt
c. Quản lý thông tin đăng ký dự thi:
Khi đã có tài khoản, thí sinh có thể đăng ký dự thi. Thí sinh có thể đăng ký thi
nhiều lần, nhưng các lần thi phải cách nhau ít nhất 2 tuần.
Các bước đăng ký thi như sau:
 Chọn ngày thi: Thí sinh phải đăng ký thi trước ngày thi 3 ngày, nếu đăng ký
trong khoảng từ 3 đến 6 ngày trước ngày thi thí sinh phải đóng thêm phí
đăng ký trễ là 25USD
 Chọn địa điểm thi
 Nhập mã số các trường mà thí sinh muốn gởi điểm (nếu có): thí sinh có thể
yêu cầu gởi điểm miễn phí đến tối đa 4 trường. (Hệ thống có danh sách mã
số và tên các trường để hỗ trợ thí sinh tra cứu ở bước này)
 Nhập thông tin thanh toán: chọn loại thẻ dùng để thanh toán (Visa, master
car...
Đồ án thiết kế CSDL Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi
TOEFL
BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ
LIỆU
Đề tài: Quản lý dữ liệu thí sinh dự thi TOEFL
Sinh viên thực hiện:
To Thy Lan 0512194
Lê Th M Linh 0512195
Phm Th Diu Linh 0512197
Gi,o viên hư/ng d1n:
Thc s Phm Nguyên Th"o
Nhóm GhoshsPro: 0512194, 0512195, 0512197 1
Đồ án thiết kế CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế CSDL - Người đăng: tienlt12406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đồ án thiết kế CSDL 9 10 371