Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý khí thải bên ngoài công trình

Được đăng lên bởi vunamxd92
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n m«n häc:
ThiÕt kÕ hÖ thèng xö lý khÝ th¶i bªn ngoµi c«ng tr×nh
`
NhiÖm vô thiÕt kÕ
TÝnh to¸n dù b¸o vµ thiÕt kÕ hÖ thèng xö lý « nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ tõ c¸c
nguån th¶i cña nhµ m¸y sn xut chì thi
§Þa ®iÓm x©y dùng :H Tà ĩnh
Ch¬ng 1 : KH¸i qu¸t chung
1.1 Th«ng sè khÝ hËu
C¸c th«ng sè khÝ hËu ®îc tra theo QCVN02/ 2009 BXD
Mïa HÌ Mïa §«ng
t
N
tt
o
c
tb
%
d
H
g/kg
v
H
m/s
Híng
giã
t
N
tt
o
c
tb
%
d
§
g/kg
v
§
m/s
Híng
giã
29.7
73.9 30.3 1.6 § - N 17.6 91 18.7 1.5
Đ-B
1.2. §Æc tÝnh cña nguån th¶i
1.2.1. Nhiªn liÖu sö dông
Nhµ m¸y chì thi ch yÕu sö dông nguyªn liÖu lµ than cc vµ ci ,rơm cã
c¸c ®Æc tÝnh sau
Nhiªn liÖu
A
P
%
S
P
%
W
P
%
O
P
%
N
P
%
H
P
%
C
P
%
Than cc
15.21 6.6 2.13 0.62 0.65 4.6 70.2
Ci ,rơm
2.5 1
14.
5
28 2.5 6 45.5
1.2.2. §Æc tÝnh nguån th¶i
Lo¹i nguån th¶i
Sè lîng
nguån th¶i
ChiÒu
cao m
§.kÝnh miÖng
èng khãi, m
NhiÖt ®é khãi
th¶i,
o
c
Lß thiêu kết
12
62 1.4 240
Lò luyn chì
2
62 1.4 260
1.3. Ph©n tÝch c¸c c«ng ®o¹n g©y « nhiÔm m«i trêng
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ:
(CHO THÊM Si, Fe, Ca)
gvhd: pgs-TS.NguyÔn Quúnh H¬ng
SVth:ngÔ VĂN LỢI -Líp 56DT-MSSV -569156
1
PHỤ GIA HỖN HỢP
NGUYÊN LIỆU
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý khí thải bên ngoài công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý khí thải bên ngoài công trình - Người đăng: vunamxd92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Đồ án thiết kế hệ thống xử lý khí thải bên ngoài công trình 9 10 411