Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hầm lò

Được đăng lên bởi Ngọc Đinh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án Thiết kế mỏ Hầm Lò

1

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ
I.1 Nhiệm vụ thiết kế.
- Đồ án được giao thiết kế mở vỉa và khai thác cho cụm vỉa than bằng
phương pháp khai thác hầm lò.
- Thực hiện thiết kế khai thác cho vỉa V1, mức thiết kế từ +150 ÷ -50,
công suất thiết kế mỏ 1.300.000 Tấn/năm
I.2 Trữ lượng khu vực thiết kế.
I.2.1. Trữ lượng địa chất khu mỏ
Zđc =
Trong đó:
Si : Kích thước theo đường phương của ruộng mỏ. S = 2000 (m)
γi : Tỉ khối của than γ = 1,55 T/m3
Hi : Chiều dài theo hướng dốc của mỏ. Hi =
H: Chiều sâu thẳng đứng của ruộng mỏ, H = 200 (m)
α: Góc dốc của vỉa
Vỉa

V1

V2

V3

V4

V5

αi

350

350

600

700

600

349

349

231

213

231

Hi =

mi
3
5
8
3
10
=> Zđc = 2000 x 1,55 x (349x3 + 349x5 + 231x8 + 213x3 + 231x10) =
23.525.900 (Tấn)
I.2.2 Trữ lượng công nghiệp.

Phạm Thanh Minh

Lớp VB2 Khai Thác K57

Đồ án Thiết kế mỏ Hầm Lò

2

Công thức tính:
ZCN = Zđc.C ( Tấn)
Trong đó: Zđc : Trữ lượng địa chất trong bảng cân đối.
C : Hệ số khai thác,
Tch : Tổn thất chung

C = 1 – 0,01.Tch
Tch = tt + tkt

Trong đó :
tt: Tæn thÊt ®Ó l¹i c¸c trô b¶o vÖ c¹nh giÕng má, díi c¸c s«ng suèi,
c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt cÇn b¶o vÖ, xung quanh c¸c ®øt g·y ®Þa chÊt… , tt
= 3%
tkt: Tæn thÊt trong qu¸ tr×nh khai th¸c, t kt = 5 - 12%, lÊy tkt = 7%
Do vËy:
Tch = 3% + 7% = 10%
 C = 1 - 0,01 . 10 =
0,9
Vậy : ZCN = 23.525.900 x 0.9 = 21.173.310 (Tấn)
-

I.3. Tuổi mỏ (Tm)
Lµ thêi gian tån t¹i cña má ®Ó khai th¸c hÕt tr÷ lîng cña má.
Trªn c¬ së tr÷ lîng c«ng nghiÖp vµ s¶n lîng khai th¸c hµng n¨m (c«ng
suÊt má), ta x¸c ®Þnh ®îc tuæi má:
Tm =

+ t1 + t2

: C«ng suÊt n¨m cña má, tÊn/n¨m
: Tr÷ lîng c«ng nghiÖp cña má
Tm: Tuæi má tÝnh to¸n, n¨m
t1 : Thêi gian x©y dùng má ( t1= 3 n¨m)
t2 : Thêi gian khÊu vÐt (kh«ng nhá h¬n 20% thêi gian khai th¸c møc cuèi
cïng t2 = 2 n¨m).
Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc trªn ta ®îc:

Phạm Thanh Minh

Lớp VB2 Khai Thác K57

Đồ án Thiết kế mỏ Hầm Lò

3

+ 3 + 2 = 22 năm

Tm =

Ch¬ng II
MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ
II.1 Khái quát chung
- Më vØa kho¸ng sµng hay ruéng má lµ viÖc ®µo c¸c ®êng lß tõ mÆt ®Êt tíi
vØa kho¸ng s¶n cã Ých trong lßng ®Êt vµ tõ c¸c ®êng lß ®ã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng
®µo ®îc c¸c ®êng lß chuÈn bÞ ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c khai th¸c má. V× vËy
trong hÖ thèng më vØa cã hai lo¹i ®êng lß chñ yÕu lµ c¸c ®êng lß më vØa vµ
c¸c ®êng lß chuÈn bÞ bao gåm: Lß thîng lß h¹, c¸c ®êng lß më vØa cña tÇng
hoÆc dải viÖc lùa chän hîp lý s¬ ®å vµ ph¬ng ph¸p më vØa cã ý nghÜa rÊt lín
®èi víi nÒn kinh tÕ bëi v× nã quyÕt ®Þnh...
Đồ án Thiết kế mỏ Hầm Lò 1
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ
I.1 Nhiệm vụ thiết kế.
- Đồ án được giao thiết kế mở vỉa khai thác cho cụm vỉa than bằng
phương pháp khai thác hầm lò.
- Thực hiện thiết kế khai thác cho vỉa V1, mức thiết kế từ +150 ÷ -50,
công suất thiết kế mỏ 1.300.000 Tấn/năm
I.2 Trữ lượng khu vực thiết kế.
I.2.1. Trữ lượng địa chất khu mỏ
Z
đc
=
Trong đó:
S
i
: Kích thước theo đường phương của ruộng mỏ. S = 2000 (m)
γ
i
: Tỉ khối của than γ = 1,55 T/m
3
H
i
: Chiều dài theo hướng dốc của mỏ. H
i
=
H: Chiều sâu thẳng đứng của ruộng mỏ, H = 200 (m)
α: Góc dốc của vỉa
Vỉa V
1
V
2
V
3
V
4
V
5
α
i
35
0
35
0
60
0
70
0
60
0
H
i
=
349 349 231 213 231
m
i
3 5 8 3 10
=> Z
đc
= 2000 x 1,55 x (349x3 + 349x5 + 231x8 + 213x3 + 231x10) =
23.525.900 (Tấn)
I.2.2 Trữ lượng công nghiệp.
Phạm Thanh Minh Lớp VB2 Khai Thác K57
Đồ án thiết kế hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hầm lò - Người đăng: Ngọc Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án thiết kế hầm lò 9 10 739