Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hệ dẫn động băng tải

Được đăng lên bởi love_bh9x
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 8445 lần   |   Lượt tải: 38 lần
ð ÁN TRUY N ð NG CƠ KHÍ
SVTH: NGUY N HOÀI PHƯƠNG

ð s 2: THI T K H TH NG D N ð NG BĂNG T I
Phương án s 1

T1
T2

t

S li u thi t k :
L c vòng trên băng t i, F(N):
2000
V n t c băng t i, v(m/s):
1,1
ðư ng kính tang d n,D(mm):
400
Th i gian ph c v , L(năm): 6
Quay m t chi u,làm vi c hai ca,t i va ñ p nh (1 năm làm vi c 300 ngày, 1 ca là
vi c 8 gi )
Ch ñ t i:
T1 = T ; T2 = 0,85T
t1 = 58(s)
; t2 = 14(s)

1

ð ÁN TRUY N ð NG CƠ KHÍ
SVTH: NGUY N HOÀI PHƯƠNG

CHƯƠNG 1: XÁC ð NH CÔNG SU T ð NG CƠ VÀ
PHÂN PH I T S TRUY N CHO ð NG CƠ
I. CH N ð NG CƠ:
Công su t tính toán:

Pt = P = Pmax

2
T

∑ i T
 .t
max  i


td

=

Fv
1000

( T)
T

2

.t1 + 0,85T T
t1 + t2

(

)

∑ ti
2

(Công th c 2.14/trang 20)

.t2

2000.1,1 58 + 0,852.14
1000
58 + 14
= 2,14 (KW)
Công su t c n thi t trên tr c ñ ng cơ:
Pt =

P
Công su t c n thi t trên tr c ñ ng cơ xác ñ nh b i: Pct = t , v i η là hi u su t

η

truy n ñ ng (Theo công th c 2.8/trang 19).
Ta có:
4
η = ηk .ηol .ηbr1.ηbr 2 .η x
η = 0,99.0,994.0,97.0,97.0,91 = 0,814
2,14

V y Pct =
= 2, 63 (KW)
0,814
Xác ñ nh s vòng quay c a ñ ng cơ:
S vòng quay c a tr c máy công tác:
nlv =

60000v 60000.1,1
=
= 52,52 (vòng/phút)
πD
π .400

(Theo công th c 2.16/trang 21)

T s truy n: ut = uh.ux. = 10.4 = 40, trong ñó uh là t s truy n c a b
truy n h p gi m t c, ux là t s truy n c a b truy n xích.
S vòng quay sơ b c a ñ ng cơ:
nsb = nlv × ut = 52,52 × 40 = 2100,8 (vòng/phút)
Ch n ñ ng cơ:
D a vào b ng P1.3/trang 237, ta ch n ñ ng cơ 4A100S4Y3 có công su t là 3,0
KW, có v n t c quay là 1420(vòng/phút).

II. PHÂN PH I T S

TRUY N:

T s truy n c a h th ng d n ñ ng:

2

ð ÁN TRUY N ð NG CƠ KHÍ
SVTH: NGUY N HOÀI PHƯƠNG
ut =

ndc 1420
=
= 27, 037 (vòng/phút)
nlv 52,52

Ta phân tích ut = un x uh
V i : un: T s truy n c a b truy n ngoài h p gi m t c
uh: t s truy n c a h p gi m t c
D a vào b ng 3.1/trang 43, ta ch n:
 u1 = 3,83

u2 = 2, 61

un =

ut
27, 037
=
= 2, 705
u1.u2 3,83 × 2, 61

V y ux = un = 2,705
Tính toán công su t trên tr c:
Plv
Fv
=
η0l ×η x 1000 ×ηol ×η x
2000 × 1,1
=
1000 × 0,99 × 0, 91

•

P3 =

=2,442(KW)
•
•

P3
2, 442
=
= 2, 543 (KW)
ηol .ηbr 0,99.0, 97
P2
2, 543
=
= 2, 648 (KW)
P=
1
ηol .ηbr 0, 99.0,97
P2 =

Tính toán s vòng quay các tr c:
• n1 = ndc = 1420 (vòng/phút)
•
•

n1 1420
=
= 370, 76 (vòng/phút)
u1 3,83
n
370, 76
n3 = 2 =
= 142, 05 (vòng/phút)
2, 61
u2
n2 =

Tính toán moment xo n trên các tr c:
•
•
•
•

P
1
= 17808, 73 (Nmm)
n1
P
T2 = 9, 55 × 106 2 = 65270, 53 (Nmm)
n2
P
T3 = 9,55 × 106 3 = 164175, 29 (Nmm)
n3
P
Tdc = 9, ...
ðỒ ÁN TRUYN ðỘNG CƠ KHÍ
SVTH: NGUYN HOÀI PHƯƠNG
1
ðề s 2: THIT K H THNG DN ðỘNG BĂNG TI
Phương án s 1
t
T1
T2
S liu thiết kế:
Lc vòng trên băng ti, F(N): 2000
Vn tc băng ti, v(m/s): 1,1
ðường kính tang dn,D(mm): 400
Thi gian phc v, L(năm): 6
Quay mt chiu,làm vic hai ca,ti va ñập nh (1 năm làm vic 300 ngày, 1 ca là
vic 8 gi)
Chế ñộ ti: T
1
= T ; T
2
= 0,85T
t
1
= 58(s) ; t
2
= 14(s)
Đồ án thiết kế hệ dẫn động băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hệ dẫn động băng tải - Người đăng: love_bh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án thiết kế hệ dẫn động băng tải 9 10 608