Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

Được đăng lên bởi Tran van Dan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án lưới điện.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
VĂN PHÒNG PHÍA NAM

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN
Sinh viên: Trần Đình Trung
Nhóm: 2

Lớp: D5H12B .

Ngành:

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Vinh
Ngày nhận đề: 1/6/2013
Ngày hoàn thành: 1/8/2013
A. Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV
B. Số liệu ban đầu:
1. Nguồn và phụ tải:

Nguồn điện

- Đủ cung cấp cho phụ tải với cos = 0,8
- Điện áp thanh cái cao áp:
 1,1Uđm lúc phụ tải cực đại
 1,05Uđm lúc phụ tải cực tiểu
 1,1Uđm lúc sự cố

Phụ tải

1

2

3

4

5

6

Pmax (MW)

18

19

25

24

14

16

Cos (phụ tải)

0.8

0.75

0.75

0.8

0.75

0.8

Pmin (%Pmax)

40

40

40

40

40

40

1

Đồ án lưới điện.

Tmax (giờ/năm)

5500

5500

5500

5500

5500

5500

Yêu cầu cung cấp
điện

-

LT

LT

LT

LT

-

Uđm thứ cấp trạm phân
22
phối (kV)

22

22

22

22

22

Yêu cầu điều chỉnh
điện áp phía thứ cấp

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

- Giá tiền 1kWh điện năng tổn thất: 1200 đồng
- Giá tiền 1 kVAr thiết bị bù: 200.000 đồng
2. Sơ đồ vị trí nguồn và phụ tải (xem hình bố trí các vị trí phụ tải)
C. Nhiệm vụ thiết kế
1. Cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định dung lượng bù
công suất kháng.
2. Đề xuất các phương án nối dây của mạng điện và chọn các phương
án đáp ứng kỹ thuật.
3. So sánh kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.
4. Xác định số lượng công suất MBA của trạm phân phối. Sơ đồ nối
dây của trạm. Sơ đồ nối dây của mạng điện.
5. Xác định dung lượng bù kinh tế và giảm tổn thất điện năng.
6. Tính toán cân bằng công suất trong mạng điện. Xác định và phân
phối thiết bị bù cưỡng bức.
7. Tính toán các tình trạng làm việc của mạng điện lúc phụ tải cực
đại, cực tiểu và sự cố.
8. Điều chỉnh điện áp: chọn đầu phân áp của máy biến áp.
9. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.
10.Các bản vẽ (A1 hoặc A2, A3): sơ đồ nối dây các phương án, sơ đồ
nguyên lý của mạng điện thiết kế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

2

Đồ án lưới điện.

3

Đồ án lưới điện.

4

3

N

2

6

5

10km

1

10km
Bố trí vị trí các phụ tải

4

Đồ án lưới điện.

MỤC LỤC:
Chương I.

Cân bằng công suất trong mạng điện. Dung lượng bù. ...................................................... 5

I.

Cân bằng công suất tác dụng. ..................................................................................................... 7

II.

Cân bằng công suất phản kháng. ................................................................................................ 8

III.

Bù công suất phản kháng. ................................................................................
Đồ án lưới điện.
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LC
VĂN PHÒNG PHÍA NAM
ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN
Sinh viên: Trần Đình Trung
Nhóm: 2 Lp: D5H12B . Ngành:
Người hướng dn: ThS. Nguyn Hu Vinh
Ngày nhận đề: 1/6/2013
Ngày hoàn thành: 1/8/2013
A. Đề tài: Thiết kế mạng điện 110kV
B. S liệu ban đầu:
1. Ngun và ph ti:
Nguồn điện
- Đủ cung cp cho ph ti vi cos = 0,8
- Điện áp thanh cái cao áp:
1,1U
đm
lúc ph ti cực đại
1,05U
đm
lúc ph ti cc tiu
1,1U
đm
lúc s c
Ph ti
1
2
3
4
5
6
P
max
(MW)
18
19
25
24
14
16
Cos (ph ti)
0.8
0.75
0.75
0.8
0.75
0.8
P
min
(%P
max
)
40
40
40
40
40
40
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN - Người đăng: Tran van Dan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN 9 10 494